Zapytanie ofertowe dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C Łódź ul. Wyszyńskiego 44- częściowo rozstrzygnięte

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 31.10.2022 R.


Prace określone w pkt. zapytania

Zakres dostawy

Rozstrzygnięcie

I.       1.

Zakup, konfiguracja i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania neurolingwistycznego

Nierozstrzygnięte:

Wartość złożonych ofert była wyższa od założonej wartości zamówienia  

I.       2.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sali fizjoterapii wraz z montażem

 

Rozstrzygnięte:

Realizację dostawy powierzono, przedsiębiorstwu Ronomed sp z o.o. sp.k.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław  

I.       3.

Dostawa  sprzętu agd i naczyń do pracowni kulinarnej

Nierozstrzygnięte:

Wartość złożonych ofert była wyższa od założonej wartości zamówienia  

I.       4.

Dostawa i montaż mebli i sprzętów niezbędnych do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących

Nierozstrzygnięte:

Nie złożono oferty 


PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM KONKURSEM


26 października 2022 roku
 1. Pytanie- Zakup, konfiguracja i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania neurolingwistycznego- nie podano ilości poszczególnego sprzętu
  Odpowiedź:
  komputer przenośny typu laptop szt. 1, monitor dotykowy lcd szt. 1, mysz bezprzewodowa szt.1, głośniki do obsługi oprogramowania szt. 1 (sztuka składa się z dwóch głośników stanowiących komplet, system 2.0), listwa przeciwprzepięciowa szt. 1, oprogramowanie biurowe licencja na jedno stanowisko, specjalistyczne oprogramowanie neurolingwistyczne licenacja na jedno stanowisko.

 2. Pytanie- Część 2 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sali fizjoterapii-nie podano ilości  poszczególnego sprzętu.
  Odpowiedź:
  schody wraz z pochynią szt. 1, tablica do ćwiczeń szt. 1

 3. Pytanie- Część 3 Dostawa drobnego sprzętu agd i naczyń do pracowni kulinarnej- zmywarka -czy ma być 1 szt,  tace -nie podano ilości jakiej oczekuje Zamawiający?
  Odpowiedź:
  Tak zmywarka 1 szt., ilość tac 5 szt.

 4. Pytanie- Część 4 Dostawa i montaż mebli i sprzętów niezbędnych do realizacji  zadań wspierająco-aktywizujących Sprzęt audio przystosowany do odtwarzania muzyki- proszę o podanie oczekiwanej ilości?
  Odpowiedź:
  szt. 1

    

 

Dofinansowano z Budżetu Państwa

z rezerwy celowej na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Łódź, dnia 24 października 2022 r.

 

W związku z realizacją zadania powierzonego w drodze konkursu przez
 Miasto Łódź pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi w formie środowiskowego domu samopomocy”, z środków pochodzących z rezerwy  celowej budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2022 rok, przekazanych Miastu Łódź przez Wojewodę Łódzkiego;

zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego

 

Zamawiający : Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi

 

Zamawiający informuje, iż na gruncie przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) ani też Zasady Konkurencyjności, o której mowa w  wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

I. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 44  zgodnie ze wskazaną poniżej specyfikacją. Szczegóły zamówienia oraz warunki złożenia ofert dostepne w pliku do pobrania poniżej.

 


ZAPYTANIE DO POBRANIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI W JEDNYM PLIKU