Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) każdy pracownik, który ukończył 18 rok życia a nie ukończył 55 roku życia zostanie zapisany automatycznie do nowego programu PPK.

Co to jest PPK?

Zamysłem PPK jest oszczędzanie z celem emerytalnym.  Środki zgromadzone na kontach uczestników PPK będą inwestowane przez instytucję zarządzającą w ściśle określony przepisami ustawy sposób. Ustawa zawiera wytyczne odnośnie podziału środków między częścią udziałową (akcje spółek notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) a częścią dłużną (obligacje w przeważającej części emitowane przez Skarb Państwa). Udział w poszczególnych funduszach akcji lub obligacji będzie zależał od wieku uczestnika PPK. Źródła finansowania wpłat do PPK:

 

  • opłata inicjująca-powitalna, przekazywana jednorazowo, przekazywana będzie z Funduszu Pracy, który jest w całości finansowany przez pracodawców w kwocie 250 zł,
  • wpłaty finansowane przez pracownika,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • dodatkowo, co roku Fundusz Pracy dopłaci uczestnikowi kwotę 240 zł jeżeli pracownik będzie systematycznie oszczędzał.

 

Jak będzie wyglądało wynagrodzenie pracownika po uwzględnieniu wpłat PPK?

 

W praktyce, podstawowa wpłata  pracownika do PPK wynosić będzie 2% wynagrodzenia brutto, przy czym potrącana będzie z pensji netto („do ręki”).

Od wpłat dokonanych przez pracodawcę zostanie odprowadzona  z wynagrodzenia pracownika zaliczka na podatek dochodowy.

Poniżej przedstawiamy przykładowe symulacje dla wysokości wynagrodzenia oraz wpłat do PPK zaokrąglone do pełnego złotego:

 

Zarobki

brutto w zł

Zarobki netto

bez PPK w zł

Wpłata podstawowa pracownika

do PPK w zł

Zarobki netto

po odprowadzeniu  wpłaty do PPK i zaliczki na PDOF od wpłaty pracodawcy do PPK w zł

Wpłata podstawowa pracodawcy

do PPK w zł

1300,00

1002,81

26,00

973,81

19,50

2600,00

1920,62

52,00

1861,62

39,00

3000,00

2202,72

60,00

2134,72

45,00

3500,00

2555,34

70,00

2476,34

52,50

4000,00

2907,96

80,00

2817,96

60,00

4500,00

3260,58

90,00

3159,58

67,50

5000,00

3613,19

100,00

3500,19

75,00

1950,00 (bez renty)

1462,21

39,00

1418,21

29,25

1950,00 (z rentą)

1418,21

39,00

1374,21

29,25

1430,00 (bez renty)

1094,89

28,60

1063,29

21,45

1430,00 (z rentą)

1050,89

28,60

1019,29

21,45


Zachęcamy do przeprowadzenia symulacji przewidywanych wypłat z PPK w odniesieniu do swojego wieku i wynagrodzenia brutto, w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej, korzystając z kalkulatora, który znajduję się na stronie: https://ppkkalkulator.pfr.pl/, a następnie podjęcia decyzji:

czy chcą Państwo korzystać z rządowego programu oszczędzania z celem emerytalnym.

 

Czy mogę zrezygnować z udziału w programie PPK i ponownie do niego przystąpić?

Program automatycznie obejmuje zatrudnionych w wieku pomiędzy 18 a 55 lat. Jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Przynależność do PPK jest dobrowolna - oznacza to, że każdy pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa składając deklarację o rezygnacji. Ponadto pracownik, który złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji, może w każdym czasie ponownie przystąpić do programu PPK, poprzez złożenie pracodawcy wniosku o dokonywania wpłat. Dodatkowo co 4 lata od dnia 1 kwietnia, pracownik, który w poprzednich latach złożył wniosek o rezygnacji, ponownie jest automatycznie przypisywany do PPK, chyba, że powtórnie złoży deklarację o rezygnacji.

 

Jakie są dokładne zasady wpłat i wypłat PPK?

Wpłaty do PPK

Wpłata podstawowa
(obligatoryjna)

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

Łączna maksymalna wpłata

Wpłaty finansowane przez pracownika

2,0% wynagrodzenia brutto lub mniej dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia; wpłata podstawowa nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto

do 2,0%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

Wpłaty finansowane przez pracodawcę 

1,5%
wynagrodzenia brutto

do 2,5%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

Łączna maksymalna wpłata

8,0% wynagrodzenia brutto

Dopłaty od Państwa (Fundusz Pracy – ze składek opłacanych przez pracodawców)

Wpłata powitalna - 250 zł 
Coroczne zasilenie rachunku - 240 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z założeniami programu, wypłata zgromadzonych środków może nastąpić po osiągnięciu 60 roku życia:

- 25% środków będzie można wypłacić od razu, kwota ta będzie zwolniona z podatku, a pozostałą kwotę w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

- wypłata 100% zgromadzonych środków w formie świadczenia małżeńskiego w 120 ratach;

- wypłata w dowolnej liczbie rat; możliwość jednorazowej wypłaty  100% środków, z koniecznością zapłaty podatku;

- wypłata transferowa, tj. przeniesienie zgromadzonych środków, np. na polisę w zakładzie ubezpieczeń lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków w przypadkach:

-  wpłaty udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania lub budowy domu, z obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków, który nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków – wypłata do 100% środków i przeznaczona tylko dla uczestników PPK do 45 roku życia;

- ciężkiej przewlekłej choroby pracownika, współmałżonka bądź dziecka – wypłata 25% środków bez obowiązku zwrotu;

- w każdej chwili; wówczas zebrane środki będą pomniejszone o wpłatę powitalną i dopłaty roczne, podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłaty pracodawcy (zapisywane jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS). Ustawa wprowadziła również dziedziczenie środków w przypadku śmierci uczestnika PPK.

 

                                                                                                                                                                                Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską