2 Edycja - Program Start: STAż-Reintegracja-Terapia


Projekt: 2 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01-10-2017 – 31-07-2019, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt jest współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.


Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej łącznie sześćdziesięciu, dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (18 - 64 r. ż.), zamieszkujących na terenie woj. Łódzkiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Projekt skierowany jest zwłaszcza do osób z niskimi kwalifikacjami, z uwagi na to, że takie kwalifikacje przeważają wśród osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim, i z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.


Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w postaci Indywidualnego Planu Działania (IPD), opracowanego przez psychologa, wraz z uczestnikiem, u progu jego udziału w projekcie, z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji, zasobów, potencjału i predyspozycji zawodowych i społecznych oraz potrzeb w ścisłej współpracy z OPS, udzielającym na co dzień wsparcia danemu uczestnikowi.

Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik bierze udział w szkoleniach dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkoleniach zawodowych, warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m. in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób z niepełnosprawnością), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Program kończy egzamin i wydanie zaświadczeń, staże są realizowane pod kierownictwem opiekuna. Realizacja projektu w tym kształcie oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w zwalidowanym projekcie KŁOS realizowanym w PO EQUAL.


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU: 2 EDYCJA - PROGRAM START: STAŻ-REINTEGRACJA-TERAPIA DLA 1 TURY


I etap: Program edukacyjno-reintegracyjny

 

Termin realizacji: 01.12.2017-31.01.2018

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, szkolenie zawodowe na stanowiskach: technik prac biurowych/magazynier, opiekun medyczny/opiekun osób starszych/pokojowy w DPS, pracownik przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń/wydawca posiłków, dozorca/parkingowy/robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie

 

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie we wtorki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są głównie w poniedziałki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są w środy, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Szkolenia zawodowe: 12 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 96 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie w piątki i w poniedziałki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18 (szkolenie na stanowisku opiekun medyczny/opiekun osób starszych/pokojowy w DPS), w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073) (szkolenie na stanowisku dozorca/parkingowy/robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie), w biurze Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746) (szkolenie na stanowisku: technik prac biurowych/magazynier), w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 132 (szkolenie na stanowisku pracownik przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń/wydawca posiłków)Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy