Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia


Projekt: 3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 14-04-2020 – 30-09-2022, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt jest współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.


Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej łącznie 42, dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (18 - 64 r. ż.), zamieszkujących na terenach wiejskich woj. Łódzkiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej lub bezrobocia, w tym zwłaszcza długotrwałego bezrobocia.

Projekt skierowany jest zwłaszcza do osób z niskimi kwalifikacjami, z uwagi na to, że takie kwalifikacje przeważają wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim, i z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.


Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik bierze udział w szkoleniach dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkoleniach zawodowych, warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m. in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób z niepełnosprawnością), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Program kończy egzamin i wydanie zaświadczeń, staże są realizowane pod kierownictwem opiekuna. Realizacja projektu w tym kształcie oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w zwalidowanym projekcie KŁOS realizowanym w PO EQUAL.


I etap: Program edukacyjno-reintegracyjny

 

Terminy realizacji:

I grupa 15.06.-07.08.2020,

II grupa 01.06.-30.07.2021

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, szkolenie zawodowe na stanowiskach:

 • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie
 • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń    
 • Opiekun w DPS/pokojowy
 • Technik prac biurowych/magazynier            

 

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie we czwartki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są głównie we wtorki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Zajęcia realizowane są w piątki, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (91-746)

Szkolenia zawodowe: 12 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 96 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu.

Warsztaty realizowane są głównie w poniedziałki i środy, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073), w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 132

 

W ramach Programu edukacyjno-reintegracyjnego uczestnicy korzystają z lunchu wraz z przerwą kawową, finansowanego w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

W ramach szkoleń: psychologicznych, z zakresu kompetencji cyfrowych i szkoleń zawodowych uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe.

 

II etap: Staże zawodowe

 

Terminy realizacji:

I grupa 10.08.2020-09.02.2021,

II grupa 01.12.2020-31.05.2021

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych:

Þ      w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Opiekun w DPS/pokojowy, Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie, Technik prac biurowych/magazynier

Þ      w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

 • Opiekun/pokojowy, Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie, Technik prac biurowych/magazynier, Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń

Þ      W ZAZ Dobry start w Łodzi, ul. Wrześnieńska 64 (91-045)

 • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie

Þ      oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Powidok w Łodzi (plac Wolności 8 lok. 1U 91-415 Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste):

 • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.

 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU START-3

AUKTUALIZACJA – CZERWIEC 2022 r.

 

Od 01 do 30 czerwca 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: 3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenach wiejskich województwa łódzkiego

 Pierwszeństwo w rekrutacji mają:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby długotrwale bezrobotne

 Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 3 miesiące: 01.07.2022-30.09.2022

 Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium stażowe podczas 3 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1 300,00 zł
 • netto/miesięcznie)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas udziału w stażu zawodowym
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego udziału w stażu zawodowym
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu
 • wsparcie trenera pracy w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu stażu

 Oferowane w projekcie staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • gastronomia
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerami telefonu: 42 616 06 20 wew. 1179 lub 512 939 017

oraz na adres mailowy: jgrabowicz@tpn.org.pl

 Staże zawodowe

 Terminy realizacji:

I grupa 10.08.2020-09.02.2021,

II grupa 01.12.2020-31.05.2021/03.09.2021/10.11.2021,

III grupa 13.12.2021-12.06.2022

IV grupa 01.07.2022-30.09.2022

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych:


 

w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Opiekun osób niesamodzielnych/pokojowy

w Biurze TPN w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (organizatorem stażu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Technik prac biurowych/magazynier

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073) i/lub w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry start” w Łodzi, przy ul. Wrześnieńskiej

 • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane, w tym pracy portiera oraz prace stolarskie i prace proste w ogrodnictwie

w restauracji Powidok w Łodzi (Plac Wolności 8, Łódź) i/lub w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Zdrowa kuchnia” w Jedliczu A, przy ul. Jedlinowej 42/44 (Grotniki, 95-073) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń


Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.


 

 


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU START-3

AUKTUALIZACJA – WRZESIEŃ 2021

 

Program edukacyjno-reintegracyjny

 

Terminy realizacji:

I grupa 15.06.-07.08.2020,

II grupa 01.06.-30.07.2021,

III grupa 18.10.-11.12.2021

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii, szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, szkolenie zawodowe na stanowiskach:

 • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane oraz prace proste w ogrodnictwie, w tym: prace na portierni i prace stolarskie
 • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń (dla II i III grupy uczestników)
 • Opiekun osób niesamodzielnych/pokojowy
 • Technik prac biurowych/magazynier (dla I i III grupy uczestników)

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w ośmiotygodniowym cyklu.

Warsztaty realizowane są jeden raz w tygodniu, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w ośmiotygodniowym cyklu.

Zajęcia realizowane są jeden raz w tygodniu, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w ośmiotygodniowym cyklu.

Zajęcia realizowane są jeden raz w tygodniu, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch) w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44

Szkolenia zawodowe: 12 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 96 godzin dydaktycznych w ośmiotygodniowym cyklu.

Warsztaty realizowane są dwa razy w tygodniu, w godzinach 9:00-15:00 (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch), w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Zacisze w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44, w restauracji Powidok w Łodzi, przy Placu Wolności 8, w ZAZ Dobry start w Łodzi, przy ul. Wrześnieńskiej, w ŚDS ABC w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3, w ZAZ Zdrowa kuchnia w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44, w DPS w Zgierzu, ul. Chełmska 16/18.

 

W ramach Programu edukacyjno-reintegracyjnego uczestnicy korzystają z lunchu wraz z przerwą kawową, finansowanego w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

W ramach szkoleń: psychologicznych, z zakresu kompetencji cyfrowych i szkoleń zawodowych uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe.

 

 

II etap: Staże zawodowe

 

Terminy realizacji:

I grupa 10.08.2020-09.02.2021,

II grupa 01.12.2020-31.05.2021/03.09.2021/10.11.2021,

III grupa 13.12.2021-12.06.2022

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych:

Þ     w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073) oraz w ŚDS typu ABC w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Opiekun osób niesamodzielnych/pokojowy

Þ     w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 oraz w Biurze TPN w Łodzi, przy ul. Staszica 1/3 (organizatorem stażu jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Technik prac biurowych/magazynier

Þ     w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Dobry start” w Łodzi, przy ul. Wrześnieńskiej

 • Pracownik wykonujący proste prace gospodarczo-budowlane, w tym pracy portiera oraz prace stolarskie i prace proste w ogrodnictwie

Þ     oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Powidok w Łodzi (Plac Wolności 8, Łódź) oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Zdrowa kuchnia” w Jedliczu A, przy ul. Jedlinowej 42/44 (Grotniki, 95-073) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • Pracownik pomocniczy przygotowujący posiłki, w tym posiłki typu fast food/zmywacz naczyń Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską