Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

TPN z Projektem SE HUBSTPN rozpoczął na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego realizację międzynarodowego projektu
SE HUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises. Projekt  oparty jest na innowacyjnym modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej, który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych.

Celem SE Hubs jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (ang. SE Co-Creation Hub) organizacji społecznych, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura, sport, zatrudnienie, itp.) oraz przetestowanie jego praktycznego zastosowania w kontekście lokalnym.

Planowane działania  w ramach projektu:

 • zabezpieczenie fizycznej przestrzeni do dostarczania dóbr oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne i testowanie zarządzania tą przestrzenią;
 • testowanie innowacyjnych instrumentów/podejść do zarządzania w celu zapewnienia integracyjnego środowiska szkoleniowego i przestrzeni dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych;
 • organizacja konkursu dla uczestników działań SEHUB wśród lokalnego personelu przedsiębiorstw społecznych do udziału w fazie testowej centrum przedsiębiorstw społecznych SEHUB;
 • współpraca przy organizowaniu szkolenia dla wybranych przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych na temat innowacyjnych i włączających podejść szkoleniowych i instrumentów zarządzania personelem;
 • przygotowanie modelu biznesowego SEHUB i prognozy finansowej do rekomendowanego wdrożenia;
 • wsparcie organizacji programu mobilności;
 • monitorowanie procesu testowania.

Więcej informacji na temat projektu: kliknij w poniższe logo

 


PARTNERZYAKTUALNOŚCI


WTOREK, 6 CZERWCA 2022 R.
 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRZYJMUJĄCĄ LUB O STYPENDIUM W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE SHADOWING DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z WŁOCH, GRECJI, BUŁGARII I POLSKI

 

Bądź 1 z 24 przedsiębiorstw społecznych lub 24 dorosłych uczących się, którzy wezmą udział w 12 programach mobilnościowych dla sektora przedsiębiorstw społecznych.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 25 maja 2022 r.

 

 

Poznaj projekt SEHUBS - Współtworzenie hubów dla przedsiębiorstw społecznych (SE) realizowany z partnerami z Włoch, Bułgarii, Grecji i Polski.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS) organizacji społecznych z tych krajów.

Kierując się misją wykorzystania transformacyjnej mocy przedsiębiorczości społecznej do doskonalenia wiedzy, wymiany doświadczeń, zachęcania do tworzenia partnerstw i inspirowania do działania, SEHUBS stara się budować bardziej sprawiedliwy świat - od poziomu lokalnego do globalnego.

 

Międzynarodowy program shadowingu dla przedsiębiorstw społecznych to integracyjny program rozwojowy dla menedżerów, trenerów i pracowników SE. Program zapewnia możliwości bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń na poziomie międzynarodowym, zachęcając do tworzenia nowych partnerstw strategicznych między przedsiębiorstwami społecznymi z Włoch, Grecji, Bułgarii i Polski. Koncentruje się na różnych obszarach działania SE i umożliwia wymianę poprzez wysyłanie i goszczenie partnerskich SE z różnych sektorów w 4 krajach europejskich.

 

Poprzez program shadowing chcemy spotkać 48 stażystów i dorosłych uczących się, w tym 24 przedsiębiorstwa społeczne i 24 przedstawicieli SE z Włoch, Bułgarii, Grecji i Polski, działający w ramach różnych grup marginalizowanych, którzy są zainteresowani innowacyjnymi modelami integracji społecznej i rozwoju zawodowego. Program da im możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia praktycznego doświadczenia w zarządzaniu SE.

 

Każdy program shadowingu będzie prowadzony przez 1 lokalną organizację (SE) goszczącą 1 uczestnika - przedstawiciela zagranicznego SE - i potrwa 6 dni kalendarzowych

 

Ideą shadowingu jest „bycie cieniem”, czyli uczestniczenie we wszystkich codziennych działaniach organizacji, wtopienie się w organizację i konfrontowanie własnych podejść dzięki tej obserwacji.

 

Jeśli jesteście przedsiębiorstwem społecznym (SE) i jesteście:

 

▪        ciekawi, jak działają inne SE we Włoszech, Grecji, Bułgarii i Polsce,

▪        gotowi być organizacją przyjmującą i powitać innych przedsiębiorców z tych krajów do wymiany wyzwań i mocnych stron w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej z grupami docelowymi,

▪        zainteresowani byciem stypendystą i odbyciem podróży do jednego z tych krajów, aby wymienić wyzwania i mocne strony w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej,

▪        gotowi do komunikowania się w języku angielskim,

▪        zmotywowani do dalszego rozwoju swoich działań oraz otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia,

 

Ten międzynarodowy program shadowingu jest właśnie dla Was!

 

Ponieważ shadowing oraz wyjazdy stypendialne wymagają komunikacyjnej znajomości języka angielskiego, formularze zgłoszeniowe są przygotowane w języku angielskim

 

-       Złóż wniosek o organizację przyjmującą w programie shadowing do: 25 maja 2022 r.

-       Złóż wniosek o stypendium w programie shadowing do: 25 maja 2022 r.

 

Lokalnymi koordynatorami programu są:

 

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ ORGANIZACJĄ GOSZCZĄCĄ ...

 

Aby ubiegać się o organizację programu goszczenia zagranicznego przedstawiciela przedsiębiorstwa społecznego (shadowing), wnioskujące przedsiębiorstwo społeczne (SE) musi jednocześnie spełniać następujące 5 głównych kryteriów:

 

1)      SE działa co najmniej 1 rok przed datą złożenia wniosku.

2)     SE ma zdolność (przestrzeń fizyczną do ugoszczenia stypendysty i niezbędny sprzęt), aby zapewnić 6-dniowy program dla 1 osoby w okresie lipiec - październik 2022 r.

3)     SE ma zasoby ludzkie - co najmniej 1 eksperta (menedżera/pracownika), który mówi w języku angielskim i może być zaangażowany w przyjazd gościa.

4)    SE dysponuje wiedzą i doświadczeniem, którym może się dzielić jako wyzwania i mocne strony w zakresie zarządzania i pracy eksperckiej z grupami docelowymi.

5)    SE ma silną motywację do dalszego rozwoju i jest otwarte na zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

 

Wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia, jeśli oficjalny przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego wypełni i prześle elektronicznie ten formularz wniosku do 25 maja 2022 r.

 

Ważne: Preferencje otrzymają wnioskodawcy SE, których członkowie zespołu uczestniczyli w szkoleniu "KAPITAŁ LUDZKI - Najważniejszy zasób dla każdego przedsiębiorstwa społecznego", organizowanym przez koordynatorów programu.

 

Ważne: W momencie składania wniosku wnioskująca SE musi zaświadczyć, że SE jako organizacja przyjmująca będzie w stanie zapewnić wszystkie niezbędne środki przeciwepidemiczne nałożone w danym kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika zagranicznego.

 

***

 

LOGISTYKA, PRAWA I ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ:

 

Każde SE wybrane jako organizacja przyjmująca:

-       przeprowadzi 6-dniowy program shadowingu dla 1 zagranicznego stypendysty w okresie lipiec-październik 2022 r.;

-       podpisze umowę i wystawi fakturę za świadczenie usług z Uniwersytetem Łódzkim - koordynatorem programu na poziomie lokalnym;

-       otrzyma wynagrodzenie za udogodnienia i poniesione koszty organizacyjne związane z przyjęciem stypendysty w wysokości (ok. 2.000,00 zł);

-       koszty zakwaterowania oraz przelotu do Polski pokrywane są przez Uniwersytet Łódzki.

 

Procedura dopasowywania między organizacjami przyjmującymi i stypendystami jest przeprowadzana przez koordynatorów programu.

 

 

_________________________________

 

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ STYPENDYSTĄ ...

 

Aby ubiegać się o program stypendialny, kandydat musi jednocześnie spełniać następujące 4 główne kryteria:

 

1)      Wnioskodawca jest trenerem lub nauczycielem grupy defaworyzowanej (grupa docelowa SE) lub jest osobą zajmującą się zarządzaniem personelem w SE.

2)     Wnioskodawca mówi po angielsku.

3)     Wnioskodawca może podróżować i uczestniczyć w 6-dniowym programie shadowingu w Bułgarii lub Włoszech lub Grecji w okresie od lipca do października 2022 r. (termin będzie uzgodniony w okresie wakacyjnym)

4)    Wnioskodawca ma silną motywację do dalszego rozwoju zawodowego i jest otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia.

 

Wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia, jeśli oficjalny przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego nominującego wnioskodawcę wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy do 25 maja 2022 r.

 

Przedsiębiorstwo społeczne może nominować maksymalnie 2 kandydatów ze swojego zespołu.

 

Ważne: Preferencje zostaną przyznane wnioskodawcom, którzy uczestniczyli w szkoleniu "KAPITAŁ LUDZKI - Najważniejszy zasób dla każdego przedsiębiorstwa społecznego", organizowanym przez Uniwersytet Łódzki.

 

Ważne: W momencie składania wniosku wnioskodawca musi wyrazić uprzednią zgodę, że jeśli zostanie wybrany do udziału w wyjeździe stypendialnym, musi posiadać ważny dokument podróży i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących środków przeciwepidemicznych przyjętych w kraju, do którego został zakwalifikowany.

 

***

 

LOGISTYKA, PRAWA I ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY:

 

Każdy przedstawiciel SE wybrany jako stypendysta:

-       w okresie lipiec-październik 2022 r. przeprowadzi 6-dniowy program obserwacji w zagranicznej organizacji przyjmującej (SE);

-       podpisze umowę z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) - koordynatorem wysyłającym, dotyczącą pokrycia przez UŁ kosztów zakwaterowania i podróży stypendysty podczas wizyty w organizacji przyjmującej w kraju, do którego został zakwalifikowany (Włochy/Grecja/Bułgaria)

 

Procedura dopasowywania między organizacjami przyjmującymi i stypendystami jest przeprowadzana przez koordynatorów programu.

 

Uwaga: W programie wyjazdowym shadowingu, z Polski może wziąć udział maksymalnie 6 lokalnych stypendystów.

 

 

DOPASOWANIE ORGANIZACJI

 

Procedura dopasowywania wszystkich 24 organizacji goszczących i stypendystów będą realizowane przez koordynatorów programu.

W procesie dopasowywania weźmiemy pod uwagę największą liczbę dopasowań w odpowiedziach kandydatów i będziemy szukać najbardziej dopasowanych do nich organizacji. Potencjał każdej pary składającej się z 1 organizacji goszczącej i 1 stypendysty zostanie przeanalizowany na podstawie informacji i preferencji wskazanych w ich formularzach aplikacyjnych, z uwzględnieniem również:

 • motywacji do udziału w programie,
 • obszaru działalności organizacji goszczącej oraz obszaru działania SE, w którym stypendysta pracuje,
 • przygotowanie zawodowe i stanowisko stypendysty, oraz
 • wyzwania i mocne strony stypendysty w zakresie zarządzania oraz pracy eksperckiej z grupami docelowymi.

Ważne: Wyniki procedury doboru zostaną ogłoszone pod koniec lipca 2022 roku.

Ważne: Wszystkie zatwierdzone organizacje goszczące przeprowadzą swoje programy shadowingu dla zatwierdzonych stypendystów zagranicznych w okresie lipiec - sierpień 2022 r.

Uwaga: Programy shadowingu w Grecji będą prowadzone w okresie wrzesień-październik 2022 r.

_________________________________________________________________________

 

Program shadowing jest częścią projektu SEHUBS - Co-creating Hubs for Social Enterprises. Dowiedz się więcej o SEHUBS stąd: https://se-hubs.eu/pl/

 

 

 

KONTAKTY I WIĘCEJ INFORMACJI

 

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się napisać do nas: se-hub@wz.uni.lodz.pl, osoba kontaktowa: Bożena Czerkawska, Uniwersytet Łódzki.

 

_________________________________

 

 

 

Program shadowingu jest częścią projektu SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Program ten odzwierciedla wyłącznie poglądy uczestników, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim przedstawionych.11 LIPCA 2022 R
11 lipca odbyło się spotkanie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego, TPN, Fundacji Celeste, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Spółdzielni Socjalnej „Trifoglio”. Celem spotkania było rozpropagowanie informacji dotyczącej projektu SeHub, współfinansowanego przez Unię Europejską w programie Erasmus+, a także- związanej z nim rekrutacji w programie mobilności międzynarodowej. Spotkanie zaowocowało ożywioną dyskusją oraz innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi organizacji przestrzeni fizycznej hubu, łączącego wszystkie organizacje i podmioty ekonomii społecznej.PAŹDZIERNIK 2022 ROKU
W ramach współpracy organizacji w działających w 4 krajach europejskich (Włochy: PRISM, Bułgaria: BCNL, Grecja: Athens Lifelong Learning Institute i Polska: Uniwersytet Łódzki) powstał innowacyjny model Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Dokument ten opisuje w ciekawy sposób m.in. zagadnienia związane z przedsiębiorczością, networkingiem i czynnikiem społecznym. Ponadto, model odnosi się też do praktycznych rozwiązań szeroko rozumianej ekonomii społecznej na przykładzie studium przypadku i najlepszych praktyk organizacji europejskich działających w tym obszarze.    


MODEL DO POBRANIA WER. JĘZYK ANGIELSKICZWARTEK, 1 GRUDNIA 2022 R.


WIZYTA PRZEDSTAWICIELKI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ „SHEDIA” W ATENACH
W dniach 20-25 listopada 2022 roku miała miejsce wizyta studyjna przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w  formie programu shadowing w Grecji. Program shadowing to innymi słowy „metoda cienia” – przedstawicielka TPN miała okazje przyglądać się pracy na wszystkich szczeblach działania NGO w Atenach). Celem wizyty było poznanie greckiej organizacji, przyjrzenie się jej działaniom i podejmowanym przez nią inicjatywom. Reprezentantka TPN zdobyła wiedzę na temat funkcjonowania i poznała specyfikę pracy w poszczególnych działach, dobór kadry i programy rozwoju.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność spędzić pracowicie czas w organizacji DIOGENHS, która wspiera i aktywizuje zawodowo osoby bezdomne, głównie w Atenach i w Salonikach. Główną aktywnością przedsiębiorstwa są usługi związane z działalnością wydawniczą  gazety ulicznej „Shedia” (miesięcznika), która dystrybuowana jest na ulicach miast przez osoby bezdomne.  Ponad połowa środków uzyskanych w ten sposób ze sprzedaży miesięcznika trafia do konkretnych osób potrzebujących.

Organizacja niezwykle dba o środowisko naturalne i propaguje ideę recyklingu. Niesprzedane egzemplarze gazety przetwarzane są na miazgę celulozową, z której powstaje unikalne rękodzieło i nietypowe przedmioty na sprzedaż, m.in. lampy, zegary, biżuteria, pudełka, skarbonki itp. To piękne połączenie idei promowania dbałości o środowisko, promocji sztuki, a jednocześnie działania w słusznej sprawie poprzez wspieranie grup defaworyzowanych.

„Shedia” prowadzi także kawiarnię przystosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Specjalnie zaprojektowane stoły oraz bar umożliwiają podjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także menu pisane alfabetem Braille-a, a także specjalne słuchawki, dzięki którym można posłuchać oferty gastronomicznej wraz z opisem poszczególnych dań. W gablotach wywieszonych na ścianach kawiarni można podziwiać wyroby rękodzielnicze wykonane metodą recyclingu papieru.

Niewątpliwie najciekawszą działalnością „Shedia” jest organizowanie tzw. „invisible tour” (dosł. tłumacz. „niewidzialnej wycieczki”) po centrum Aten. To bardzo znane i innowacyjne połączenie turystyki miejskiej z poznawaniem wyzwań współczesnej pomocy społecznej w Atenach. Spacer wraz oprowadzaniem organizowany jest raz w tygodniu dla grup greckojęzycznych i raz w tygodniu dla grup anglojęzycznych. Ludzie z całego świata chętnie przyjeżdżają, aby dowiedzieć się o współczesnych, bardzo poważnych problemach społecznych Grecji: bezdomności, głodzie, prostytucji, narkomanii, bezrobociu. Przewodnik, który sam stracił swoje lokum, opowiada o swoich doświadczeniach i przeżyciach osób, które zna. Oprowadza turystów po dzielnicy, w której skupia się społeczność osób borykających się z tymi poważnymi problemami socjalno-bytowymi.

Nasza reprezentantka spędziła w Grecji sześć dni. Każdego dnia odwiedzała prowadzone przez Shedia miejsca wsparcia. Przyglądała się pracy redakcji, dziennikarzom, pracownikom socjalnym. Ponadto, poznała specyfikę pracy działu projektowania artystycznego, fundraisingu, monitoringu i ewaluacji oraz komunikacji. Miała okazję zapoznać się ze stosowanymi przez organizację metodami pracy z osobami bezdomnymi, a także podzielić się naszymi rozwiązaniami stosowanymi w codziennej pracy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Był to dla nas czas wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, dzielenia się przemyśleniami i innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w naszych krajach.

 GALERIA ATENY
PONIEDZIAŁEK. 19 GRUDNIA 2022 ROKU


WIZYTA PRZEDSTAWICIELKI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO Z GRECJI W FIRMIE SPOŁECZNEJ KŁOS
Firma społeczna Kłos miała zaszczyt gościć w grudniu panią Io Stavridi, przedstawicielkę greckiej spółdzielni socjalnej “Apano Meria” z wyspy Syros (archipelag Cyklady). Przedsiębiorstwo to powstało, aby zapobiegać negatywnym skutkom zmiany klimatu poprzez zachęcanie do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej o niewielkim wpływie na obszarze należącym do programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000.

Głównym celem organizacji pozarządowej jest promocja, ochrona i zachowanie północnej części wyspy oraz wspieranie wysiłków lokalnych władz na rzecz promocji geoturystyki. Apano Meria jest zaangażowana w ochronę środowiska, wysp i wód przybrzeżnych. Podobnie jak firma społeczna „Kłos”, uwrażliwia społeczeństwo na kwestie ochrony przyrody i promuje zrównoważony rozwój (np. poprzez sortowanie odpadów, recycling, zastosowanie ekologicznych rozwiązań i materiałów).

Io odwiedziła firmę społeczną Kłos w ramach Międzynarodowego Programu Shadowing dla Przedsiębiorstw Społecznych z Bułgarii, Grecji, Włoch i Polski SEHUBS. Celem wizyty było poznanie organizacji, przyjrzenie się jej działaniom i podejmowanym inicjatywom. Zdobyła wiedzę na temat funkcjonowania firmy społecznej, grupy docelowej, poznała specyfikę i metody pracy, a także holistyczną ofertę wsparcia kierowaną do grup defaworyzowanych.

Nasz gość spędził u nas sześć dni. Każdego dnia wspólnie odwiedzaliśmy prowadzone przez przedsiębiorstwo społeczne Kłos miejsca wsparcia, a także współpracujące z firmą społeczną inne organizacje społeczne w województwie łódzkim. Celem wizyty było poznanie i wymiana najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami społecznymi. Przedsiębiorstwo społeczne to bowiem specyficzny typ podmiotu gospodarczego, w działalności którego na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne (przedsiębiorstwa społeczne działają pod postacią różnych form prawnych: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit).

Odwiedziliśmy m.in.:

- siedzibę firmy społecznej Kłos wraz ze „Stajnią pod Jodłami” w Jedliczach.  Siedziba zlokalizowana jest w cichej okolicy na skraju dużego kompleksu lasów grotnickich, gdzie prowadzona jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami, głównie z obszarów wiejskich.

- przedsiębiorstwo społeczne - restaurację „Powidok” w Łodzi, które wspiera, aktywizuje społecznie i zawodowo zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i pomaga obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem wywołanym wojną. Io miała okazję poznać specyfikę pracy przedsiębiorstwa społecznego, a także dowiedzieć się w jaki sposób możliwe jest połączenie kwestii biznesowej z misją społeczną.

- Środowiskowe Domy Samopomocy w Łodzi, prowadzone w celu wsparcia opiekuńczego, aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, a także jako usługa wytchnieniowa dla ich rodzin;

- przedsiębiorstwo społeczne „Holistyczny Dobrostan” w Łodzi, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe i warsztaty ekologiczne, dietetyczne i rozwojowe w celu profilaktyki zdrowia psychofizycznego;

Io miała okazję zapoznać się ze stosowanymi przez firmę społeczną „Kłos” metodami pracy z grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podzielić się z nami rozwiązaniami stosowanymi w codziennej pracy spółdzielni socjalnej, w której pracuje. Był to dla nas czas dzielenia się przemyśleniami i innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w naszych krajach. Mimo różnic w grupach docelowych, skali wsparcia, działaniach i metodach pracy pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, mieliśmy wzajemnie niepowtarzalną okazję do wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, by – te najlepsze – móc zmodyfikować i  zaimplementować na grunt naszych przyszłych działań.


GALERIA WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE SPOŁECZNEJ KŁOS
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską