Zapytanie Ofertowe- Obsługa Prawna

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie porad prawnych dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako partner, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Postępowanie podlega procedurze rozeznania rynku w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. – tj.  procedurze udzielania zamówień dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

 

 

1. Beneficjent (Zamawiający):

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź

 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  w ramach działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: „Opiekuńcza Łódź

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie porad prawnych dla uczestników/uczestniczek projektu

b) Zakres usług obejmuje:

- udzielanie porad prawnych dla max. 20 uczestników/uczestniczek projektu – mieszkańców mieszkań wspomaganych (poradnictwo powinno być nakierowane na umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu lub wskazanie konkretnego rozwiązania i wytycznych do jego zrealizowania)

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu i wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

c) Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

d) Świadczenie usług w zakresie porad prawnych następuje na rzecz wytypowanych uczestników/uczestniczek projektu

e) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie porad prawnych będące przedmiotem zamówienia w terminie:

01.02.2018 – 30.09.2019 w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Szczegółowy harmonogram świadczenia usług będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy

f) Usługi będą świadczone w Łodzi w miejscu realizacji projektu

g) Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki. 

h) Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie faktury/rachunku do umowy cywilnoprawnej oraz protokołu odbioru wykonania zlecenia

i) Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usług

j) Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego wymiaru czasowego świadczenia usług niż wskazany w zapytaniu ofertowym wymiar czasowy świadczenia usług, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone proporcjonalnie do faktycznego wymiaru czasowego świadczenia usług z uwzględnieniem zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej.

k) Zamawiający przewiduje możliwości podzlecenia wykonania usług osobie trzeciej za zgodą Zamawiającego w przypadku braku możliwości świadczenia usług osobiście przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od strony. Szczegółowe warunki zastępstwa określi umowa zawarta przez strony.

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest osobą albo dysponuje lub będzie dysponować osobą, która:

a) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, tj. spełnia wymagania określone w ustawie o radcach prawnych albo w ustawie Prawo o adwokaturze

b) posiada doświadczenie zawodowe z zakresu udzielania porad prawnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w w/w zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata. 

 

Przez doświadczenie zawodowe z zakresu udzielania porad prawnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Zamawiający rozumie m.in. zatrudnienie, współpracę, wolontariat, praktyki zawodowe, staż, szkolenie, kurs – udokumentowane stosownymi umowami/zaświadczeniami/certyfikatami/odnośnymi dokumentami.

 

Ocena spełnienia warunku a) i b) następuje na podstawie składanego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I rzędu: cena (obliczona jako iloczyn wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usług i ilości godzin świadczenia usług w całym okresie trwania umowy)

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w biurze projektu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych – ul. Staszica 1/3 w Łodzi w terminie do dnia 31.01.2018 do godz. 12:00 lub drogą elektroniczną na adres: isniegula@tpn.org.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 31.01.2018 do godz. 16.00 O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu 31.01.2018 r. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że więcej ofert uzyskało tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega, że z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą mogą zostać przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

 

Łódź, dnia  26.01.2018 r.                                                                  

 


PLIKI DO POBRANIA