Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nabór personelu do projektu TRANSFER


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje personelu do RODZINNYCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH

i WIRTUALNEGO OŚRODKA WSPARCIA dla osób chorujących psychicznie

 

Adres do przesyłania aplikacji: akwasniewska@tpn.org.plpracownik socjalny w rodzinnych mieszkaniach chronionych, pracownik socjalny w wirtualnym ośrodku wsparcia
ROZWIŃ

PRACOWNIK SOCJALNY W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

PRACOWNIK SOCJALNY W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA

Poszukujemy osoby/osób z wykształceniem  kierunkowym i doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika socjalnego w ramach RMCh/WOW należeć będzie wspieranie osób wymagających pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca pracownika socjalnego będzie działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem będzie niesienie pomocy mieszkańcom RMCh/WOW i ich rodzinom,  znajdującym się w różnych, trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Będzie on integrował działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Pracownik socjalny w ramach RMCh/WOW będzie przyczyniać się do wzmacniania zdolności mieszkańców i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować ich zawodowo i społecznie, w czym współpracować będzie z pozostałym personelem RMCh/WOW.

Rodzinne Mieszkania Chronione

Miejsce wykonywania pracy: powiat miejski łódzki, powiat zgierski, praca w środowiskach (6 środowisk)

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 42 h/miesięcznie

Wynagrodzenie: 800,00 PLN brutto/0,25 etatu lub 974,70 PLN brutto/umowa-zlec.

Zatrudnienie od zaraz

Wirtualny Ośrodek Wsparcia

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, biuro projektu

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 126 h/miesięcznie

Wynagrodzenie: 2 400,00 PLN brutto/0,75 etatu lub 2 924,10 PLN brutto/umowa-zlec.

UWAGA: większość porad i wsparcia udzielane będzie w WOW w formie wirtualnej: Skype, czat, telefon (z biura projektu w Łodzi)

Zatrudnienie od marca 2019 r.


terapeuta zajęciowy w rodzinnych mieszkaniach chronionych
ROZWIŃ

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

Poszukujemy osoby z wykształceniem  kierunkowym i doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Do głównego zakresu zadań terapeuty zajęciowego w RMCh należeć będzie: prowadzenie różnych form oddziaływań terapeutycznych: zajęć warsztatowych, o charakterze zajęć świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych; wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć prac ogrodniczych (jeśli będzie taka możliwość dla danego RMCh), wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.; współdziałanie z pozostałym zespołem prowadzącym rehabilitację pacjenta w RMCh; tworzenie indywidualnego i grupowego (dla wszystkich mieszkańców danego RMCh) programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich; nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym (jeśli będzie dotyczyć) oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia

Miejsce wykonywania pracy: powiat miejski łódzki, powiat zgierski, praca w środowiskach (6 środowisk)

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 42 h miesięcznie

Wynagrodzenie: 720,00 PLN brutto/0,25 etatu lub 875,00 PLN brutto/umowa-zlec.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje personelu do nowo otwieranego hostelu długoterminowego na 20 miejsc, przeznaczonego

dla OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 Adresy do przesyłania aplikacji: akwasniewska@tpn.org.plkszewc@tpn.org.pllekarz psychiatra
ROZWIŃ

LEKARZ PSYCHIATRA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym lekarskim i specjalizacją w dziedzinie psychiatrii (również w trakcie specjalizacji), legitymującej się doświadczeniem w zakresie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z uzależnieniem.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia psychiatrycznego pacjenta, opracowywanie indywidualnego programu leczenia pacjenta we współpracy z samym pacjentem i pozostałym zespołem merytorycznym hostelu, wspieranie mieszkańców hostelu w zakresie realizacji planu leczenia, realizacja zajęć edukacyjnych, w tym warsztatowych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji pacjentów wg ustalonych dla hostelu procedur, wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: kontrakt (szczegóły podamy osobom zainteresowanym)

Wynagrodzenie: 5 800,00 PLN brutto/miesiącpielęgniarka/pielęgniarz
ROZWIŃ


PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ               

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej się doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby zaangażowanej na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat lub umowa zlecenie w wymiarze odpowiadającym 1 etatowi

Wynagrodzenie: 4 100,00 PLN brutto/miesiąc

Forma pracy: grafik, dyżury 12 godzinne

Uwaga: możemy zatrudnić na tym stanowisku więcej niż jedną osobę, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi


opiekunka/opiekun
ROZWIŃ


Poszukujemy osób z wykształceniem korespondującym z zakresem zadań, legitymujących się doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych.

Do głównych zadań opiekunek/opiekunów zatrudnionych w hostelu należeć będzie towarzyszenie mieszkańcom oraz podejmowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb i rozwój mieszkańców przebywających w placówce. Stymulowanie rozwoju i aktywizowanie osób przebywających w placówce oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii. Aktywne włączanie się w działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w placówce.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: łącznie 3,5 etatu

Wynagrodzenie: 2 900,00 PLN brutto/miesiąc/1 etat

Forma pracy: grafik, dyżury 12 godzinne

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską