Opiekuńcza Łódź

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIEProjekt jest realizowany dzięki finasowaniu z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Osi priorytetowej- Włączenie Społeczne, w ramach działania dla Osi IX.2- Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz Poddziałania IX.2.1- Usługi społeczne i zdrowotne. „Opiekuńcza Łódź” jest projektem realizowanym w partnerstwie. Jego liderem jest Miasto Łódź w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Ponadto w Partnerstwie znalazły się następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny",
 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
 • Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce"
 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Organizacje partnerskie podzieliły między siebie organizację i realizację łącznie dziewięciu zróżnicowanych działań pomocowych:


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Poradnictwo specjalistyczne dla osób zależnych lub niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych
  • Praca socjalna
  • Sfinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego dla wypożyczalni obsługiwanej przez ŁSON

 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny",
  • Rozwój usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) i psychologa

 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
  • Rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych
  • Rozwój  specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania
  • Rozwój usług w formie Rodzinnego Domu Pomocy

 • Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce"
  • Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Projekt skierowany jest do osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, oraz do ich rodzin i opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do takich form pomocy jak: wsparcie psychologa,  AOON, mieszkania wspomagane, rodzinny dom pomocy, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego. Efektem projektu będzie zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy.ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ TPN


MIESZKANIA WSPOMAGANE- ZADANIE 3
ROZWIŃ

Mieszkania wspomagane są formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie rekomendowaną przy tworzeniu zdeinstytucjonalizowanych systemów pomocy psychiatrycznej.

W projekcie powstanie 10 miejsc w mieszkaniach wspomaganych. Łącznie w ciągu całego okresu realizacji projektu z pomocy skorzysta 20 osób chorujących psychicznie.

Mieszkania wspomagane są formą wsparcia dla osób wymagających systematycznego wsparcia jednakże niewymagających opieki całodobowej.

Ze wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych mogą skorzystać  mieszkańcy miasta Łodzi.

Szczegółowych informacji na temat przyjęcia do mieszkań wspomaganych udziela:

Pani Iwona Śnieguła

nr telefonu- 42 655 14 07

adres mail- isniegula@tpn.org.pl


SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- ZADANIE 4
ROZWIŃ

Specjalistyczne Usługi Psychiatryczne są formą wsparcia, którą w projekcie „Opiekuńcza Łódź”, organizujemy  dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie. Jest to formuła rekomendowana przy tworzeniu zdeinstytucjonalizowanych systemów pomocy psychiatrycznej, jako alternatywa dla instytucjonalnych form wsparcia.

Specjalistyczne Usługi Psychiatryczne, to forma wsparcia udzielana przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną w miejscu zamieszkania, a zatem w środowisku życia osoby potrzebującej pomocy. Zadaniem osoby pomagającej jest motywowanie oraz pobudzanie aktywności własnej zmierzające do maksymalnie możliwego włączenia osoby chorującej/z niepełnosprawnością do życia społecznego.

Ze wsparcia w postaci Specjalistycznych Usług Psychiatrycznych mogą skorzystać  mieszkańcy miasta Łodzi.

Szczegółowych informacji na temat Specjalistycznych Usług Opiekuńczych udziela:

Pani Magdalena Majchrzak

nr telefonu- 42 616 06 20

adres mail- mmajchrzak@tpn.org.pl


RODZINNY DOM POMOCY- ZADANIE 5
ROZWIŃ

Rodzinny Dom Pomocy jest formą wsparcia, którą w projekcie „Opiekuńcza Łódź”, organizujemy  dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie. Jest to formuła rekomendowana przy tworzeniu zdeinstytucjonalizowanych systemów pomocy psychiatrycznej, jako alternatywa dla klasycznych, dużych domów pomocy społecznej.

W projekcie powstanie rodzinny dom pomocy dla 7 osób.

Rodzinny Dom Pomocy jest  formą wsparcia dla osób wymagających systematycznego wsparcia oraz wymagających opieki całodobowej.

Ze wsparcia w postaci Rodzinnego Domu Pomocy mogą skorzystać  mieszkańcy miasta Łodzi.

Uruchomienie Rodzinnego Domu Pomocy przewidziane jest na czerwiec 2018 roku.

Szczegółowych informacji na temat przyjęcia do Rodzinnego Domu Pomocy udziela:

Pani Iwona Śnieguła

nr telefonu- 42 655 14 07

adres mail- isniegula@tpn.org.pl


HARMONOGRAM
ROZWIŃ

HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

nazwa realizowanego zadania

Okres realizacji zadania

Zadanie 3- Rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych

01.02.2018-30.09.2019 r.

Zadanie 4-Rozwój  specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

01.02.2018-30.09.2019 r.

Zadanie 5-Rozwój usług w formie Rodzinnego Domu Pomocy

01.06.2018-30.09.2019 r.

Uwaga: przez okres realizacji zadania należy rozumieć, okres bezpośredniej pracy z beneficjentami pomocy. Każdy z tych okresów jest poprzedzony okresem przygotowań do realizacji bezpośredniego wsparcia.

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy