Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej- Informacja o projekcie

 


Jest nam niezwykle miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu pod nazwą:

„Innowacyjny dom pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako element transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy”

Projekt jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 6 598 715,85 ZŁ

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności procesu inkluzji społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu choroby psychicznej, które w wyniku destruktywnych efektów, jakie wywarła na nie choroba, utraciły szeroko rozumiane kompetencje społeczne umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku ich życia. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku na Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej (IDPS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako elementu transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy w systemie zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 dz. 328/6 w gminie Łódź, w powiecie łódzkim, w obrębie ewidencyjnym Łódź G-40.

W trakcie realizacji projektu zakładamy zrealizowanie następujących celów szczegółowych:

  • umożliwienie zapewnienia dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych aktywnej reintegracji społecznej, odpowiadających potrzebom ich odbiorców,
  • ograniczenia wykluczenia społecznego,
  • podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • wspieranie i rozwijanie działań służących postępowi deinstytucjonalizacji usług społecznych i opieki,
  • rozwój usług opieki dla osób zależnych lub niesamodzielnych,
  • wsparcie rozwoju usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami
  • tworzenie warunków dla zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,
  • inicjowanie i rozwijanie działań mających na celu wypracowanie nowych standardów usług dla osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,
  • zwiększenie na terenie całego województwa dostępności do usług opiekuńczych i usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską