Informacja o ogłoszeniu w BZP po zmianie w dniu 24.09.2018 r.

Dotyczy ogłoszenia nr 617622-N-2018 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2018 r.

 

Tytuł : „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.”

 

 

 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

(dot. ogłoszenia nr 617622-N-2018 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2018 r.)

 

W związku z umieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do treści art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579) niniejszym wskazuje się na następujące informacje :

 

 

1. Nazwa Zamawiającego : Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

 

2. Adres Zamawiającego : 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest : na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem : http://www.tpn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne oraz w siedzibie Zamawiającego pod adresem : 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

4. Przedmiotem Zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przebudowy parteru istniejącego budynku, a następnie przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu dostosowanie parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. ks. S Staszica 1/3 nr działki 117/1, w gminie Łódź, w powiecie łódzkim, w obrębie ewidencyjnym Łódź B50 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zaś szczegółowe warunki procedury pretargowej zostały zawarte w SIWZ

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

7. Termin wykonania zamówienia  : do 30 listopada 2018 roku.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu :

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr  5 do SIWZ). Ponadto,    Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

c) Zdolności technicznej i zawodowej

 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali 2 roboty budowlane o wartości  co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane, elektryczne, wodno -kan., instalacje wentylacyjne w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Zgodnie z art. 22a Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. a) – c) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 

Warunek określony w pkt b)  powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem oferty.

 

9. Podstawy wykluczenia z postępowania :

 

Niespełnianie warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych.

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

11. Wadium :

 

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  10 000 zł (słownie : dziesięć     tysięcy złotych)  w terminie do 8 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe :               861090 2705 0000 0006 7200 0141

 

            Wadium może być wnoszone :

 

▪        w pieniądzu;

▪        w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

▪        gwarancjach bankowych

▪        gwarancjach ubezpieczeniowych;

▪        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wadium wnoszone w innej formie, aniżeli w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału do oferty.

           

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego – dołączone do oferty.

 

Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie.

 

Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz muszą      wskazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

           

Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach           określonych w ustawie, zostanie wykluczony z postępowania.

 

 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

 

Złożone oferty oceniane będą pod względem :

–       formalnym tj. spełniania warunków podanych w SIWZ;

–       merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria :

 

            Cena – 100% - max 100 punktów

 

            Cena oferty obliczona będzie wg wzoru :  cena oferty najtańszej  x waga kryterium

                                                                       cena oferty danej

 

13. Termin składania ofert :  do 8 października 2018 r. do godz. 10:00

 

14. Termin związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej.

 

16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

17. Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

 

18.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

 

Załączniki :

 

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia do wykluczenia – załącznik nr 2
  3. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 3
  4. Wykaz robót – załącznik nr 4;
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
  6. Projekt umowy  - załącznik nr 6;
  7. SIWZ;
  8. Program Funkcjonalno – Użytkowy;
  9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy