Autorski program aktywizacji zawodowej

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA *** REKRUTACJA ZAKOŃCZONA *** REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

ZAPRASZAMY DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI W RÓŻNYCH ZAWODACH W BRANŻY HOTELARSKIEJ

KŁOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 1 marca 2013 r. realizuje projekt pod nazwą: „Autorski Program Aktywizacji Zawodowej młodych osób chorujących psychicznie (APAZ-4)”, w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu APAZ-4 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt APAZ-4 jest kontynuacją analogicznych projektów APAZ, APAZ-2 i APAZ-3, wdrażanych odpowiednio w okresach: 01.07.2008 – 30.06.2009, 01.07.2009 – 30.10.2010 i 01.01.2011 – 28.02.2012.

Celem głównym projektu APAZ-4 jest zwiększenie dostępu do rynku pracy - łącznie - czterdziestu młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z przyczyny choroby psychicznej, poprzez wdrożenie w okresie: 01.03.2013 r. - 31.05.2014 r. Autorskiego Programu Aktywizacji Zawodowej, wypracowanego i testowanego wcześniej, w latach 2004-2008, przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych i KŁOS Sp. z o.o. w projekcie „KŁOS”, realizowanym ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

APAZ-4 jest to kompleksowy program obejmujący: podniesienie kwalifikacji (szkolenia zawodowe), zajęcia z psychologiem, praktyczną naukę zawodu w branży hotelarskiej i zawodach towarzyszących, związanych ze specyfiką miejsca realizacji programu (staże zawodowe) oraz współpracę z doradcą zawodowym. APAZ-4 odpowiada na zdiagnozowane potrzeby młodych osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie.

Program szkoleniowo-stażowy realizowany będzie w dwóch turach, dla dwóch – 20-osobowych – grup uczestników projektu, odpowiednio w okresach: 02.04.-31.10.2013 oraz 04.11.2013-31.05.2014.

SZKOLENIA STANOWISKOWE

Szkolenia stanowiskowe rozpoczynają się odpowiednio:  2 kwietnia 2013 r., oraz 4 listopada 2013 r., i będą prowadzone każdorazowo przez jeden miesiąc,  5 dni w tygodniu, 7,5 godziny dziennie. Odbywają się na terenie Ośrodka Szkoleniowego „KŁOS” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zacisze” w Jedliczu A, przy ul. Jedlinowej 42/44. Za okres szkoleń uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.

STAŻE ZAWODOWE

2 rupy uczestników, którzy odbędą szkolenie, odpowiednio w dniu 6 maja 2013 r. oraz w dniu 2 grudnia 2013 r. rozpoczną 6-miesięczne staże zawodowe w profesjach, do jakich zostali przygotowani podczas szkoleń. Staże odbywać się będą w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonym szczegółowo dla danego uczestnika w porozumieniu z jego lekarzem prowadzącym (7 lub 8 h/dziennie), w ruchu ciągłym - ze względu na specyfikę funkcjonowania branży hotelarskiej, w jakiej uczestnicy projektu będą zdobywać i podnosić kwalifikacje. Staże odbywać się będą również na terenie Ośrodka Szkoleniowego „KŁOS” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zacisze” w Jedliczu A, przy ul. Jedlinowej 42/44. Za okres staży uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości adekwatnej do wymiaru czasu pracy.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA STANOWISKACH STAŻOWYCH

Na koniec realizacji cyklu szkoleniowo-stażowego, dla każdej z grup uczestników odbędzie się sprawdzian wiedzy i umiejętności stanowiskowych. Pozytywny wynik sprawdzianu warunkował będzie uzyskanie przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowo-stażowego. 

DNI WOLNE ORAZ WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Podczas udziału w stażach zawodowych uczestnikom przysługują, za każde przepracowane 30 dni stażu, 2 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Podczas udziału w szkoleniach i stażach zawodowych uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdów do/z miejsca odbywania szkoleń i staży oraz posiłek regeneracyjny podczas każdego dnia udziału w szkoleniach i stażach.

Organizator staży zawodowych finansuje uzyskanie przez uczestników książeczek zdrowia do celów San.-Epid. oraz wstępnych badan lekarskich, kwalifikujących do udziału w stażu na konkretnym stanowisku. 

PULA ZAWODÓW OFEROWANYCH W RAMACH PROJEKTU APAZ-4

Pula zawodów, w jakich odbywają się szkolenia i staże zawodowe:

 • Recepcjonista/-stka
 • Kelner/-ka
 • Sprzątacz/-ka – Pokojowy/-a
 • Pracownik gospodarczy – Ogrodnik
 • Pomoc stajni
 • Pracownik/-ca administracyjno-biurowy/-a – Magazynier/-ka

KRYTERIA REKRUTACJI I KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE APAZ-4

Zapraszamy do udziału w projekcie chętne osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z przyczyny choroby psychicznej
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego
 • Osoby nieaktywne zawodowo
 • Osoby w wieku 18-30 lat (rocznikowo: od roku urodzenia 1983 do 1995)

Kontakt w sprawie udziału w projekcie od poniedziałku do piątku, w godz.: 9:00 – 16:00, pod numerami telefonu:

 • 42 717 91 67 wew. 152
 • 42 616 06 20 wew. 112


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy