Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ ( w tym załączników) z dn. 24.09.2018 r.

Łódź, dnia 24.09.2018 r.

 

 

 

   

dot. ogłoszenia nr 617622-N-2018 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające dostosowaniu parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Zmiana treści SIWZ  prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

            Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

I Treść rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

            w pkt 15 jest :

 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min 60 miesięcy od dnia odbioru.

 

            w pkt 15  powinno być  :

 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min 48 miesięcy od dnia odbioru.

 

 

 

2) Treść rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

 

            w pkt  1 jest:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

                       

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie

                       

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali 2 roboty budowlane o wartości  co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane, elektryczne, wodno -kan., instalacje wentylacyjne w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

                       

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ)

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr  5do SIWZ)

 

Zgodnie z art. 22a Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

 

            w pkt  1 powinno być:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr  5 do SIWZ). Ponadto,    Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

c) Zdolności technicznej i zawodowej

 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali 2 roboty budowlane o wartości  co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane, elektryczne, wodno -kan., instalacje wentylacyjne w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Zgodnie z art. 22a Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

3) Treść rozdziału VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

w pkt  1 jest:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć :

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr  5 do SIWZ)

 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 4, (dotyczy robót potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu); oraz wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo          ukończone.

 

Dowodami dotyczącymi ww. robót, określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : referencje, dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a także inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  Wykonawca  nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

 

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że spełniają te warunki.

 

w pkt  1 powinno być :

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć :

 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr  5 do SIWZ)

 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 4; oraz wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Dowodami dotyczącymi ww. robót, określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : referencje, dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a także inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  Wykonawca  nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

 

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że spełniają te warunki.

 

w pkt  2 jest :

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr  2 do SIWZ)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca      nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,      odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji         właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

w pkt  2 powinno być :

 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr  2 do SIWZ)

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca      nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,      odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji         właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Treść rozdziału XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia - MIEJSCE OTAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

w pkt  1 jest :

 

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3 Sekretariat piętro I w nieprzekraczalnym terminie :

 

do dnia 2 października 2018 r. do godz. 10:00

 

w pkt  1 powinno być:

 

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3 Sekretariat piętro I w nieprzekraczalnym terminie :

 

do dnia 8 października 2018 r. do godz. 10:00

 

      w pkt  7 jest :

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego 91-746 Łódź, ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, dnia 2 października 2018 r. o godz 10.30.

 

w pkt  7 powinno być :

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego 91-746 Łódź, ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, dnia 8 października 2018 r. o godz 10.30.

 

5) Treść rozdziału XII  specyfikacji istotnych warunków zamówienia - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY WRAZA Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFER -  zmienia się w następujący sposób :

 

            Jest :

 

Złożone oferty oceniane będą pod względem :

-       formalnym tj. spełniania warunków podanych w SIWZ;

-       merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria :

 

            Cena – 100% - max 100 punktów

 

            Cena oferty obliczona będzie wg wzoru :  cena oferty najtańszej  x waga kryterium

                                                                       cena oferty danej

           

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.   

           

            Zamawiający poprawia w ofercie :

 

-       oczywiste omyłki pisarskie;

-       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

-       inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty            

                                              

            niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 

            Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.

 

            Powinno być :

 

Złożone oferty oceniane będą pod względem :

-       formalnym tj. spełniania warunków podanych w SIWZ;

-       merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria :

 

           

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1

Cena (C)

60,00%

60 punktów

2

Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G)

40,00%

40 punktów

 

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

                        Cena oferty najtańszej

                        -------------------------------  x 60 =          liczba punktów w kryterium cena

                           Cena oferty badanej

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

 

 

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone na następujących zasadach:

 

Gwarancja jakości i rękojmi za wady na okres 48 miesięcy: 38,00 pkt.

Gwarancja jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy: 40,00 pkt.

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego: 48 miesięcy. Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert: 60 miesiące.

 

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, lub wskaże okres krótszy niż 48 miesięcy Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres tj. 48 miesięcy, natomiast gdy okres gwarancji będzie wynosił więcej niż 60 m-cy, dla punktacji Zamawiający przyjmie 60 miesięcy. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach.

 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów z kryterium cena (maksymalnie 60 pkt) i kryterium okres gwarancji (maksymalnie 40 pkt).

 

O = C + G      

           

            Zamawiający poprawia w ofercie :

 

-       oczywiste omyłki pisarskie;

-       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

-       inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty            

                                              

            niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 

            Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.

 

 

6) Treść rozdziału XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :

 

            w pierwszym akapicie jest :

 

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  10 000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych)  w terminie do 2 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe : 861090 2705 0000 0006 7200 0141

 

            w pierwszym akapicie powinno być :

 

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  10 000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych)  w terminie do 8 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe : 861090 2705 0000 0006 7200 0141

 

 

7) W treści rozdziału XIX  specyfikacji istotnych warunków zamówienia – INFORMACJE DODATKOWE – dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu :

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 7 do SIWZ.

 

 

8) W sekcji „Załączniki” specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje się punkt 7 w brzmieniu : „oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7”

 

 

9) Treść załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Formularz oferty – zostaje zmieniona w następujący sposób :

 

            Obecne brzmienie załącznika  :

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

 

…..........................................................…..........................................................

 

Adres* …..........................................................…..............................................

 

Tel.* :…..........................................................….................................................

 

REGON* :…..........................................................…...........................................

 

NIP* : …..........................................................…...................................................

 

Faks*, na który zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................

 

E-mail *, na który zamawiający ma przesłać korespondencję ….................................................

 

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy.

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Staszica 1/3, 91-476 Łódź

 

W związku z ukazaniem się ogłoszenia na stronie internetowej ___________________________,

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym w SIWZ oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym na łączną kwotę :

 

Brutto : …............................................................................................. PLN

 

Słownie : …..........................................................................................

 

w tym podatek VAT

 

Oświadczamy, że :

 

1)    Zaznajomiliśmy się dokładnie z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

2) Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia z materiałów, które będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres _______ (min 60 miesięcy).

4)     Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …................................ w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty …........................................................... zł

5) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …................. ….................................

6) W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy : …...................................., tel. …....................................

7)     Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół odbioru.

8)     Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert

9)     W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10)   Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan, prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11)  Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w wysokości ….......................

12)   Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

 

L.p.

Firma (nazwa) podwykonawcy (jeżeli jest znany)

Część (zakres) zamówienia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

 

13)   Do oferty załączamy następujące dokumenty :

 

            …............................................

            …............................................

            …............................................

            …............................................

            …............................................

 

 

Osoby uprawnione do podpisywania umów :

 

…............................................…............................................…...........................................

 

.…............................................…............................................…................…........................

 

Nazwa banku i numer konta, na które zostanie zwrócone wadium wniesione w postaci pieniężnej lub dla celów płatności : …............................................…............................................

 

 

 

                                                                                   …............................................

                                                                       Podpis osoby (osób) uprawionej(uprawnionych)

                                                                                   do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Powinno być :

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

 

…..........................................................…..........................................................

 

Adres* …..........................................................…..............................................

 

Tel.* :…..........................................................….................................................

 

REGON* :…..........................................................…...........................................

 

NIP* : …..........................................................…...................................................

 

Faks*, na który zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................

 

E-mail *, na który zamawiający ma przesłać korespondencję ….................................................

 

(*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy)

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Staszica 1/3, 91-476 Łódź

 

W związku z ukazaniem się ogłoszenia na stronie internetowej ___________________________, o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj :

 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym objętym w SIWZ, wyjaśnieniach do SIWZ oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

 

2. Jednocześnie informujemy, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT(wg załącznika nr 11 i 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 ze zm.)

 

Tak, (jeśli tak, proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi……………………………………………………………

 

Nie

 

Uwaga:

Brak zaznaczenia przez Wykonawcę powyższej informacji i niewypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

 

3. Cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena oferty brutto …………………………………. PLN

(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane  w pkt 2)

w tym:

podatek VAT 23 % - kwota VAT ………………………….. PLN

(od kwoty oferty netto  pomniejszonej o wartości wykazane w pkt 2)

Kwota  oferty netto …………………………………… PLN

(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług wykazanych w pkt 2)

za łączną kwotę :

 

Brutto : …............................................................................................. PLN

 

Słownie : …..........................................................................................

 

w tym podatek VAT

 

Ponadto, oświadczam(y), że :

 

1)     Zaznajomiłem(liśmy) się dokładnie z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

2)     Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot zamówienia z materiałów, które będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3)     Na wykonany przedmiot umowy udzielam(y) gwarancji na okres _______ (min 48 miesięcy).

4)     Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązuję(emy) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …................................ w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty …........................................................... zł

5)     Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …................. ….................................

6)     W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy : …...................................., tel. …....................................

7)     Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół odbioru.

8)     Pozostaję(emy) związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert

9)     W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan, prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11)  Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w wysokości ….......................

12)  Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

 

L.p.

Firma (nazwa) podwykonawcy (jeżeli jest znany)

Część (zakres) zamówienia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

 

13)  Do oferty załączam(y) następujące dokumenty :

 

            …............................................

            …............................................

            …............................................

            …............................................

            …............................................

 

Osoby uprawnione do podpisywania umów :

 

…............................................…............................................…...........................................

 

…............................................…............................................…...........................................

 

Nazwa banku i numer konta, na które zostanie zwrócone wadium wniesione w postaci pieniężnej lub dla celów płatności : ............................................…...........................................

 

 

 

 

                                                                                   …............................................

                                                                       Podpis osoby (osób) uprawionej(uprawnionych)

                                                                                   do reprezentowania wykonawcy

 

 

   

 

10) Treść załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zostaje zmienione w następujący sposób :

 

                        Obecne brzmienie załącznika  :

 

OŚWIADCZENIE

(w związku z art. 22 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych)

 

 

            Spełniamy warunki dotyczące :

 

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

                        Powinno być :

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(w związku z art. 22 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych)

 

 

 

            Spełniam(y) warunki dotyczące :

 

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     zdolności technicznej i zawodowej

3)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

 

 

11) Treść załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Umowa – zostaje zmieniona w następujący sposób :

 

 

            Dodaje się § 8a, o następującym brzmieniu :

 

§ 8a

Obowiązek informacyjny Wykonawcy

 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

 

 

 

12. Dodaje się nowy załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7”, o następującym brzmieniu :

 

Załącznik nr 7

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

(składają Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zostaje złożona przez:

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

(adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj, oświadczam (oświadczamy), że:

 

□ należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r., Nr 184, poz. 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:*

L.p.

Podmioty należące do grupy kapitałowej

 

 

 

 

 

□ nie  należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r., Nr 184, poz. 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

 

…………………………………..

       Miejscowość / Data

.………………………………………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

 do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

 

 

 

Z uwagi na modyfikację i zmianę treści SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 8 października 2018 r. na godzinę 10:00.

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja staje się nierozłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Prezes Zrządu

Towarzystwa Przyjaciół Niepelnosprawnych 

Agnieszka Niedźwiedzka

                       

                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy