Centrum Aktywizacji Zawodowej


Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych w branży gastronomicznej.

 

Biuro Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3.

 

Naszym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

 

Uczestnikami Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” mogą być osoby:

 • nieaktywne zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • chorujące psychicznie
 • w wieku 18-64 lat
 • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

Wśród pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” jest psycholog, doradca zawodowy, opiekunowie stażystów. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Zasady przyjęcia do Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w programie aktywizacji zawodowej zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182, w godz.: 8:00-16:00 oraz drogą elektroniczną pod adresem mailowym: jsobieraj@tpn.org.pl.

Dowiedzą się Państwo, na czym polega aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać uczestnikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” trzeba spełnić następujące warunki:

 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
 • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychiatrycznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy: 1-miesięczny program readaptacyjno-edukacyjny oraz 6-miesięczny  staż zawodowy.

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 665,00 zł netto miesięcznie)
 • stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1040,00 zł netto)
 • bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Oferta terapeutyczna Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”

4-tygodniowy program readaptacyjno-edukacyjny obejmuje warsztaty psychologiczne oraz szkolenie zawodowe-stanowiskowe. Na zajęciach grupowych z psychologiem poruszana jest tematyka komunikacji, współpracy w grupie, motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości itp. Szkolenie zawodowe przygotowuje do podjęcia pracy na stanowisku pomoc kuchni/kelner.

6-miesięczny staż zawodowy odbywa się w restauracji działającej w oparciu o model firmy społecznej. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie opiekuna stażysty, psychologa oraz doradcy zawodowego.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską