2 Edycja - Program Start: STAż-Reintegracja-Terapia


Projekt: 2 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01-10-2017 – 31-07-2019, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt jest współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.


Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej łącznie sześćdziesięciu, dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (18 - 64 r. ż.), zamieszkujących na terenie woj. Łódzkiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Projekt skierowany jest zwłaszcza do osób z niskimi kwalifikacjami, z uwagi na to, że takie kwalifikacje przeważają wśród osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim, i z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.


Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w postaci Indywidualnego Planu Działania (IPD), opracowanego przez psychologa, wraz z uczestnikiem, u progu jego udziału w projekcie, z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji, zasobów, potencjału i predyspozycji zawodowych i społecznych oraz potrzeb w ścisłej współpracy z OPS, udzielającym na co dzień wsparcia danemu uczestnikowi.

Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik bierze udział w szkoleniach dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkoleniach zawodowych, warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m. in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób z niepełnosprawnością), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Program kończy egzamin i wydanie zaświadczeń, staże są realizowane pod kierownictwem opiekuna. Realizacja projektu w tym kształcie oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w zwalidowanym projekcie KŁOS realizowanym w PO EQUAL.


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU: 2 EDYCJA - PROGRAM START: STAŻ-REINTEGRACJA-TERAPIA DLA 1 TURY


I etap: Program edukacyjno-reintegracyjny

 

Terminy realizacji: I grupa 01.12.2017-31.01.2018; II grupa 01.06.-31.07.2018; III grupa 01.12.2018-31.01.2019

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, szkolenie zawodowe na stanowiskach: technik prac biurowych/magazynier, opiekun medyczny/opiekun osób starszych/pokojowy w DPS, pracownik przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń/wydawca posiłków, dozorca/parkingowy/robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie

 

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie we wtorki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są głównie w poniedziałki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są w środy, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Szkolenia zawodowe: 12 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 96 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie w piątki i w poniedziałki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18 (szkolenie na stanowisku opiekun medyczny/opiekun osób starszych/pokojowy w DPS), w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073) (szkolenie na stanowisku dozorca/parkingowy/robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie), w biurze Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746) (szkolenie na stanowisku: technik prac biurowych/magazynier), w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 132 (szkolenie na stanowisku pracownik przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń/wydawca posiłków)

 

W ramach Programu edukacyjno-reintegracyjnego uczestnicy korzystają z przerw kawowych i lunchu finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

W ramach szkoleń: psychologicznych, z zakresu kompetencji cyfrowych i szkoleń zawodowych uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe.

 

II etap: Staże zawodowe

 

Terminy realizacji: I grupa 01.02.-31.07.2018 r.; II grupa 01.08.2018-31.01.2019; III grupa 01.02.-31.07.2019

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych:

Þ     w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

  • opiekun medyczny/opiekun osób starszych/pokojowy w DPS opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej

Þ     w stolarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łodzi, ul. Duńska 1c oraz w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem stażu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

  • dozorca/parkingowy/robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie

Þ     w biurze Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (organizatorem stażu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

  • technik prac biurowych/magazynier

Þ     oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste):

  • pracownik przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń/wydawca posiłków

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską