Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

TPN z Projektem SE HUBSTPN rozpoczął na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego realizację międzynarodowego projektu
SE HUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises. Projekt  oparty jest na innowacyjnym modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej, który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych.

Celem SE Hubs jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (ang. SE Co-Creation Hub) organizacji społecznych, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura, sport, zatrudnienie, itp.) oraz przetestowanie jego praktycznego zastosowania w kontekście lokalnym.

Planowane działania  w ramach projektu:

 • zabezpieczenie fizycznej przestrzeni do dostarczania dóbr oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne i testowanie zarządzania tą przestrzenią;
 • testowanie innowacyjnych instrumentów/podejść do zarządzania w celu zapewnienia integracyjnego środowiska szkoleniowego i przestrzeni dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych;
 • organizacja konkursu dla uczestników działań SEHUB wśród lokalnego personelu przedsiębiorstw społecznych do udziału w fazie testowej centrum przedsiębiorstw społecznych SEHUB;
 • współpraca przy organizowaniu szkolenia dla wybranych przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych na temat innowacyjnych i włączających podejść szkoleniowych i instrumentów zarządzania personelem;
 • przygotowanie modelu biznesowego SEHUB i prognozy finansowej do rekomendowanego wdrożenia;
 • wsparcie organizacji programu mobilności;
 • monitorowanie procesu testowania.

Więcej informacji na temat projektu: kliknij w poniższe logo

 


AKTUALNOŚCI


WTOREK, 6 CZERWCA 2022 R. 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRZYJMUJĄCĄ LUB O STYPENDIUM W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE SHADOWING DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z WŁOCH, GRECJI, BUŁGARII I POLSKI

 

Bądź 1 z 24 przedsiębiorstw społecznych lub 24 dorosłych uczących się, którzy wezmą udział w 12 programach mobilnościowych dla sektora przedsiębiorstw społecznych.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 25 maja 2022 r.

 

 

Poznaj projekt SEHUBS - Współtworzenie hubów dla przedsiębiorstw społecznych (SE) realizowany z partnerami z Włoch, Bułgarii, Grecji i Polski.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS) organizacji społecznych z tych krajów.

Kierując się misją wykorzystania transformacyjnej mocy przedsiębiorczości społecznej do doskonalenia wiedzy, wymiany doświadczeń, zachęcania do tworzenia partnerstw i inspirowania do działania, SEHUBS stara się budować bardziej sprawiedliwy świat - od poziomu lokalnego do globalnego.

 

Międzynarodowy program shadowingu dla przedsiębiorstw społecznych to integracyjny program rozwojowy dla menedżerów, trenerów i pracowników SE. Program zapewnia możliwości bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń na poziomie międzynarodowym, zachęcając do tworzenia nowych partnerstw strategicznych między przedsiębiorstwami społecznymi z Włoch, Grecji, Bułgarii i Polski. Koncentruje się na różnych obszarach działania SE i umożliwia wymianę poprzez wysyłanie i goszczenie partnerskich SE z różnych sektorów w 4 krajach europejskich.

 

Poprzez program shadowing chcemy spotkać 48 stażystów i dorosłych uczących się, w tym 24 przedsiębiorstwa społeczne i 24 przedstawicieli SE z Włoch, Bułgarii, Grecji i Polski, działający w ramach różnych grup marginalizowanych, którzy są zainteresowani innowacyjnymi modelami integracji społecznej i rozwoju zawodowego. Program da im możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia praktycznego doświadczenia w zarządzaniu SE.

 

Każdy program shadowingu będzie prowadzony przez 1 lokalną organizację (SE) goszczącą 1 uczestnika - przedstawiciela zagranicznego SE - i potrwa 6 dni kalendarzowych

 

Ideą shadowingu jest „bycie cieniem”, czyli uczestniczenie we wszystkich codziennych działaniach organizacji, wtopienie się w organizację i konfrontowanie własnych podejść dzięki tej obserwacji.

 

Jeśli jesteście przedsiębiorstwem społecznym (SE) i jesteście:

 

▪        ciekawi, jak działają inne SE we Włoszech, Grecji, Bułgarii i Polsce,

▪        gotowi być organizacją przyjmującą i powitać innych przedsiębiorców z tych krajów do wymiany wyzwań i mocnych stron w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej z grupami docelowymi,

▪        zainteresowani byciem stypendystą i odbyciem podróży do jednego z tych krajów, aby wymienić wyzwania i mocne strony w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej,

▪        gotowi do komunikowania się w języku angielskim,

▪        zmotywowani do dalszego rozwoju swoich działań oraz otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia,

 

Ten międzynarodowy program shadowingu jest właśnie dla Was!

 

Ponieważ shadowing oraz wyjazdy stypendialne wymagają komunikacyjnej znajomości języka angielskiego, formularze zgłoszeniowe są przygotowane w języku angielskim

 

-       Złóż wniosek o organizację przyjmującą w programie shadowing do: 25 maja 2022 r.

-       Złóż wniosek o stypendium w programie shadowing do: 25 maja 2022 r.

 

Lokalnymi koordynatorami programu są:

 

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ ORGANIZACJĄ GOSZCZĄCĄ ...

 

Aby ubiegać się o organizację programu goszczenia zagranicznego przedstawiciela przedsiębiorstwa społecznego (shadowing), wnioskujące przedsiębiorstwo społeczne (SE) musi jednocześnie spełniać następujące 5 głównych kryteriów:

 

1)      SE działa co najmniej 1 rok przed datą złożenia wniosku.

2)     SE ma zdolność (przestrzeń fizyczną do ugoszczenia stypendysty i niezbędny sprzęt), aby zapewnić 6-dniowy program dla 1 osoby w okresie lipiec - październik 2022 r.

3)     SE ma zasoby ludzkie - co najmniej 1 eksperta (menedżera/pracownika), który mówi w języku angielskim i może być zaangażowany w przyjazd gościa.

4)    SE dysponuje wiedzą i doświadczeniem, którym może się dzielić jako wyzwania i mocne strony w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej z grupami docelowymi.

5)    SE ma silną motywację do dalszego rozwoju i jest otwarte na zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

 

Wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia, jeśli oficjalny przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego wypełni i prześle elektronicznie ten formularz wniosku do 25 maja 2022 r.

 

Ważne: Preferencje otrzymają wnioskodawcy SE, których członkowie zespołu uczestniczyli w szkoleniu "KAPITAŁ LUDZKI - Najważniejszy zasób dla każdego przedsiębiorstwa społecznego", organizowanym przez koordynatorów programu.

 

Ważne: W momencie składania wniosku wnioskująca SE musi zaświadczyć, że SE jako organizacja przyjmująca będzie w stanie zapewnić wszystkie niezbędne środki przeciwepidemiczne nałożone w danym kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika zagranicznego.

 

***

 

LOGISTYKA, PRAWA I ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ:

 

Każde SE wybrane jako organizacja przyjmująca:

-       przeprowadzi 6-dniowy program shadowingu dla 1 zagranicznego stypendysty w okresie lipiec-październik 2022 r.;

-       podpisze umowę i wystawi fakturę za świadczenie usług z Uniwersytetem Łódzkim - koordynatorem programu na poziomie lokalnym;

-       otrzyma wynagrodzenie za udogodnienia i poniesione koszty organizacyjne związane z przyjęciem stypendysty w wysokości (ok. 2.000,00 zł);

-       koszty zakwaterowania oraz przelotu do Polski pokrywane są przez Uniwersytet Łódzki.

 

Procedura dopasowywania między organizacjami przyjmującymi i stypendystami jest przeprowadzana przez koordynatorów programu.

 

 

_________________________________

 

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ STYPENDYSTĄ ...

 

Aby ubiegać się o program stypendialny, kandydat musi jednocześnie spełniać następujące 4 główne kryteria:

 

1)      Wnioskodawca jest trenerem lub nauczycielem grupy defaworyzowanej (grupa docelowa SE) lub jest osobą zajmującą się zarządzaniem personelem w SE.

2)     Wnioskodawca mówi po angielsku.

3)     Wnioskodawca może podróżować i uczestniczyć w 6-dniowym programie shadowingu w Bułgarii lub Włoszech lub Grecji w okresie od lipca do października 2022 r. (termin będzie uzgodniony w okresie wakacyjnym)

4)    Wnioskodawca ma silną motywację do dalszego rozwoju zawodowego i jest otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia.

 

Wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia, jeśli oficjalny przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego nominującego wnioskodawcę wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy do 25 maja 2022 r.

 

Przedsiębiorstwo społeczne może nominować maksymalnie 2 kandydatów ze swojego zespołu.

 

Ważne: Preferencje zostaną przyznane wnioskodawcom, którzy uczestniczyli w szkoleniu "KAPITAŁ LUDZKI - Najważniejszy zasób dla każdego przedsiębiorstwa społecznego", organizowanym przez Uniwersytet Łódzki.

 

Ważne: W momencie składania wniosku wnioskodawca musi wyrazić uprzednią zgodę, że jeśli zostanie wybrany do udziału w wyjeździe stypendialnym, musi posiadać ważny dokument podróży i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących środków przeciwepidemicznych przyjętych w kraju, do którego został zakwalifikowany.

 

***

 

LOGISTYKA, PRAWA I ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY:

 

Każdy przedstawiciel SE wybrany jako stypendysta:

-       w okresie lipiec-październik 2022 r. przeprowadzi 6-dniowy program obserwacji w zagranicznej organizacji przyjmującej (SE);

-       podpisze umowę z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) - koordynatorem wysyłającym, dotyczącą pokrycia przez UŁ kosztów zakwaterowania i podróży stypendysty podczas wizyty w organizacji przyjmującej w kraju, do którego został zakwalifikowany (Włochy/Grecja/Bułgaria)

 

Procedura dopasowywania między organizacjami przyjmującymi i stypendystami jest przeprowadzana przez koordynatorów programu.

 

Uwaga: W programie wyjazdowym shadowingu, z Polski może wziąć udział maksymalnie 6 lokalnych stypendystów.

 

 

DOPASOWANIE ORGANIZACJI

 

Procedura dopasowywania wszystkich 24 organizacji goszczących i stypendystów będą realizowane przez koordynatorów programu.

W procesie dopasowywania weźmiemy pod uwagę największą liczbę dopasowań w odpowiedziach kandydatów i będziemy szukać najbardziej dopasowanych do nich organizacji. Potencjał każdej pary składającej się z 1 organizacji goszczącej i 1 stypendysty zostanie przeanalizowany na podstawie informacji i preferencji wskazanych w ich formularzach aplikacyjnych, z uwzględnieniem również:

 • motywacji do udziału w programie,
 • obszaru działalności organizacji goszczącej oraz obszaru działania SE, w którym stypendysta pracuje,
 • przygotowanie zawodowe i stanowisko stypendysty, oraz
 • wyzwania i mocne strony stypendysty w zakresie zarządzania oraz pracy eksperckiej z grupami docelowymi.

Ważne: Wyniki procedury doboru zostaną ogłoszone pod koniec lipca 2022 roku.

Ważne: Wszystkie zatwierdzone organizacje goszczące przeprowadzą swoje programy shadowingu dla zatwierdzonych stypendystów zagranicznych w okresie lipiec - sierpień 2022 r.

Uwaga: Programy shadowingu w Grecji będą prowadzone w okresie wrzesień-październik 2022 r.

_________________________________________________________________________

 

Program shadowing jest częścią projektu SEHUBS - Co-creating Hubs for Social Enterprises. Dowiedz się więcej o SEHUBS stąd: https://se-hubs.eu/pl/

 

 

 

KONTAKTY I WIĘCEJ INFORMACJI

 

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się napisać do nas: se-hub@wz.uni.lodz.pl, osoba kontaktowa: Bożena Czerkawska, Uniwersytet Łódzki.

 

_________________________________

 

 

 

Program shadowingu jest częścią projektu SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Program ten odzwierciedla wyłącznie poglądy uczestników, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim przedstawionych.11 LIPCA 2022 R11 lipca odbyło się spotkanie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego, TPN, Fundacji Celeste, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Spółdzielni Socjalnej „Trifoglio”. Celem spotkania było rozpropagowanie informacji dotyczącej projektu SeHub, współfinansowanego przez Unię Europejską w programie Erasmus+, a także- związanej z nim rekrutacji w programie mobilności międzynarodowej. Spotkanie zaowocowało ożywioną dyskusją oraz innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi organizacji przestrzeni fizycznej hubu, łączącego wszystkie organizacje i podmioty ekonomii społecznej.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską