Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Projekt Łódzka Opieka Środowiskowa


Projekt Łódzka Opieka Środowiskowa


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 190 322.89 zł

Kwota dofinansowania: 1 061 202,89 zł


Projekt Łódzka Opieka Środowiskowa  realizowany jest od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. na Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania dla Osi: 02 - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Poddziałania: 01 - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia, a co za tym idzie - zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym (dodatkowo też w zawodowym, edukacyjnym i kulturalnym) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnościami lub starszych, poprzez rozwijanie usług opiekuńczych, służących wypracowaniu jak najlepszego możliwego funkcjonowania i zaspokojeniu rosnących potrzeb życiowych, a w następstwie umożliwiających ich opiekunom powrót na rynek pracy. Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym, a także na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 50 osób (38 korzystać będzie z usług opiekuńczych, 12 zaś zostanie wspartych jako opiekunowie faktyczni) i zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu tych osób z życia społecznego. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne.


Więcej informacji o projekcie dostępne jest pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew. 1172. Informacji udzielamy również e-mailowo – prosimy pisać na adres: kscislewska@tpn.org.pl lub mwitek@tpn.org.pl

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do zgłaszania się.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską