Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witrażyProjekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 463 295,15 zł

Kwota dofinansowania: 437 375,15 zł

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży realizowany jest od 1 czerwca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania dla Osi: 01 - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Poddziałania: 01 - IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa umiejętności społecznych i zawodowych służących podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, a posiadających niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym  (wynikającą z zaburzenia bądź choroby psychicznej) lub znacznym.

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży, nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.01.01-10-0062/21-00, zakłada utworzenie dwóch pracowni: ceramiki oraz witraży, w ramach których zatrudnieni zostaną niepełnosprawni z województwa łódzkiego. Projekt dedykowany jest osobom w wieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (diagnoza 02-P, 01-U,12-C). W ramach projektu wdrażana jest nauka od podstaw, praca przebiega w warunkach chronionych. W każdej z pracowni zatrudniony jest instruktor, który nadzoruje pracę, dbając również o bezpieczeństwo uczestników projektu, a także przekazując nieustannie wiedzę swoim podopiecznym. Projekt zakłada pełne przystosowanie osób niepełnosprawnych – zarówno zawodowe, jak i społeczne. Codziennie realizowane są zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew. 1172. Informacji udzielamy również e-mailowo – prosimy pisać na adres: kscislewska@tpn.org.pl

Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy do zgłaszania się na listę rezerwową.

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską