Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Rekrutacja Personelu


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje pracowników do nowo otwieranego hostelu długoterminowego na 20 miejsc, przeznaczonego dla OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osób na następujące stanowiska:    LEKARZ PSYCHIATRA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym lekarskim i specjalizacją w dziedzinie psychiatrii, legitymującej się co najmniej kilkuletnim (min. 2-letnim) doświadczeniem w zakresie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo z osobami z uzależnieniem.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia psychiatrycznego pacjenta, opracowywanie indywidualnego programu leczenia pacjenta we współpracy z samym pacjentem i pozostałym zespołem merytorycznym hostelu, wspieranie mieszkańców hostelu w zakresie realizacji planu leczenia, realizacja zajęć edukacyjnych, w tym warsztatowych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji pacjentów wg ustalonych dla hostelu procedur, wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 5 800,00 PLN brutto/miesiąc

 
Psychoterapeuta uzależnień                    

Poszukujemy osoby, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra/ magistra pielęgniarstwa/ lekarza, oraz ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii, posiadająca certyfikat wydany przez PARPA (min. ukończenie 2 lat szkolenia psychoterapeutycznego oraz pracowanie pod superwizją osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii), legitymującej się kilkuletnim (co najmniej 2-letnim) doświadczeniem w udzielaniu wsparcia psychoterapeutycznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi z obszaru uzależnień i ich rodzinom.

 

Do podstawowego zakresu zadańpracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, diagnoza predyspozycji społecznych, opracowywanie indywidualnego programu wspierania mieszkańca hostelu wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym mieszkańcem, wspieranie mieszkańców w zakresie realizacji indywidualnego planu, prowadzenie psychoterapeutycznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach hostelu, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji mieszkańców wg ustalonych dla hostelu procedur. Do zadań psychoterapeuty należeć będzie również: udzielanie pomocy i wsparcia w obszarze usuwania objawów chorobowych u osób z zaburzeniami osobowości, nerwicami i dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym. Praca psychoterapeuty będzie niezbędnym elementem terapii i rehabilitacji realizowanej w ramach hostelu. Psychoterapeuta, we współpracy z lekarzem psychiatrą, realizował będzie wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 4 500,00 PLN brutto/miesiąc

 


 
Pielęgniarka                     

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej się wieloletnim (min. 2-letnim) doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby zaangażowanej na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 3 400,00 PLN brutto/miesiąc

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską