3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia


Projekt: 3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 14-04-2020 – 14-06-2022, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt jest współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.


Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej łącznie 42, dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (18 - 64 r. ż.), zamieszkujących na terenach wiejskich woj. Łódzkiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej lub bezrobocia, w tym zwłaszcza długotrwałego bezrobocia.

Projekt skierowany jest zwłaszcza do osób z niskimi kwalifikacjami, z uwagi na to, że takie kwalifikacje przeważają wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim, i z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.


Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik bierze udział w szkoleniach dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkoleniach zawodowych, warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m. in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób z niepełnosprawnością), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Program kończy egzamin i wydanie zaświadczeń, staże są realizowane pod kierownictwem opiekuna. Realizacja projektu w tym kształcie oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w zwalidowanym projekcie KŁOS realizowanym w PO EQUAL.


I etap: Program edukacyjno-reintegracyjny

 

Terminy realizacji:

I grupa 15.06.-07.08.2020,

II grupa 15.02.-18.04.2021,

III grupa 18.10.-19.12.2021

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, szkolenie zawodowe na stanowiskach:

  • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie
  • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń    
  • Opiekun w DPS/pokojowy
  • Technik prac biurowych/magazynier            

 

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie we czwartki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są głównie we wtorki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są w piątki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Szkolenia zawodowe: 12 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 96 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie w poniedziałki i środy, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073), w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 132

 

W ramach Programu edukacyjno-reintegracyjnego uczestnicy korzystają z lunchu wraz z przerwą kawową, finansowanego w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

W ramach szkoleń: psychologicznych, z zakresu kompetencji cyfrowych i szkoleń zawodowych uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe.

 

II etap: Staże zawodowe

 

Terminy realizacji:

I grupa 10.08.2020-10.02.2021,

II grupa 19.04.-17.10.2021,

III grupa 20.12.2021-14.06.2022

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych:

Þ      w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

  • Opiekun w DPS/pokojowy

Þ      w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem stażu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

  • Technik prac biurowych/magazynier

Þ      w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

  • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie

Þ      oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste):

  • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy