zamówienie na usługi szkoleniowe 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Zadań zlecanych: Konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy


 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.), niniejsze postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie w języku polskim przy pomocy komputera/maszyny do pisania albo w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów – zapis w formacie .jpg albo .pdf) oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Wszystkie stronice oferty winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy,

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na przeprowadzenie szkolenia z jednego lub kilku wybranych zagadnień/tematów opisanych poniżej.

Forma złożenia oferty

Złożenie oferty polega na przesłaniu wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wskazanymi w niniejszym zapytaniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego/poczty kurierskiej lub dostarczeniu na adres podany poniżej.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zewnętrznej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, a wewnątrz niej powinna znajdować się koperta zawierająca wymagane załączniki.

Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem: Postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności na usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż powyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Uznanie ważności oferty

Aby oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie, powinna spełniać wymogi przewidziane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu i być złożona w terminie składania ofert do godziny 8:00

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.

Termin i miejsce złożenia ofert


Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres biura obsługi projektu: w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź albo w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: akwasniewska@tpn.org.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2018  roku do godz.: 8:00

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akwasniewska@tpn.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kwaśniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

426160620, wew. 105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

Zakres świadczonych usług szkoleniowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów z następujących bloków tematycznych:

 • bibliotekoznastwa,
 • biblioterapii,
 • bajkoterapii,
 • kurs fotograficzny,
 • kurs gotowania (poziom podstawowy),
 • kurs kulinarny (poziom podstawowy);
 • renowacja mebli i antyków,
 • szkolenie na stanowisko opiekuna medycznego,
 • kurs komputerowy (poziom podstawowy),
 • kurs komputerowy z obsługi pakietu Office (podstawowy)
 • ogrodnictwo,
 • florystyka
 • kurs prawa jazdy kat. B (w tym kurs z obsługą automatycznej skrzyni biegów),
 • kurs wizażu,
 • kurs stylizacji paznokci,
 • szkolenie z zakresu kadr i płac;
 • szkolenie z zakresu księgowości ZUS,
 • szkolenie na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego;
 • obsługa tokarki, piły i frezarki

Po przeprowadzeniu każdego szkolenia, uczestnicy otrzymają od Wykonawcy przeprowadzającego szkolenie certyfikat/zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Zamawiający zastrzega, że na etapie zapytania ofertowego,  nie ma możliwości dokładnego ustalenia zakresu, tematyki, a także czasu realizacji danego szkolenia dla każdego z uczestników projektu, powyższe jest uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników projektu.

Szczegółowy harmonogram świadczenia usług szkoleniowych będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy/Wykonawców.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia wskazanego powyżej katalogu szkoleń o inne szkolenia zmierzające do zwiększenia kompetencji oraz kwalifikacji uczestników projektu, przy czym o takiej możliwości każdorazowo poinformuje Wykonawcę/Wykonawców. Wykonawca w terminie 7 dni od uzyskania informacji od Zamawiającego o potrzebie przeprowadzenia dodatkowego szkolenia poinformuje Zamawiającego o możliwości realizacji nowego szkolenia na rzecz wybranych uczestników projektu.

Zamawiający przewiduje możliwość podzlecania przeprowadzenia poszczególnych szkoleń dalszemu Podwykonawcy/Podwykonawcom za uprzednią zgodą Zamawiającego. Liczba szkoleń podzleconych przez Wykonawcę nie może być wyższa niż 3/4 wszystkich szkoleń, które Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić.

Miejsce realizacji zamówienia.

Może to być zarówno siedziba Zamawiającego jak i miejsce wskazane przez Wykonawcę czy też Podwykonawcę z zastrzeżeniem, iż musi to być woj. łódzkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie podmiotów do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu pt. „WiP: Wsparcia i Promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a   realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu pt.: „WiP: Wsparcie i Promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych

Liczba uczestników dla każdego szkolenia wynosi od 1 do maksymalnie 29 osób. Każdemu z uczestników przysługuje średnio 120 godzin szkoleniowych, przy czym zakres tematyczny jak i czasowy w odniesieniu do każdego z uczestników może się różnić. Indywidualne potrzeby każdego z uczestników ustalane są w oparciu o indywidualny potencjał, posiadane kwalifikacje i kompetencje, ograniczenia oraz potrzeby każdego z uczestników.

Szczegółowy harmonogram świadczenia usług szkoleniowych będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy/Wykonawców.

Zakres świadczonych usług szkoleniowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów z następujących bloków tematycznych:

 • bibliotekoznastwa,
 • biblioterapii,
 • bajkoterapii,
 • kurs fotograficzny,
 • kurs gotowania (poziom podstawowy),
 • kurs kulinarny (poziom podstawowy);
 • renowacja mebli i antyków,
 • szkolenie na stanowisko opiekuna medycznego,
 • kurs komputerowy (poziom podstawowy),
 • kurs komputerowy z obsługi pakietu Office (podstawowy)
 • ogrodnictwo,
 • florystyka
 • kurs prawa jazdy kat. B (w tym kurs z obsługą automatycznej skrzyni biegów),
 • kurs wizażu,
 • kurs stylizacji paznokci,
 • szkolenie z zakresu kadr i płac;
 • szkolenie z zakresu księgowości ZUS,
 • szkolenie na stanowisko pracownika administracyjno- biurowego;
 • obsługa tokarki, piły i frezarki

Po przeprowadzeniu każdego szkolenia, uczestnicy szkolenia otrzymają od Wykonawcy przeprowadzającego dane szkolenie : certyfikat/zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Zamawiający zastrzega, że jest gotowy do rozszerzenia wskazanego powyżej katalogu szkoleń. O potrzebie przeprowadzenia dodatkowego szkolenia – rodzajowo innego niż szkolenia powyżej wymienione - każdorazowo powiadomi wybranego Wykonawcę/Wykonawców. Wykonawca w terminie 7 dni od uzyskania informacji o nowym szkoleniu poinformuje Zamawiającego o możliwości realizacji nowego szkolenia na rzecz uczestników projektu. W razie zaakceptowania oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony dokonają zmiany uprzednio zawartej umowy w ten sposób, że rozszerzą ją o dodatkowe szkolenia (zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

Zamawiający wskazuje, że maksymalna liczba godzin szkoleniowych dla uczestników projektu nie może przekroczyć 3480 godzin.

Zamawiający przewiduje możliwość podzlecenia przeprowadzenia poszczególnych szkoleń dalszemu Podwykonawcy/Podwykonawcom za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Liczba podzleconych szkoleń przez Wykonawcę nie może być wyższa niż 3/4 szkoleń, które dany Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić.

2. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna;

3. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki. W szczególności cena brutto wskazana w ofercie powinna zawierać koszt przygotowania programu szkolenia, materiałów dydaktycznych, przygotowania i przeprowadzenia egzaminu oraz wykonania innych obowiązków wskazanych w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1.


4. Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie rachunków do umowy cywilno-prawnej oraz protokołu odbioru zlecenia

5. Wykonawca udokumentuje świadczone usługi w formie list obecności uczestników.

6. Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usługi.

7. Jedna godzina świadczenia usługi oznacza jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługę szkoleniową będącą przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia szkoleń będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla wszystkich części) w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla wszystkich części) w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - w odniesieniu do każdego szkolenia, którego przeprowadzenie zaoferuje  – wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia następujące warunki :

a) posiada wykształcenie wyższe albo zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia bądź kursu.

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia szkolenia bądź kursu z dziedziny, która ma stanowić przedmiot danego szkolenia.

c) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie  z zakresu współpracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym albo z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami chorującymi psychicznie.

Przez doświadczenie z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami chorującymi psychicznie, Zamawiający rozumie m.in. zatrudnienie, wolontariat, praktyki zawodowe, staż, szkolenie, kurs – udokumentowane stosownymi zaświadczeniami/ certyfikatami/ odnośnymi dokumentami.

d) posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje możliwość podzlecenia przeprowadzenia danego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że osoba przeprowadzająca szkolenie będzie spełniała powyższe warunki.

Ocena spełnienia warunków a) - c) następuje na podstawie składanego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunku d) następuje poprzez weryfikację przez Zamawiającego w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności).

Zmiana treści umowy w zakresie : sposobu, terminu wykonania zamówienia lub przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (nieobjętych ofertą), w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku :

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji (w tym wytycznych), w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) uzasadnionej konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz kompetencje uczestników projektu - nieobjętych zapytaniem ofertowym.

c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
e) działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
f) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą lub zmiany harmonogramu,
g) przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy i podpisania umowy,
h) zmiany osoby trenera spowodowanej niezależnym od Stron, niemożliwym do przewidzenia na dzień zawarcia umowy zdarzeniem losowym,
i) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Strony niewymienionych powyżej, a wpływających na realizację zamówienia

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla wszystkich części) w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla wszystkich części) w tym zakresie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od Wykonawców:
1. wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 2,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wg załącznika nr 3,


W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o wyjaśnienia bądź może żądać uzupełnienia złożonych dokumentów.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów albo jeżeli nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. 62% - cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 62 pkt otrzymuje Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali Wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

NC x 62/C
Gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C - cena oferty punktowanej
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

2. 38% - ilość szkoleń/kursów/warsztatów, które dany Wykonawca jest w stanie przeprowadzić. Punkty  obliczane są w następujący sposób :

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie zapewni możliwość przeprowadzenia jednego z wymienionych  szkoleń tj. szkolenia lub kursu z zakresu: bibliotekoznastwa, biblioterapii, bajkoterapii, kurs fotograficzny, kursu gotowania (poziom podstawowy), kursu kulinarnego (poziom podstawowy); szkolenia z zakresu renowacji mebli i antyków, szkolenie na stanowisko opiekuna medycznego, kursu komputerowego (poziom podstawowy), kursu komputerowy z obsługi pakietu Office (poziom podstawowy), szkolenia z zakresu ogrodnictwa, szkolenia z zakresu florystyki, kursu na  prawo jazdy kat. B (w tym kursu z obsługą automatycznej skrzyni biegów), kursu wizażu, kursu stylizacji paznokci, szkolenia z zakresu kadr i płac, szkolenia z zakresu księgowości ZUS, szkolenie na stanowisko pracownika administracyjno- biurowego, szkolenia z zakresu obsługi tokarki, frezarki, piły - otrzyma po 2 pkt za każde z wyżej wymienionych szkoleń (maksymalnie 38 pkt).

Łącznie do uzyskania jest 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej ofert uzyskało tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega, że z Wykonawcami, których oferty zostaną uznana za najkorzystniejsze mogą zostać przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie i bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki

 

 

 

Łódź, dnia 11 lipca 2018 roku.


ZAŁĄCZNIKI