Zapytanie ofertowe - pracownik socjalny

Łódź, 14.01.2019

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu, który jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Projekt), zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia pracownika socjalnego (umowa cywilnoprawna) do Rodzinnych Mieszkań Chronionych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi

91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

NIP: 725-10-51-731 ; REGON: 470606715

e-mail: kontakt@tpn.org.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. KOD CPV

85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę cywilnoprawną pracownika socjalnego do Rodzinnych Mieszkań Chronionych w ramach projektu: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

 1. Wymagania:
  1. Wykształcenie kierunkowe
  2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
 2. Informacja dotycząca zakresu czynności pracownika socjalnego w Rodzinnych Mieszkaniach Chronionych (RMCh):
  1. Opracowanie i stosowanie procedur przyjmowania uczestników do RMCh, we współpracy z pozostałym personelem projektu
  2. Udzielanie wsparcia pracownika socjalnego i świadczenie pozostałych usług, wymienionych w niniejszym zakresie czynności, na rzecz mieszkańców RMCh w ich miejscach zamieszkania, tj. w Rodzinnych Mieszkaniach Chronionych
  3. Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego (jeśli dotyczy) oraz diagnozy predyspozycji społecznych i zawodowych (jeśli dotyczy) uczestników RMCh przy użyciu m. in. technik wywiadu/wywiadu pogłębionego/obserwacji
  4. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej (jeśli dotyczy) dla uczestników RMCh, we współpracy z pozostałym personelem RMCh i personelem projektu (m. in. Dział Patronażowy)
  5. Realizacja okresowej ewaluacji Indywidualnych Planów Działania dla uczestników RMCh, we współpracy z pozostałym personelem RMCh
  6. Prowadzenie szczegółowej, zgodnej z ustalonymi dla projektu wytycznymi, dokumentacji zajęć i konsultacji indywidualnych z mieszkańcami RMCh
  7. Udział w zebraniach zespołu merytorycznego, realizującego zadania w ramach projektu TRANSFER
  8. Znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów dotyczących problematyki pomocy społecznej
  9. Zaplanowanie i wdrożenie systemu wsparcia socjalnego dla mieszkańców RMCh, w tym prowadzenie konsultacji indywidualnych
  10. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zasiłkowym, emerytalno-rentowym oraz w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych odnośnie mieszkańców RMCh
  11. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie spraw osobowych/obywatelskich mieszkańców RMCh
  12. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami, których działalność dotyczy mieszkańców RMCh
  13. Odwiedzanie uczestników przebywających czasowo w szpitalu
  14. Pomoc w organizowaniu właściwych warunków bytowych, rozpoznawanie potrzeb socjalnych mieszkańców RMCh

                                                                       

V. SKŁADANIE OFERT:

1. Kompletną dokumentację oferty należy złożyć lub przesłać listownie na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

albo wysłać na adres mailowy: akwasniewska@tpn.org.pl

w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku do godz. 12:00. Osoba do kontaktu: Agnieszka Kwaśniewska.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

2. Informacja o wyborze najlepszej oferty nastąpi nie później niż 31 stycznia 2019 r.

 

VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

01.02.2019-28.02.2021

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy– zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
 • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym- zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w sekcji V niniejszego Zapytania ofertowego.

 

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. Kwotę oferty zostanie podana w polskich złotych (PLN)

5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferent proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać w ramach zawartej umowy.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

8. Płatność dokonywana będzie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez Oferenta okaże się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERTY.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najniższą cenę. Oferta musi mieścić się w budżecie jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Cena =100%

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do danego oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

3. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na

realizację usługi,

f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska.

 

 

XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

1. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Agnieszka Kwaśniewska, tel. (42) 616-06-20 wewn. 105, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, e – mail: akwasniewska@tpn.org.pl

2. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem umowę cywilnoprawną

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. –

informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746, tel./fax. 42 616 06 20 , e-mail: siedziba@tpn.org.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod nr tel. 502156353, email : iodo@tpn.org.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora albo podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

b) na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c) na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, Zasadą Konkurencyjności, Rozeznaniem Rynku oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego