Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nowy projekt Kłosa "NAPAZ"Projekt: „Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ” realizowany jest przez KŁOS Sp. z o.o. w okresie od 01.10.2017 do 30.11.2018, w ramach Poddziałania IX.1.2  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych.

Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej 40 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Projekt skierowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.

Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w połączeniu z blokiem coachingowym oraz 6-miesięcznymi stażami zawodowymi wdrażanymi zgodnie z Polskimi Ramami Praktyk i Staży. 


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

BLOK SZKOLENIOWY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH

 

Termin realizacji: 06-30.11.2017

 

Formy realizacji: szkolenia zawodowe, warsztaty psychologiczne,  zajęcia hipoterapeutyczne, indywidualne spotkania z psychologiem

 

Szczegóły realizacji:

Szkolenia zawodowe – 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 72 godziny prowadzone przez trenerów zawodu na 4 stanowiskach przewidzianych w projekcie. Szkolenia realizowane są w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9:00 – 14:00 w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Warsztaty grupowe z psychologiem – 2 godziny dydaktyczne/tydzień, łącznie 8 godzin. Warsztaty realizowane są w czwartki w godzinach 9:00 – 11:00 w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Zajęcia hipoterapeutyczne – 2 godziny dydaktyczne/tydzień, łącznie 8 godzin. Warsztaty realizowane są w czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 w Stajni „Pod Jodłami” ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Indywidualne spotkania z psychologiem - 8 godzin/tydzień, odbywają się według ustalonych Kontraktów Socjalnych dla uczestników, zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji

 

W ramach bloku szkoleniowego uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, obiadów (w dni, w których odbywają się szkolenia zawodowe) oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsca realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

 

STAŻE ZAWODOWE

 

Termin realizacji: 01.12.2017-31.05.2018

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w firmie społecznej Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki oraz w Stajni „Pod Jodłami” i ORW „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki:

  • konserwator terenów zielonych/pracownik gospodarczy
  • pomocnik masztalerza
  • pokojowa /y
  • technik prac biurowych/magazynier /-ka

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.TUTAJ REALIZUJEMY PROJEKT
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską