Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - Rozstrzygnięte

                                                               Postępowanie zostało roztrzygnięte.

Wyniki postępowania dostępne w pliku poniżej.


Łódź, dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), niniejsze postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności z uwzględnieniem aktualnych na dzień opublikowania ogłoszenia : Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (stanowiących załącznik do Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON).

 

I. Przedmiot zamówienia

 

Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników  projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych realizowanego w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych (dalej :

Projekt).

 

II. Miejsce i sposób składania ofert

 

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie w języku polskim przy pomocy komputera/maszyny do pisania oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

Wszystkie stronice oferty winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

 

a         Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

b        Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy,

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na przeprowadzenie szkolenia z jednego lub kilku wybranych zagadnień/tematów opisanych poniżej.

   

Forma złożenia oferty

 

Złożenie oferty polega na przesłaniu wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wskazanymi w niniejszym zapytaniu za pośrednictwem operatora pocztowego/poczty kurierskiej lub dostarczeniu na adres podany poniżej.

 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zewnętrznej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, a wewnątrz niej powinna znajdować się koperta zawierająca wymagane załączniki.

 

Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem: Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja”.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, wówczas skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego: akwasniewska@tpn.org.pl w temacie wiadomości wpisując : Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja”.

 

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż powyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Termin złożenia oferty : Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2021 roku do godz. 9:00

 

 

 

 

Uznanie ważności oferty

 

Aby oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie, powinna spełniać wymogi przewidziane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu i być złożona w terminie składania ofert do godziny 9:00

 

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.

Termin i miejsce złożenia oferty

 

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres biura obsługi projektu: w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź lub drogą elektroniczną.

 

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kwaśniewska

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 616 06 20, wew. 1179

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający wskazuje, że liczba uczestników biorących udział w Projekcie wynosi 26 osób.

 

Zakres świadczonych usług szkoleniowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów z następujących bloków tematycznych:

 

 1. PRAWO JAZDY KAT. B
 2. KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – POZIOM PODSTAWOWY,
 3. KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY,
 4. KURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – POZIOM PODSTAWOWY,
 5. KURS KOMPUTEROWY (Z OBSŁUGI KOMPUTERA) – POZIOM PODSTAWOWY
 6. KURS KOMPUTEROWY (Z OBSŁUGI KOMPUTERA) – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY,
 7. GRAFIKA KOMPUTEROWA – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY,
 8. KURS HIPOTERAPII,
 9. KURS : TERAPIA ZAJĘCIOWA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM,
 10. KURS PHP, JĘZYK PROGRAMOWANIA WEB,
 11. KURS HTML, CSS,
 12. KURS ARCHIWIZACJI,
 13. KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO,  
 14. KURS FOTOGRAFII,
 15. KURS PIERWSZEJ POMOCY,
 16. KURS ZAKRESU KADR I PŁAC (WRAZ Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH)
 17. KURS Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI (WRAZ Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH)
 18. MICROSOFT EXCEL – KURS PODSTAWOWY
 19. KURS KRAWIECKI
 20. KURS Z DIETETYKI – POZIOM ZAAWANSOWANY,
 21. KURS SAMOOBRONY
 22. KURS MASAŻU RELAKSACYJNEGO
 23. KURS MASAŻU LOMI LOMI
 24. KURS PRACOWNIKA BIUROWEGO

 

 1. Zamawiający wymaga, aby każde szkolenie zostało zakończone egzaminem, ponadto aby po przeprowadzeniu każdego szkolenia, każdy z uczestników otrzymał od Wykonawcy przeprowadzającego szkolenie certyfikat/zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
 2. Zamawiający zastrzega, że na etapie zapytania ofertowego, nie ma możliwości dokładnego ustalenia zakresu, tematyki, a także czasu realizacji danego szkolenia dla każdego z uczestników Projektu, powyższe jest uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników Projektu. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług szkoleniowych będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy/Wykonawców.
 3. Zamawiający wskazuje, że maksymalna liczba godzin szkoleniowych przewidziana dla wszystkich uczestników Projektu nie może przekroczyć łącznie 3120 godzin szkoleniowych. Wskazana liczba stanowi iloczyn uczestników Projektu oraz średniej liczby godzin szkoleniowych przyznanych na rzecz każdego z uczestników Projektu. 
 4. W odniesieniu do szkoleń, których czas trwania podczas jednego dnia przekracza 6 godzin,   Zamawiający wymaga zorganizowania dla uczestników szkolenia przerwy kawowej/posiłku.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości podzlecania przeprowadzenia poszczególnych szkoleń dalszemu Podwykonawcy/Podwykonawcom.
 6. Forma nawiązania współpracy: umowa cywilno-prawna.
 7. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki.
 8. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać w szczególności następujące koszty:

 

a)       Opracowanie programu szkolenia oraz konspektów dla uczestników szkolenia;

b)      Wynajem pomieszczeń, w których prowadzone jest szkolenie

c)       Materiały dydaktyczne dla każdego z uczestników szkolenia

d)      Przerwa kawowa/posiłek podczas szkolenia (jeśli dotyczy)

e)      Zrealizowanie części praktycznej szkolenia/kursu wraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i materiałów (jeśli dotyczy)

f)        Koszt egzaminu;

g)       Koszt wydania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

 

 

9.Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie rachunków/faktur do umowy cywilno-prawnej.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone z uwzględnieniem zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej za realizację 1 godziny danego szkolenia (dla 1 uczestnika szkolenia). Np. jeżeli cena jednostkowa wynosi 50 zł za godzinę szkolenia dla 1 os., zaś w szkoleniu trwającym 4 godziny, uczestniczyło 5 osób, wynagrodzenie wyniesie : 1000 zł

11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na przeprowadzenie więcej niż jednego szkolenia Zamawiający  nie stawia wymogu składania odrębnej oferty dla każdego ze szkoleń. Wystarczy wskazać w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 szkolenia, których dotyczy oferta.

12. Wykonawca udokumentuje świadczone usługi w formie: list obecności uczestników, programu szkolenia, konspektów szkolenia i materiałów dydaktycznych wydanych uczestnikowi szkolenia oraz zaświadczenia/certyfikatu wydanego uczestnikowi

13. Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usługi.

14. Jedna godzina świadczenia usługi oznacza jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).

15. Zamawiający wskazuje, że jedno szkolenie/warsztat/kurs nie powinno trwać dłużej niż 120h szkoleniowych (łącznie).  

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługę szkoleniową będącą przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r.
 2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia szkoleń będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego z udziałem danego Wykonawcy.

 

Miejsce przeprowadzenia szkoleń : Obszar województwa łódzkiego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na stan zdrowia niektórych uczestników Projektu, ostateczne miejsce realizacji danego szkolenia może uwzględniać miejsce zamieszkania uczestników Projektu (uczestnikami Projektu są wyłącznie osoby, które mieszkają na terenie woj. Łódzkiego).

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

2. Znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie; Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

 

3. Nie był powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunków

 

Ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 1 następuje poprzez weryfikację przez Zamawiającego w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków wskazanych w pkt 2 - 3 następuje na podstawie składanego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

VII. Warunki zmiany zawartej umowy.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności).

 

Zmiana treści umowy w zakresie : sposobu, terminu wykonania zamówienia lub przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (nieobjętych ofertą), w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku :

 

a         zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji (w tym wytycznych), w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b        uzasadnionej konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz kompetencje uczestników Projektu.

 

c         uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

d        wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

e         działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,

f          zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej lub zmiany harmonogramu realizacji

Projektu, g innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Strony niewymienionych powyżej, a wpływających na realizację zamówienia

 

 

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o  braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wg załącznika nr 2,

 W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o wyjaśnienia bądź może żądać uzupełnienia złożonych dokumentów.

 IX.    Kryteria oceny oferty. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 

Kryteria oceny ofert są jednakowe dla każdego ze szkoleń wskazanych w sekcji III Zapytania Ofertowego.

 

 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwięcej punktów.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : ◦ Cena brutto (C)  – 100 pkt (100 %)
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów., łącznie do zdobycia jest 100 punktów (100%). Oferta musi mieścić się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia

 

 

               Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru :

 

                P = C

               P – całkowita liczba punktów, C – Liczba punktów w kryterium Cena

                 

 1. Ocena w kryterium „Cena” (maksymalnie 100 punktów).

 

 Liczba punktów w kryterium Cena zostanie obliczona w następujący sposób :

 

maksymalną punktację 100 pkt otrzymuje Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto za 1 godzinę szkolenia dla jednego uczestnika szkolenia wyrażoną w złotych (cena jednostkowa).

 

               Pozostali Wykonawcy otrzymują punktację          obliczoną według wzoru: NC x 100/C gdzie :

 

               NC - najniższa zaoferowana cena

               C - cena oferty punktowanej

                 

                Wynik  podawany jest w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który wskazała na możliwość przeprowadzenia większej liczby szkoleń. W przypadku niemożności ustalenia Wykonawcy w ten sposób, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. O terminie i miejscu negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

5. W przypadku gdy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dojdzie do zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie i bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Odrzucenie oferty :

 1. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli :

a)       jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

b)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)       jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

d)      jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

e)      jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi,

 

X.      Ochrona danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r.

– informuję, iż:

 

1)                administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746, tel./fax. 42 616 06 20 , e-mail: siedziba@tpn.org.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod nr tel. 502156353, email : iodo@tpn.org.pl

 

2)                dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej (umowy w przedmiocie świadczenia usługi szkoleniowej);

 

3)                Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora albo podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

4)                Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5)                podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej, o której mowa w pkt 2.

 

 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 7) posiada Pani/Pan:

a)                  na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

b)                  na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c)                  na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.

2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a)                  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych osobowych, Projekt: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020

b)                  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, Zasadą Konkurencyjności oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

 ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

 

Załączniki :

 

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2