Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 617622-N-2018

 

Nazwa zamówienia:

 

„Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w ogóle nie złożono ofert.

 

 

Prezes Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych 

Agnieszka Niedźwiedzka