Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Statut Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Rozdział I Postanowienia ogólne
ROZWIŃ

§1

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi zwane dalej w skrócie TPN st stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania TPN jest obszar  Unii Europejskiej.
 2. Siedzibą władz TPN jest miasto Łódź.
 3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
 4. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.

 

§3

TPN opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.

 

§4

TPN może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II Cele i sposoby działania
ROZWIŃ

 1. Celem TPN jest:

1)     udzielanie bezinteresownej pomocy w szczególności osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,

2)     aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

3)     podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

4)     podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego poprzez wdrażanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej,

5)     wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym, a także rodzin tych osób.

6)     podejmowanie działań zmierzających do zmiany  postaw pracodawców dotyczących  zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 5,

7)     propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych wykluczeniem społecznym,

8)     budowanie krajowych i zagranicznych struktur wspierających zatrudnienie socjalne,

9)     wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych na wsiach,

10) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży chorującej psychicznie,

11) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej i z przedsiębiorcami,

12) podejmowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

13) podejmowanie działań związanych z kulturą, sztuką, edukacją oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,

14) prowadzenie działalności charytatywnej dla osób chorych psychicznie i wykluczonych społecznie

 

§6

TPN realizuje swoje cele poprzez:

1)     organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie,

2)     utrzymywanie dla podopiecznych Towarzystwa różnych form działalności w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej,

3)     tworzenie i przystępowanie do podmiotów świadczących usługi zdrowotne i usługi z zakresu przystosowania do pracy zawodowej,

4)     powoływanie zespołów opiniodawczych i doradczych w zakresie organizowania pomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie

5)     powoływanie i rozwijanie działalności klubów zajmujących się propagowaniem i realizowaniem celów TPN,

6)     organizowanie wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla podopiecznych,

7)     udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz grup wsparcia dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą psychiczną,

8)     współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi stowarzyszeniami charytatywnymi, służbą zdrowia, instytucjami ubezpieczeniowymi i dobroczynnymi, związkami zawodowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują działania wspierające pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin,

9)     współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi i  organizacjami pozarządowymi o podobnym działaniu,

10) świadczenie usług gastronomiczno – hotelarskich przez podopiecznych TPN, w ramach rehabilitacji.

11) prowadzenie hipoterapii.

12) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów TPN

13) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych jak również w zakresie readaptacji i rehabilitacji zawodowej grup wykluczonych społecznie

14) pełnienie roli organu założycielskiego domów pomocy społecznej.

15) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów TPN.

 

§ 7

 1. TPN  prowadzi swoją działalność statutową w formie działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej.
 2. Działalnością nieodpłatną TPN jest:

1)     organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie

2)     utrzymywanie dla podopiecznych Towarzystwa różnych form działalności w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej

3)     tworzenie i przystępowanie do podmiotów świadczących usługi zdrowotne i usługi z zakresu przystosowania do pracy zawodowej

4)     powoływanie zespołów opiniodawczych i doradczych  w zakresie organizowania pomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie

5)     powoływanie i rozwijanie działalności klubów zajmujących się propagowaniem i realizowaniem celów TPN

6)     organizowanie wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla podopiecznych

7)     współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi stowarzyszeniami charytatywnymi, służbą zdrowia, instytucjami ubezpieczeniowymi i dobroczynnymi, związkami zawodowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują działania wspierające pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin

8)     współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi i  organizacjami pozarządowymi o podobnym działaniu

9)     prowadzenie hipoterapii dla podopiecznych  TPN

10) udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie

11) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów TPN  - dystrybucja  żywności dla osób ubogich)

12) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych jak również w zakresie readaptacji i rehabilitacji zawodowej grup wykluczonych społecznie

13) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

14) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Działalnością odpłatną TPN jest:

1)     utrzymywanie  Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego  dla osób chorujących psychicznie

2)     udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz grup wsparcia dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą psychiczną

3)     świadczenie usług gastronomiczno – hotelarskich przez podopiecznych TPN, w ramach rehabilitacji

4)     prowadzenie hipoterapii

5)     organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów TPN

6)     usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych jak również w zakresie readaptacji i rehabilitacji zawodowej grup wykluczonych społecznie

7)     skreślono

8)     organizowanie turnusów rehabilitacyjnych  jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

9)     pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

10) pozostała pomoc  społeczna z zakwaterowaniem

11) skreślono

12) skreślono

13) działalność artystyczna

14) prace stolarskie

15) działalność w branży komputerowej

16) usługi pralnicze

17) usługi gastronomiczne w tym cateringowe

18) prowadzenie zakładów aktywności zawodowej

§ 8

Skreślono


Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki
ROZWIŃ

§9

 1. Członkami TPN mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem TPN

 

§10

Członkowie TPN dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

 

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, której stan zdrowia pozwala na branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością TPN, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w TPN przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei TPN lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla TPN.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§12

1.  Członek zwyczajny ma prawo m.in do:

1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz TPN,

2)     uczestniczenia w działaniach TPN,

3)     korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy TPN.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)     aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów TPN,

2)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz TPN,

3)     regularnego opłacania składek obowiązujących w TPN.

 

§13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
  prawa określone w §11 ust. 1 pkt. 2 i 3,
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym- w statutowych władzach TPN.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
  świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz TPN.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§14

 1. Członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do TPN, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,

2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)     skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 24 miesiące,

4)     wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,

5)     wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6)     pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,

 1. W przypadku określonym w ust. l   pkt. 1, 2, 3   podejmuje uchwałę Zarząd,  w przypadkach
  określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński, a w przypadku określonym w pkt 6 ust. 1 uchwałę podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy  .Organy te   obowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
  w ust. 2.

Rozdział IV Struktura organizacyjna
ROZWIŃ

§15

1.  Władzami TPN są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna,

4)     Sąd Koleżeński

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Od­działu  wymagana jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia  podjęta jednogłośnie. Tworząc oddział, Zarząd Stowarzyszenia okreś1a co najmniej jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Jednostka terenowa Stowarzyszenia (Oddział posiadający osobowość prawną) może prowadzić działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy taką działalność prowadzi Stowarzyszenie. Zakres i przedmiot działalności gospodarczej jednostki terenowej określa Zarząd Oddziału, w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Władzą i organem Oddziału jest Zarząd oddziału z zastrzeżeniem § 35.1 ust.3 niniejszego statutu.

 

§16

 1. Kadencja wszystkich władz TPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
  bezwzględną większością głosów. Wybór następuje wśród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz TPN, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
  członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

 

Walne Zebranie Członków

 

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą TPN
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
  terminem Walnego Zebrania Członków
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności:

1)     w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków

2)     w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze
  w terminie określonym w §16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
  i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
  uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)     na umotywowane żądanie, co najmniej 15 członków zwyczajnych

 1. W przypadkach określonych w ust.7 pkt 2 i 3  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia / złożenia / odpowiedniego wniosku / żądania / Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)     określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia oraz programów działania Oddziałów

2)     uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

3)     uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4)     uchwalanie budżetu,

5)     wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

6)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz władz oddziałów, udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom

7)     ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze oraz zarządy oddziałów

9)     rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego,

10)  podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. Od uchwały Walnego Zebrania Członków pozbawiającej członkostwa honorowego odwołanie nie przysługuje,

12) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości stanowiących własność stowarzyszenia,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd  Stowarzyszenia

 

§21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności TPN zgodnie z uchwałami Walnego
  Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
  Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
  pracowników.

 

§22

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
  oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu  wymagany jest podpis Prezesa lub  współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Do podpisywania innych pism i dokumentów, celem zachowania ich ważności, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 

§23

Zarząd TPN może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą -pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu TPN.

 

§24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)     realizacja programu celów  Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)     określanie szczegółowych kierunków działania,

3)     ustalanie budżetu i preliminarzy,

4)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)     powoływanie zespołów opiniodawczych i doradczych, tworzenie różnych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia jak też i uchwalanie ich statutów i regulaminów organizacyjnych,

6)     podejmowanie decyzji o tworzeniu i przystępowaniu do innych podmiotów w tym w szczególności prowadzących działalność gospodarczą,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku nieruchomego i rozporządzanie majątkiem ruchomym,

8)     powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

9)     zwoływanie walnego zebrania członków,

10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

14) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

16) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - Oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

17) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Oddziału oraz Członka Zarządu Oddziału

18) koordynowanie działalności jednostek terenowych poprzez wydawanie wiążących poleceń Zarządom Oddziałów,

19) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia bądź wiążącymi poleceniami, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 18 Statutu,

 1. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Stowarzyszenia powołuje zarząd tymczasowy Oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowe­go Zarządu Oddziału

            

           Komisja Rewizyjna

 

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów

2)     występowanie do Zarządu z wnioskiem z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3)     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,

4)     zwołanie Walnego zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5)     składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę   udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, władzom oddziałów bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

6)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7)     wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe stowarzyszenia.

 

§27

1.  Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego TPN jak też pozostawać z członkami tych organów w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być.
 2. również osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Za pracę w Komisji Rewizyjnej jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§28

W przypadkach określonych w § 26 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Sąd Koleżeński

 

§29

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
  swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§30

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.
 4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych
  w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
 5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.

 

§31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)     rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2)     rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4)     orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

5)     rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów zgłaszanych przez personel Oddziałów Stowarzyszenia

 

§32

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§33

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1)     upomnienia,

2)     nagany

3)     wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§34

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

 

§35

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

 


Rozdział IV a Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
ROZWIŃ

 

§ 351

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały posiadające osobowość prawną.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w szczególności w przypadku:

1)     zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział

2)     złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale Statutu, do jednostki terenowej Stowarzyszenia (Oddziału) stosuje się odpowiednio inne właściwe przepisy Statutu.

 

Zarząd Oddziału

 

§ 352

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

 

§ 353

 1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Zarządu Oddziału oraz jednego członka.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z włas­nej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.
 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres członek Zarządu Oddziału.

 

§ 354

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,

2)     określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

3)     uchwalanie budżetu Oddziału

4)     reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia wyłącznie w granicach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz w ramach posiadanych pełnomocnictw,

6)     organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

7)     zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień – na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

8)     uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału za zgodą Zarządu Stowarzyszenia,

9)     współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,

10) W przypadku prowadzenia  działalności gospodarczej prowadzonej przez Oddział określanie jej zakresu i przedmiotu,

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

12) prowadzenie bieżących spraw Oddziału.

 

§ 355

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 356

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki terenowej – oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną - oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest uprawniony Prezes Zarządu Oddziału samodzielnie albo członek Zarządu Oddziału również samodzielnie.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Oddziału lub  upoważnionego członka Zarządu.
 3. Nabycie praw majątkowych, zaciąganie zobowiązań lub zbycie nieruchomości, praw majątkowych albo ruchomości o wartości przekraczającej 14.000 euro (słownie: czternaście tysięcy euro) wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia wyrażonej w formie uchwały.

Rozdział V Majątek i Fundusze
ROZWIŃ

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§37

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie,

2)     dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3)     dotacje,

4)     darowizny, zapisy i spadki,

5)     korzyści z ofiarności publicznej,

6)     wpływy z działalności statutowej

 1. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają  składki  wg. zasad określonych  przez  Zarząd, w ciągu 12  tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. TPN może przystępować do istniejących stowarzyszeń,
 4. TPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. TPN nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w prostej linii, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi” – majątkiem Stowarzyszenia.
 6. TPN nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. TPN nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  Stowarzyszenia.
 8. TPN nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz  ich osób bliskich.
 9. skreślono.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
ROZWIŃ

§38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem  obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy,  gdy  sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku     Stowarzyszenia na cele statutowe.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
  w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII Przepisy przejściowe
ROZWIŃ

§39

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

 

§40

Brzmienie niniejszego statutu uchwalono uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków TPN w Łodzi nr 1/2015 z dnia  28 stycznia 2015r.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską