Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Postępowanie przyjęte w TPN w związku z SARS-CoV-2


Szanowni Państwo w związku z pandemią choroby COVID-19 wywołanej  przez wirus SARS-CoV-2 zwanej popularnie koronawirusem, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, jako organizacja prowadząca szereg placówek oraz usług świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, podjęło działania mające na celu ochronę naszych podopiecznych, jak również pracowników. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju, w niedługim czasie ulegnie stabilizacji, a ograniczenia, jakie jesteśmy zmuszeni wprowadzić, dla dobra ogólnego, w sytuacji wyższej konieczności, w jakiej się obecnie znajdujemy, zostaną  zniesione.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Państwa, czytających te słowa: podopiecznych, rodzin, wszystkich zainteresowanych pomocą, z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.

Niniejszy dokument stanowi skrót najważniejszych ustaleń poczynionych przez Zarząd TPN w porozumieniu ze wszystkimi kierownikami działających pod auspicjami TPN placówek oraz koordynatorami świadczonych usług. Każdy kierownik został zobligowany do wypracowania w trybie pilnym procedur uszczegółowiających postępowania dla swojego personelu.

Najważniejsze, Towarzystwo nie przerywa pracy i nie zawiesza działalności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ponieważ naszą powinnością jest wspieranie osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnościami, co szczególnie w obecnej dobie ma ogromne znaczenie dla naszych podopiecznych. W czasie zagrożenia tym bardziej potrzebują oni wsparcia, przekazywania rzetelnej wiedzy i pomocy w sprostaniu wyzwaniom codzienności.


I Zmiany w sposobie funkcjonowania placówek
ROZWIŃ

 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin osób z zewnątrz we wszystkich ośrodkach prowadzonych przez TPN.  
 2. W szczególnych sytuacjach dopuszczalny jest ograniczony wstęp do jednostek polegający na możliwości wejścia jedynie do pierwszego pomieszczenia danego ośrodka tj. portierni dotyczy to np. dostarczania przesyłek przez kurierów, pocztę. Przynoszone podopiecznym paczki są poddawane kwarantannie.
 3. Zakazuje się wyjść poza teren jednostek TPN przez podopiecznych. Odstępstwa od tej zasady wymagają indywidualnego rozpatrzenia przez kierownika jednostki.
 4. Wprowadza się wzmocnienie obsady w portierniach jednostek TPN, na pierwszej linii kontaktu z osobami z zewnątrz.
 5. Zaleca się ograniczenie kontaktów pracowników pomiędzy jednostkami do kontaktu online oraz za pośrednictwem telefonów.
 6. Ustala się, iż wszelkie spotkania w ramach danej jednostki TPN,  nie mogą być organizowane dla większej grupy osób niż 10. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji - tylko za zgodą zarządu
 7. Odwołuje się wszelkie imprezy plenerowe oraz okolicznościowe wewnątrz jednostek jak również między placówkami.
 8. Zawiesza się terapię dla osób z zewnątrz (dotyczy hipoterapii).
 9. Działalność ośrodków dziennych typu śds, kluby samopomocowe zostaje zawieszona do odwołania. Personel domów dla osób tego wymagających będzie świadczył wsparcie środowiskowe w miejscu ich zamieszkania. Kierownicy są odpowiedzialni za zidentyfikowanie takich osób.
 10. Zawiesza się wszelkie nowe przyjęcia do placówek opiekuńczych (do odwołania).
 11. W przypadku placówek funkcjonujących w oparciu o projekty finansowane ze środków PFRON, funduszy unijnych, administracji publicznej, wszelkie decyzje w zakresie funkcjonowania jednostek utworzonych w ramach projektów, zostaną podjęte po uzyskaniu informacji z Instytucji Zarządzających danym projektem. Do czasu wiążących ustaleń z IZ-etami zaleca się stosowanie wzmożonych środków ostrożności  sanitarno epidemiologicznych w zależności od specyfiki danego projektu.

II Wskazówki dla personelu
ROZWIŃ

 1. Pracownicy, którzy są rodzicami i charakter ich pracy na to pozwala, będą  mogli pracować z domu na czas zamknięcia szkoły/przedszkola.
 2. Pracownicy, którzy nie mają potrzeby sprawowania opieki nad dzieckiem kontynuują swoją pracę w normalnym trybie.
 3. Jeżeli pracownik będący rodzicem skorzysta z możliwości pracy z domu musi przestrzegać następujących zasad:
  1. poinformować swojego przełożonego o potrzebie pracy z domu
  2. zarejestrować fakt pracy z domu w Dziale Kadr
  3. codziennie informować swojego przełożonego o swoim stanie zdrowia
 4. Jeżeli pracownik, rodzic dziecka do lat 8 nie może pracować z domu a musi sprawować opiekę nad dzieckiem, powinien zgłosić się po wytyczne do działu Kadr.
 5. Podczas pracy z domu pracownicy powinni realizować swoje codzienne obowiązki
 6. Praca zdalna/14-dniowa kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich którzy: wrócili/wracają z krajów objętych koronawirusem oraz/lub mieli bezpośredni lub pośredni kontakt z osobą zakażoną.
 7. Każdy osoba, która ma następujące objawy : suchy kaszel, duszności, temperatura, bóle w klatce piersiowej jest zobowiązana zgłosić ten fakt telefonicznie lub drogą email swojemu przełożonemu i pozostać w kwarantannie domowej. Ponadto, fakt ten powinien zostać zgłoszony odpowiednim służbom sanitarnym.
 8. Jeżeli pracownik miał bezpośredni lub pośredni kontakt z osobą zakażoną powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego i stosować się do zaleceń medycznych wyznaczonych przez lokalne władze.
 9. Wszystkie spotkania wewnętrzne oraz podróże służbowe, z wyłączeniem spotkań/podróży związanych z bieżącą obsługą jednostek czynnych całą dobę, powinny zostać anulowane do odwołania.
 10. Zaleca się zawieszenie podróży w celach prywatnych, w szczególności o charakterze międzynarodowym.
 11. Zaleca się aby pracownicy nie wychodzili na przerwy w dużych grupach (2-3 osoby maksymalnie)

III. Ogólne zalecenia
ROZWIŃ

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Zaleca się regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Nakazuje się umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się,     że dozowniki te są regularnie napełniane.
 4. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 5. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Zapewnić, aby wszystkie pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, biurka i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych czynności;

IV Zasady wchodzenia interesantów do budynków jednostek TPN
ROZWIŃ

 1. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć zmierzoną temperaturę oraz zdezynfekować ręce zgodnie z udostępnioną instrukcją
 2. Pomiar odbywa się w portierni
 3. W przypadku stwierdzenia podniesionej ciepłoty ciała u osoby chcącej wejść do budynku personel TPN zobowiązany jest do uniemożliwienia wstępu do budynku takiej osobie. Należy poprosić i odnotować dane takiej osoby: imię nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu. W przypadku odmowy podania wyżej wskazanych danych należy ten fakt odnotować.
 4. Przy drzwiach wejściowych umieścić dystrybutor płynu odkażającego  z informacją: UWAGA W OKRESIE ZWIEKSZONEGO RYZYKA INFEKCJI WIRUSOWEJ OBOWIĄZUJE DEZYNFEKCJA RĄK
 5. Na drzwiach wejściowych informacja, o tym że osoby które:
  1. podróżowały/przebywały do tzw. „czerwonej strefy”
  2. miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie, lub jego bliskim
  3. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych
   PROSIMY ABY NIE WCHODZIŁA DO  NASZEGO BUDYNKU
 6. Zaleca się ograniczenie kontaktu fizycznego z innymi osobami (np. zaleca się nie witanie się poprzez uścisk dłoni).


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską