Zapytanie ofertowe na usługę dowozu


Łódź, dn. 30.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na usługę dowozu Mieszkańców mieszkań wspomaganych do lekarzy/ w celu załatwienia spraw urzędowych (wynajem busa do przewozu osób niepełnosprawnych) dotyczącego realizacji projektu w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, realizowanego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr WND-POWR.02.08.00-00-0020/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie podlega procedurze rozeznania rynku w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. Beneficjent (Zamawiający):

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź, mail: siedziba@tpn.org.pl, tel. 42 616 06 20

 

 

II. Nazwa projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr  WND-POWR.02.08.00-00-0020/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dalej: „Projekt”.

 

 

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

a)     Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu Mieszkańców mieszkań wspomaganych do lekarzy lub w celu załatwienia przez Mieszkańców spraw urzędowych przy wykorzystaniu busów dostosowanych do potrzeb przewozu dla osób niepełnosprawnych. Transport ma odbywać się z/do mieszkań wspomaganych zlokalizowanych w gminie Witonia (Kuchary 51 m. 7 i 8, 99-335 Witonia) oraz w gminie Aleksandrów Łódzki (ul. Narutowicza 3 m. 1 i 2). W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia i mobilności Mieszkańców, konieczne jest zaplanowanie możliwości przemieszczenia się dla osób nie mających możliwości samodzielnego podróżowania (od drzwi do drzwi).

b)     Zakres zamówienia: dni i godziny dowozów oraz ich częstotliwość uzgadniana będzie indywidualnie, natomiast zgłoszenia bieżących potrzeb zgłaszane będą z wyprzedzeniem - 
min. 3 dni przed planowanym dowozem. Usługa świadczona będzie z różną częstotliwością, w okresie listopad 2020 – 31 października 2021. Sporadycznie usługa może być realizowana do innych części kraju.

c)      Liczebność grupy – przewozy mogą mieć charakter indywidualny
(wówczas przewóz obejmuje: 1 osoba niepełnosprawna/starsza z opiekunem) lub grupowy (maksymalnie 4 osoby niepełnosprawne/starsze i 2 opiekunów).

d)     Wymagania dotyczące przewozów odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa, norm, zastosowań oraz elementów wyposażenia w zakresie przewozu dorosłych osób z niepełnosprawnością i/lub osób starszych, w tym:

a)      Zabudowa do przewozu wózka inwalidzkiego z homologacją

b)     Zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego lub winda

c)      Komplet pasów zaczepnych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn

d)     Komplet pasów zabezpieczających osobę z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim

e)      Wykonawca – zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

f)      Cena brutto wskazana w zapytaniu ofertowym powinna uwzględniać wszystkie  koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki. W formularzu ofertowym Oferent zobowiązany jest do podania proponowanej  stawki brutto (wyrażonej w złotych) za 1 km usługi przewozu.

 

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 

Usługa przewozu Mieszkańców realizowana będzie w okresie listopad 2020 – 31 października 2021. Usługa świadczona będzie z różną częstotliwością, na różnych dystansach w zależności od bieżących potrzeb Mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki i gminy Witonia, zgłoszonych wcześniej Wykonawcy.

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie  o spełnianiu warunków – zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania,
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

 

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:

 

1)     osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3 91-716 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 od poniedziałku do piątku ) najpóźniej w terminie do dnia 9 listopada 2020 roku do godz. 16:00.

lub

 

 

2)     przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: siedziba@tpn.org.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na usługę  przewozu osób. Projekt : Niezależne Życie”, najpóźniej w terminie do dnia 9 listopada 2020 roku do godz. 16:00.

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwięcej punktów. Oferta musi mieścić się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

 

Kryterium oceny ofert jest : cena brutto 100% (maksimum 100 pkt).

 

VII. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

 

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące  warunki:

 

1)     Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2)     Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3)     Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)     W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

5)     Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6)     Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

7)     Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

8)     Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9)     Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 9 jest „Oświadczenie o spełnianiu warunków” (załącznik nr 2).

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Kontakt z Zamawiającym

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Katarzyna Węglarska - Chutnik,
  tel. 604-639-853, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, e – mail: kweglarska@tpn.org.pl
 2. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem umowę cywilnoprawną
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Warunki zmiany umowy:

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

-       Zał 1 Formularz ofertowy.

-       Zał 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

-     Zał 3 oświadczenie o braku powiązań

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. –

informujemy, iż:

 

1) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746, tel./fax. 42 616 06 20 , e-mail: siedziba@tpn.org.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod nr tel. 502156353, email : iodo@tpn.org.pl

 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej na przewóz osób w ramach projektu realizowanego przez administratora tj. : „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” ;

 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora albo podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

7) posiada Pani/Pan:

 

a) na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

b) na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c) na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

8) nie przysługuje Pani/Panu:

 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, Zasadą Konkurencyjności, Rozeznaniem Rynku oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 


PLIKI DO POBRANIA