Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Informacja o otrzymaniu grantu


Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wnioskodawcą  jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Chełmska 16/18 na zlecenie Starostwa Zgierskiego.

Obszar realizacji : Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych
95-100 Zgierz, ul. Chełmska 16/18

Termin  realizacji grantu: od 01 stycznia do 14 maja 2021 r.

Celem wykorzystania grantu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią Covid- 19 w ramach projektu Łódzkie pomaga.

Działania realizowane:

1. Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS w związku z wystąpieniem epidemii Covid- 19.

Dofinansowanie Grantu:

ze środków UE 101.523,88zł

ze środków budżetu państwa 18.936,35złNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską