Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Oferta pracy


Poszukujemy animatora czasu>>>
ROZWIŃ

Animator czasu/ Terapeuta zajęciowy

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku animatora czasu w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Głównym zadaniem animatora czasu jest ogólna poprawa dobrostanu lokatorów mieszkań wspomaganych poprzez organizację czasu wolnego, rehabilitację oraz wsparcie społeczne.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Trening w zakresie użytkowania mieszkania wspomaganego przez lokatorów;
 • Diagnoza potrzeb, preferencji i ograniczeń w zakresie czasu wolnego i aktywizacji podopiecznych;
 • Ustalenie indywidualnych planów dnia oraz zakresu i form organizacji czasu wolnego podopiecznym (zajęcia kulinarne, biblioterapia, plastyczne, literackie, czytelnicze itp.);
 • Realizacja tych planów przy współudziale pozostałych członków zespołu mieszkania wspomaganego;
 •  Diagnoza ograniczeń i potrzeb podopiecznego w zakresie rehabilitacji;
 •  Organizacja i realizacja rehabilitacji podopiecznego;
 • Organizacja czasu i aktywizacja podopiecznych leżących;
 • Diagnoza kryzysów psychicznych i zagrożeń zdrowia psychicznego podopiecznych;
 • Tworzenie i realizacja planów psychoterapii dla podopiecznych;
 • Tworzenie i realizacja planów terapii zajęciowej dla podopiecznych;
 • Monitoring realizacji planów terapeutycznych;
 • Ewaluacja planów terapeutycznych i ocena poprawy stanu psychofizycznego podopiecznego;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Współpraca z podmiotami świadczącymi wsparcie w przedmiotowym zakresie (aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa; terapia zajęciowa);
 • Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego mieszkańcom; prowadzenie dokumentacji mieszkańców i innych wymaganych dokumentów; prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonych działań terapeutycznych.

 

Wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy, animacja czasu wolnego /animator czasu wolnego lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności animacja czasu wolnego /animator czasu wolnego oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy lub  wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy lub wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej/niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: zdolności organizacyjne, kreatywność, komunikatywność, cierpliwość, empatyczność, dyspozycyjność.

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2930zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 


Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej>>>
ROZWIŃ

Opiekun / asystent osoby niepełnosprawnej

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Głównym zadaniem asystenta / opiekuna osoby niepełnosprawnej jest poprawa jakości życia osób starszych lub chorych neurologicznie w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Wspieranie podopiecznego w codziennych czynnościach i aktywnościach;
 • Towarzyszenie podopiecznemu w robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, czynnościach codziennych (sprzątanie, gotowanie), dojazdach do miejsc docelowych, wizytach lekarskich, rehabilitacji, zajęciach psychoterapeutycznych, terapii zajęciowej, zajęciach aktywizujących, w zależności od zakresu niesamodzielności podopiecznego;
 • Pomoc podopiecznemu w tworzeniu dokumentów, pism urzędowych;
 • Współpraca z rodziną podopiecznego;
 • Ocena stanu funkcjonalnego podopiecznego i monitoring tego stanu;
 • Pielęgnacja i opieka nad podopiecznym w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb będących efektem choroby, kalectwa, starości (karmienie, ubieranie, zmiana pościeli itp.);
 • Asystowanie podopiecznemu umierającemu;
 • Motywowanie podopiecznego do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się;
 • Stawianie się na każde wezwanie podopiecznego, szczególnie leżącego i niesamodzielnego
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznego;
 • Edukacja podopiecznego w zakresie prawidłowego odżywiania się, odpowiedzialnego przyjmowania leków, zarządzania mieszkaniem wspomaganym, użytkowania mieszkania wspomaganego zachowań prozdrowotnych, zachowań konsumpcyjnych, przedsiębiorczości, zarządzania budżetem domowym, przysługujących podopiecznemu praw;
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb podopiecznego;
 • Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań;
 • Współpraca z pozostałymi członkami mieszkania wspomaganego.

 

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończona szkoła policealna publiczna/niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej z tytułem zawodowy opiekuna medycznego lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekun osoby starszej; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, odporność na stres, cierpliwość, umiejętności komunikacyjne, asertywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godziny w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2512zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl  

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.


Poszukujemy pracownika socjalnego>>>
ROZWIŃ

Pracownik socjalny

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Do zadań tej osoby należy wsparcie udzielane podopiecznemu w zależności od jego zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Przeprowadzenie wywiadów z nowo przyjętymi mieszkańcami, diagnoza ich sytuacji socjalno-bytowej, rodzinnej i środowiskowej i tworzenie planów socjalnych dla lokatorów mieszkań wspomaganych;
 • Współtworzenie i nadzorowanie prawidłowej realizacji indywidualnego planu wsparcia lokatora mieszkania wspomaganego;
 •  Ewaluacja osiągniętych efektów indywidualnego planu socjalnego;
 • Pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych i bytowych; wspieranie mieszkańców w zależności od ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb i na bieżąco pojawiających się kwestii problemowych; łagodzenie konfliktów w rodzinie, miejscu zamieszkania, pracy;
 • Współpraca z  pozostałymi członkami kadry mieszkania wspomaganego w realizacji zadań wynikających z zakresu usług świadczonych lokatorom mieszkań wspomaganych;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań i interwencji podejmowanych na rzecz lokatorów mieszkań wspomaganych; prowadzenie dokumentacji mieszkańców i innych wymaganych dokumentów; prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonej pracy socjalnej;
 • Prowadzenie z mieszkańcami treningów umiejętności społecznych (trening budżetowy, załatwianie spraw urzędowych);
 • Udzielanie mieszkańcom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz z otoczeniem zewnętrznym – instytucjami świadczącymi pomoc społeczną na poziomie gminy (ośrodki pomocy społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, fundacje, stowarzyszenia, centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki uzależnień).

 

Wymagania: zgodne z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 7 listopada 2016 roku; dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych (tytuł zawodowy pracownika socjalnego) lub ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna lub studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: umiejętności organizacji pracy, komunikatywność, kooperatywność, dyspozycyjność, odporność na stres

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godziny w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2930 zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską