Mieszkalnictwo wspomagane


Witamy serdecznie na podstronie projektu

"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.


Opis projektu
ROZWIŃ


Ogólne Informacje o projekcie

Projekt pt.: Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Partnerstwo realizujące projekt:

Lider: Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Partnerzy:

  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
  • Województwo Opolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

Okres realizacji projektu: 03 kwietnia 2018 – 31 marca 2022

Celem głównym projektu Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom poprzez:

  • Opracowanie modelowego rozwiązania – standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego oraz zapisami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
  • Przeprowadzenie pilotażu oraz wdrożenie wypracowanego standardu na terenie 5 gmin
  • Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie deinstytucjonalizacji
  • Uczestniczenie w sieci współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i w celu wspólnej ewaluacji podejmowanych działań
  • Stałe monitorowanie działań podejmowanych w projekcie
  • Uruchomienie i utrzymanie trwałości utworzonych mieszkań wspomaganych

Kluczowym elementem projektu jest realizacja idei deinstytucjonalizacji - przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy