Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Projekt Niezależne Życie

Obowiązek informacyjny wynikający z umowy realizacyjnej

"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 


Obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW,z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

Dofinansowano ze środków:

Budżetu Państwa

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu  wynosi: 10 171 999,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 572 960,92 zł
Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 1 599 038,28 zł


 


Witamy serdecznie na podstronie projektu

 

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.


Opis projektu
ROZWIŃ


Ogólne Informacje o projekcie

Projekt pt.: Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Partnerstwo realizujące projekt:

Lider: Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Partnerzy:

  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
  • Województwo Opolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

Okres realizacji projektu: 03 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2022

Celem głównym projektu Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom poprzez:

  • Opracowanie modelowego rozwiązania – standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego oraz zapisami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
  • Przeprowadzenie pilotażu oraz wdrożenie wypracowanego standardu na terenie 5 gmin
  • Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie deinstytucjonalizacji
  • Uczestniczenie w sieci współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i w celu wspólnej ewaluacji podejmowanych działań
  • Stałe monitorowanie działań podejmowanych w projekcie
  • Uruchomienie i utrzymanie trwałości utworzonych mieszkań wspomaganych

Kluczowym elementem projektu jest realizacja idei deinstytucjonalizacji - przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.


Harmonogram podejmowanych działań w projekcie
ROZWIŃ

Zadanie 3- Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim

2018

2019

2020

2021

2022

12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10

1-3

Adaptacja i wyposażenie lokali z przeznaczeniem na 4 MW, wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawców

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie psychoedukacyjne i psychospołeczne rodzin mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Poradnictwo specjalistyczne (m.in.: psycholog, doradca zawodowy, prawnik, dietetyk, seksuolog, itp.) w wymiarze 48h/mieszkanie/m-c

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego wdrożenia w 4 mieszkaniach wspomaganych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Harmonogram udzielanego wsparcia
ROZWIŃ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIAMIESIĄC LIPIEC 2019MIESIĄC LIPIEC 2019- KOREKTAMIESIĄC SIERPIEŃ 2019MIESIĄC WRZESIEŃ 2019MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską