TRANSFER: innowacyjny program...


 Witamy serdecznie na podstronie projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.


Ogólne Informacje o projekcie
ROZWIŃ

Projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu, jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partnerstwo realizujące projekt TRANSFER:

Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Partnerzy:

 • Fundacja Celeste
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

 

Okres realizacji projektu: 01 października 2018 – 30 września 2021

Celem głównym projektu TRANSFER jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Projekt jest skierowany do osób: cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne, zaburzenia otępienne, uzależnionych - od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie koordynacji, ciągłości i komplementarności działań przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników, współpracę międzysektorową, innowacyjne metody i narzędzia opieki środowiskowej (tj. Rodzinne Mieszkania Chronione, Rodzinne Domy Pomocy dla osób chorujących psychicznie i chorujących na chorobę Alzheimera, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorujących na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych od alkoholu, Wirtualny Ośrodek Wsparcia, Firma społeczna – Centrum Aktywizacji Zawodowej), wsparcie rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, po działania prewencyjne i świadomościowe. Kluczowym elementem będzie zaangażowanie uczestników w planowanie i realizację programu własnego zdrowienia we współpracy z Patronem, wspierającym uczestników w przezwyciężaniu ograniczeń wywołanych chorobą, poza szpitalnym systemem opieki psychiatrycznej. Użytkownikami projektu będą pracownicy istniejących oraz powstałych w projekcie  instytucji leczniczych oraz pomocy i integracji społecznej, uczestnicy, ich rodziny, mieszkańcy i pracodawcy lokalni. Projekt zrealizuje partnerstwo, w pełni zdolne do przetestowania Modelu w przewidzianym zakresie, na planowanym obszarze, w czasie 36 miesięcy. Celem długofalowym realizacji projektu będzie wykorzystanie przetestowanej innowacji do wprowadzenia zmian systemowych w zakresie polityki wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług w obszarze zdrowia psychicznego.


Rekrutacja na szkolenia i staże - 21.11.2019 r.
ROZWIŃ

Od 21 listopada 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ    nieaktywnych zawodowo

Þ    nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ    ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)

Þ    w wieku 18-64 lat

Þ    zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r.)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ    stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (826,00 zł netto za cały program, przy 100% obecności podczas zajęć)

Þ    stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (1033,68 zł netto/miesięcznie)

Þ    bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ    refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ    wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ    aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew.: 1171, 1182, w godz.: 8:00-16:00 w dni robocze oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia


Rekrutacja na szkolenia i staże- 01.10.2018 r.
ROZWIŃ


U W A G A !    R E K R U T A C J A !

Od 1 października 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla pierwszej grupy uczestników rozpoczyna się 1 listopada 2018)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 4- tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 600,00 zł netto miesięcznie)
  • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 950,00 zł netto)
  • bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie
  • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie
  • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
  • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
  • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
  • aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20, w godz.: 8:00-16:00 oraz na adres mailowy: mbednarkiewicz@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia


Seminarium antydyskryminacyjne 10.10.2018 r.
ROZWIŃ


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium antydyskryminacyjnego inaugurującego realizację projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu... Przekierowanie do artykułu KLIK


Harmonogram projektu Transfer
ROZWIŃ


Działania podejmowane w projekcie przez stowarzyszenie "Dla Rodziny", Partnera nr 3
ROZWIŃ

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” skupia i reprezentuje rodziny oraz opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie leczenia bliskiej osoby, która zachorowała psychicznie. Stowarzyszenie jest jednym z wielu ogniw wsparcie w systemie środowiskowej opieki psychiatrycznej.  

            W ramach projektu  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” jako partner nr 3 realizuje zadanie nr 11 Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. 

            Program  zakłada prowadzenie następujących czterech form wsparcia

1. Stałego punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Drugim obszarem projektowym jest prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz terapeutami.

Tematyka zaplanowanych warsztatów obejmuje m.in.:

 • omówienie sieci  oparcia, pomocy i leczenia dla osób chorujących i rodzin – omówienie roli poszczególnych form
 • przyczyny schizofrenii i współczesne formy leczenia i wspierania osoby chorującej
 • rola psychoterapii w leczeniu i zapobieganiu rozwojowi chorób psychicznych
 • rozpoznawanie sygnałów zwiastunowych choroby, sposoby zapobiegania
 • rodzina w procesie leczenia, komunikacja w rodzinie,  struktura rodziny w ujęciu psychoterapii systemowej
 • rodzina, styl życia (sport, dieta), system wartości , wiara a zdrowie psychiczne
 • zaburzenia wieku rozwojowego rozpoznawanie, zapobieganie, postępowanie
 • psychiatria wieku podeszłego – sposoby zapobiegania i postępowania z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń,
 • depresja – jak unikać i jak leczyć, jak wspierać osobę cierpiącą na depresję
 • uzależnienia i leczenie osób z podwójną diagnozą
 • współczesne leczenie farmakologiczne,
 • skutki uboczne długotrwałego brania leków i sposoby zapobiegania
 • jak radzić sobie ze stygmatyzacją i inne.

Grupy będą miały charakter otwarty osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenia.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

4. Prowadzenie indywidualnych porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

           

Informacje o terminach warsztatów pojawiać się będą na stronie internetowej stowarzyszenia www.dla-rodziny.org.pl, profilu społecznościowym facebook Stowarzyszenia.

Stałym terminem, w których odbywa się spotkanie dla rodzin jest ostatni czwartek każdego miesiąca. W tych dniach będą organizowane w/w psychoedukacyjne warsztaty tematyczne.

Na konsultacje z psychologiem oraz porady prawne i socjalne należy zapisywać się na wyznaczone terminy lub umawiać się indywidualnie ze specjalistami prowadzącymi konsultacje pod wyżej wskazanymi danymi lub podczas spotkań grupowych. Lista specjalistów dostępnych w ramach projektu jest opublikowana na stronach projektu.

ADRES

ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, parter,  prawa oficyna

tel. 42 616 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, www.dla-rodziny.org.pl

Poniedziałek – Piątek:  9.00-16.00

 

Harmonogram działań w projekcie w okresie 01.10.2018-31.03.2019r.

 

1. Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz osobno z terapeutami.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem

4. Prowadzenie porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie

 


HARMONOGRAM WSPARCIA DLA OSÓB Z CHOROBAMI I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ICH RODZIN W RAMACH PROJEKTU TRANSFER PROJEKT REALIZOWANY W TERMINIE: 01.10.2018 – 30.09.2021
ROZWIŃ

 

I Forma wsparcia

Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP)

 

Czego dotyczy wsparcie

Celem PCKOP jest zintegrowanie sieci istniejącej opieki wsparcia medycznego i środowiskowego oraz uruchomienie nowych, dotychczas brakujących form tak, aby ułatwić mieszkańcom, dotarcie i korzystanie z tych najbardziej odpowiadających ich potrzebom i zdrowiu. Beneficjentami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym przede wszystkim chorujące psychicznie, cierpiące na chorobę Alzheimera oraz uzależnione i ich rodziny


.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r

 


II Forma wsparcia

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem BOK jest  wstępny kontakt Konsultantów/Doradców klienta z osobą zgłaszającą się po wsparcie. Może to być osoba chorująca psychicznie, członek rodziny lub pracownik instytucji. Zadaniem Konsultanta/Doradcy jest udzielenie informacji na temat dostępnych form wsparcia w oparciu o zgłoszony przez klienta problem, w tym skierowanie do Patrona.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku,  w godz.: 8:00-16:00

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r.

 


III Forma wsparcia

Dział Patronażowy

 

Czego dotyczy wsparcie

Głównym zadaniem Patrona jest towarzyszenie osobie chorującej oraz członkom jej rodziny w jej integracji społecznej oraz zawodowej. Proces ten nazywamy patronażem. Zadaniem Patrona jest wypracowanie wraz z klientem celów krótkoterminowych, i w efekcie poprawa jakości życia lub wyjście z sytuacji kryzysu. Odbywa się to z wykorzystaniem zasobów dostępnych w systemie wsparcia środowiskowego i medycznego oraz aktywizacji zawodowej np. Środowiskowego Domu Samopomocy, pracy, wsparcia dla rodzin czy Poradni Zdrowia Psychicznego. Zaangażowanie Patrona obejmuje zarówno przygotowanie informacji czy dokumentów kwalifikacyjnych do placówki, jak i wspólną wizytę w placówce i zapewnienie oparcia podczas inicjowania i kontynuowania kontaktu.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź,  ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Wsparcie w siedzibie: od poniedziałku do piątku,w godz.: 8:00-16:00

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r.

 


 

IV Forma wsparcia

Oddział Interwencji Kryzysowej (OIK)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem OIK jest zapewnienie oparcia osobom, które znalazły się w kryzysie psychicznym. OIK zapewni szybkie reagowanie szczególnie w sytuacji pojawienia się symptomów nawrotu choroby psychicznej. Celem uniknięcia hospitalizacji będą mogły one skorzystać z natychmiastowego wsparcia i zakwaterowania na czas 72h. W tym czasie uzyskają pomoc psychologiczna oraz konsultację z Patronem, celem wspólnego zaplanowania dalszego postępowania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

W początkowym okresie funkcjonowania (do ok. 05.05.2019 r.): od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00, z dyżurem telefonicznym w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Od ok. 06.05.2019 r. w systemie całodobowym

 

Termin uruchomienia

01.04.2019 r.

 


V Forma wsparcia

Rodzinne Mieszkania Chronione dla osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Rodzinne Mieszkania Chronione to forma pomocy, którą kierujemy do osób z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi oraz do ich bliskich, którzy potrzebują wsparcia w miejscu zamieszkania, a także do osób, które również chcą wesprzeć (odpłatnie) osoby chorujące psychicznie

Oferujemy wsparcie dwojakiego rodzaju:

 • w formie  powołania do istnienia Rodzinnego Mieszkania Chronionego, które utworzy rodzina decydująca się przyjąć do siebie z zewnątrz osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, stając się na pewien czas rodziną goszczącą dla tej osoby. W tej formie  zespół specjalistów będzie wspierał osobę chorującą psychicznie oraz wszystkich członków jej rodziny goszczącej w codziennym funkcjonowaniu, pomagając w readaptacji społecznej i poprawiając jakość ich wspólnego życia.
 • w formie pomocy rodzinie, która już ma w swoich szeregach osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym - zespół specjalistów również będzie wspierał osobę chorującą psychicznie oraz wszystkich członków jej rodziny w codziennym funkcjonowaniu, także pomagając w readaptacji społecznej i poprawiając jakość ich wspólnego życia

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane jest w środowisku: w miejscach zamieszkania uczestników

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

Kontakt z zespołem możliwy jest również popołudniami i w weekendy, w sytuacjach uzasadnionych

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r.

 


 

VI Forma wsparcia

Wirtualny Ośrodek Wsparcia (WOW)

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadaniem WOW jest zdalne świadczenie usług wspomagających osobę chorującą psychicznie w procesie zdrowienia i powrotu do satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnicy w ramach oferowanych usług zostają objęci wsparciem  terapeutycznym przez psychologa, psychiatrę i pracownika socjalnego (oraz innych specjalistów w miarę pojawiających się potrzeb, np.: dietetyka, seksuologa i in.) przy pomocy wirtualnego kontaktu nawiązywanego przez: komunikator internetowy, telefon, e-mail lub czat. W ofercie jest możliwość skorzystania również z pomocy prawnej, doradztwa zawodowego oraz wsparcia przewidzianego dla rodziny osoby chorującej psychicznie

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane jest przy użyciu kanałów zdalnych – na odległość

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00

Kontakt z zespołem możliwy jest również popołudniami i w weekendy, w sytuacjach uzasadnionych

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r.

 


VII Forma wsparcia

Przychodnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

 

Czego dotyczy wsparcie

PZP jest podstawowym miejscem specjalistycznego diagnozowania i leczenia zaburzeń i chorób psychicznych

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Trzy poniedziałki w miesiącu w godzinach 8:30-15:00, zamiennie z jednym czwartkiem w godzinach 12:30-18:00

Wtorki w godzinach 8:30-15:00

Środy w godzinach 11:00-19:00

 

Termin uruchomienia

01.04.2019 r.

 


 

VIII Forma wsparcia

Mobilny Dom Pomocy dla osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadanie Mobilny Dom Pomocy realizowane będzie dla osób chorujących psychicznie, planujemy zrekrutować 8 osób.

Wsparcia uczestnikom (i ich rodzinom) udzielać będziemy w ich miejscu zamieszkania. Wsparcie polegać będzie na wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz uczestników a także na treningu umiejętności poznawczych i czynności dnia codziennego, w celu utrzymania jak najdłużej - jak największej sprawności osób chorych. Realizowane wsparcie będzie miało również charakter opieki wytchnieniowej dla rodziny osób chorych na chorujących psychicznie.

Z chorymi/ich rodzinami będziemy u progu ich udziału, po kwalifikacji, podpisywali kontrakt obejmujący okres wsparcia od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejną, analogiczną jednostkę czasu, jeśli dalsze wsparcie w takiej samej formie będzie wskazane i pożądane przez uczestników, a my ze strony projektu będziemy mieli możliwość je zapewnić.

Na koniec upływającego okresu, na jaki zawierany będzie kontrakt, realizowana będzie ewaluacja wewnętrzna Indywidualnego Planu Wspierania uczestnika, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy z daną osobą przedłużamy kontrakt, czy też nasza opieka w tym momencie się kończy i proponujemy danej osobie inne rozwiązania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

W miejscu zamieszkania uczestnika

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka dzienna z możliwością  świadczenia całodobowej opieki wytchnieniowej

 

Termin uruchomienia

4-ty kwartał 2019 r. (po zrekrutowaniu personelu)

 


IX Forma wsparcia

Dom Dziennej Rehabilitacji dla Osób Chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem wraz z miejscami wytchnieniowymi

 

Czego dotyczy wsparcie

Będzie to pierwsza tego typu placówka w Łodzi zapewniająca kompleksową terapię, rehabilitację i opiekę dla osób z zaawansowanym otępieniem.  Placówka zaoferuje 30 miejsc dziennych, w tym  5 miejsc całodobowych, tzw. wytchnieniowych. Miejsca wytchnieniowe przeznaczone będą dla osób z chorobą Alzheimera i pozwolą ich opiekunom odpocząć i zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Dom umożliwi członkom rodziny prowadzić aktywne życie zawodowe ze świadomością, iż bliska chorująca osoba ma w tym czasie zapewniona profesjonalną opiekę i rehabilitacje psycho-społeczną.  Uczestnicy będą mogli korzystać z  terapii zajęciowej, fizjoterapii, zajęć z psychologiem, psychoterapii oraz terapii funkcji poznawczych czy treningu umiejętności samoobsługi. Placówka zapewni profesjonalne wsparcie wykwalifikowanego zespołu terapeutyczno-wspierającego.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:30-16:30

Miejsca wytchnieniowe funkcjonują w systemie całodobowym

 

Termin uruchomienia

06.05.2019 r.

 


 

X Forma wsparcia

Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych

 

Czego dotyczy wsparcie

Podstawowa oferta hostelu, to zapewnienie chronionych warunków mieszkalnych, realizacja programu terapeutycznego utrwalającego efekty dotychczasowego leczenia, realizacja programu rehabilitacyjnego nakierowanego na zwiększenie kompetencji społecznych i samodzielne funkcjonowanie. Rekomendowany przez PARPA okres pobytu mieszkańca w hostelu: do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach). Mieszkańcami hostelu mogą być osoby uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych po ukończeniu co najmniej podstawowego programu psychoterapii uzależnień. W hostelu uruchomione jest 20 miejsc.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Jedlicze A (poczta: Grotniki), ul. Jedlinowa 42/44

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka całodobowa

 

Termin uruchomienia

01.01.2019 r.

 


XI Forma wsparcia

Rodzinny Dom Pomocy dla osób chorujących na chorobę Alzheimera

 

Czego dotyczy wsparcie

Zadanie Mobilny Dom Pomocy realizowane będzie dla osób chorych na chorobę Alzheimera, planujemy zrekrutować na początek grupę 5 osób z możliwością zwiększania liczebności w trakcie realizacji zadania do 8-10 osób.

Wsparcia uczestnikom (i ich rodzinom) udzielać będziemy w ich miejscu zamieszkania. Wsparcie polegać będzie na wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz uczestników a także na treningu umiejętności poznawczych i czynności dnia codziennego, w celu utrzymania jak najdłużej - jak największej sprawności osób chorych. Realizowane wsparcie będzie miało również charakter opieki wytchnieniowej dla rodziny osób chorych na chorobę Alzheimera.

W ramach działania Mobilnego Domu będziemy uczestnikom wypożyczać łóżka rehabilitacyjne (w sytuacji istnienia takiego zapotrzebowania), co znacznie ułatwi pielęgnację i opiekę nad chorym spędzającym długi czas w łóżku.

Z chorymi/ich rodzinami będziemy u progu ich udziału, po kwalifikacji, podpisywali kontrakt obejmujący okres wsparcia od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejną, analogiczną jednostkę czasu, jeśli dalsze wsparcie w takiej samej formie będzie wskazane i pożądane przez uczestników, a my ze strony projektu będziemy mieli możliwość je zapewnić. Wspomniany kontrakt czasowy spowodowany jest tym, że w przypadku osób chorujących na chorobę Alzheimera postęp choroby może powodować pogorszenie funkcjonowania w takim stopniu, że kontynuowanie opieki domowej może nie być możliwe.

Na koniec upływającego okresu, na jaki zawierany będzie kontrakt, realizowana będzie ewaluacja wewnętrzna Indywidualnego Planu Wspierania uczestnika, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy z daną osobą przedłużamy kontrakt, czy też nasza opieka w tym momencie się kończy i proponujemy danej osobie inne rozwiązania.

 

Miejsce udzielania wsparcia

W miejscu zamieszkania uczestnika

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Placówka dzienna z możliwością  świadczenia całodobowej opieki wytchnieniowej

 

Termin uruchomienia

4-ty kwartał 2019 r. (po zrekrutowaniu personelu)

 


 

XII Forma wsparcia

Psychoedukacja i kampanie świadomościowe

 

Czego dotyczy wsparcie

Program psychoedukacji dla dzieci i młodzieży ma za zadanie kształtować i rozwijać umiejętności psychospołeczne. Ma nauczyć różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalić relacje z ludźmi. Psychoedukacja wspiera także proces nabywania rzetelnej wiedzy nt. chorób i zaburzeń psychicznych przez dzieci i młodzież, co przyczynia się do niwelowania uprzedzeń i krzywdzących stereotypów na temat osób chorujących psychicznie

 

Miejsce udzielania wsparcia

Wsparcie realizowane jest w szkołach i przedszkolach na terenie powiatów: miejskiego łódzkiego i zgierskiego

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane w szkołach i przedszkolach, w czasie miesięcy edukacyjnych

 

Termin uruchomienia

Realizacja zajęć w szkołach od marca 2019 r.

 


XIII Forma wsparcia

Firma społeczna - aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

Program aktywizacji zawodowej rozpoczyna się od określenia dla uczestników Indywidualnych Planów Działania, wraz z diagnozą preferencji i predyspozycji zawodowych, jaką przeprowadza psycholog z patronem i samym uczestnikiem. Następnym etapem aktywizacji jest program szkoleniowo-stażowy. Szkolenie jest zrealizowane w wymiarze 150 h (4 tygodni) a staż zawodowy realizowany jest w okresie 6 miesięcy (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, w stosunku do osób w wieku do 30 r.ż.), co pozwala na zdobycie przez stażystów realnego przygotowania zawodowego, podniesienie ich kompetencji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego i samodzielności w zakresie wykonywanej pracy. W okresie staży uczestnicy zrealizują cele edukacyjne zapisane w programie staży, co pozwoli im na realne podniesienie własnych kompetencji zawodowych i ułatwi wyjście na otwarty rynek pracy.

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, Plac Wolności 7/8 B

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Centrum Aktywizacji Zawodowej pracuje w dniach i godzinach:

Poniedziałek-Czwartek 9:30 – 21:00

Piątek 9:30-23:00

Sobota 10:30-23:00

Niedziela  10:30-20:00

Wówczas odbywają się staże dla uczestników – wg grafików

 

Termin uruchomienia

01.10.2018 r.

 

 


 

XIV Forma wsparcia

Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

 

Czego dotyczy wsparcie

W ramach wsparcia dla rodzin osób chorujących psychiczne oferujemy warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez terapeutę, konsultacje indywidualne z rodzinami i opiekunami bezpośrednio zaangażowanymi w proces leczenia osób chorujących psychicznie, warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez lekarza psychiatrę, spotkania samopomocowe grupy, poradnictwo prawne i socjalne, punkt informacyjny dla rodzin. Zajęcia grupowe odbywają się będą w kameralnych grupach umożliwiających dyskusję i zadawanie pytań, w soboty, tak aby nie kolidowały z aktywnością zawodową i umożliwiały zorganizowanie opieki dla osób zależnych

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Piotrkowska 38 lok 9U

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godzinach  9:00-17:00

 

Termin uruchomienia

01.10.2018 r.

 


XV Forma wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób chorujących psychicznie

 

Czego dotyczy wsparcie

ŚDS dla osób chorujących psychicznie (Typ A) jest ważnym elementem w sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi, przygotowując uczestników do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Z usług ŚDS skorzysta 60 osób wymagających wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, które ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania, podniesienia jakości życia oraz powstrzymać postępującą regresję

 

Miejsce udzielania wsparcia

Łódź, ul. Pabianicka 132

 

Dni i godziny udzielania wsparcia

Od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:00-16:00

 

Termin uruchomienia

W projekcie TRANSFER od 01.10.2018 r.


Dom Dziennej Rehabilitacji
ROZWIŃ

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w pierwszej połowie maja planujemy uruchomić Dom Dziennej Rehabilitacji dla osób z głebokim otępieniem, w tym z chorobą Alzheimera. 

Osrodek będzie zlokalizowany w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 44 na osiedlu Retkinia.


TUTAJ NAS ZNAJDZIESZSkorzystaj z wyszukiwarki połączeń udostepnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

kliknij w poniższy obrazek

Szukaj przystanku Wyszyńskiego- Armii Krajowej


Będzie to drugi po działającym już od wielu lat śds-ie, prowadzonym przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie ośrodek dziennej rehabilitacji, dla osób cierpiących na zaburzenia otępienne, w szczególności chorobę Alzheimera. W odróznieniu od dotychczas istniejącego śds, Dom Dziennej Rehabilitacji będzie specjalizował się w pracy z osobami ze zdjagnozowanym głębokim otępieniem.

DDRi będzie działał w jednym budynku z niepublicznym liceum ogólnokształcącym Państwa Misiaków. Mamy nadzieję, że to sąsiedztwo zaowocuje współpracą pozwalającą na realizację ciekawych projektów z udziałem młodzieży na rzecz uczestników DDR.

W chwili obecnej w obiekcie trwają intebnsywne roboty budowlane, których celem jest dostowanie budynku, który powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku do współczesnych wymogów technicznych, umożliwiających prowadzenie w nim placówki o charakterze rehabilitacyjnym. Zakres prac jest olbrzymi: wyburzono prawie 100% ścian wewnętrznych, wymieniono wszystkie instalacje, od nowa podzielono przestrzeń wewnętrzną, od wschodniej strony dobudowano szyb windowy, a całość zostanie docieplona. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego etapu robót.


UWAGA REKRUTACJA !!!


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych uruchamia nowy Dom Dziennej Rehabilitacji dla osób z głębokim otępieniem, w tym z chorobą Alzheimera w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu.

Dom zlokalizowany jest w budynku przy  ul. Wyszyńskiego 44 w Łodzi.

Dom będzie działał w godzinach od 7.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku oraz całodobowo dla usługi wytchnieniowej.

Przewidywany termin otwarcia placówki – maj 2019 r.

Nasz Dom przeznaczony jest dla osób:

 • zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim łódzkim lub zgierskim,
 • ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym głębokim, w tym z chorobą Alzheimera (F00-F09) potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim,
 • głównie w wieku 62-95 lat.

Warunki:              

 • Dom Dziennej Rehabilitacji będzie działał w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30 (9 godzin),
 • placówka oferuje 30 miejsc dziennych, w tym 5 miejsc całodobowych (24/7), tzw. wytchnieniowych,
 • miejsca wytchnieniowe przeznaczone będą dla uczestników DDR i pozwolą ich opiekunom odpocząć i zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Pobyt na miejscu wytchnieniowym będzie wynosił od 5 do 30 dni,
 • uczestnicy na podstawie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego będą mogli korzystać z terapii zajęciowej, fizjoterapii, zajęć z psychologiem, terapii funkcji poznawczych czy treningu umiejętności samoobsługi,
 • placówka zapewni profesjonalne wsparcie wykwalifikowanego zespołu wspierająco-aktywizującego. W jego skład wejdą psycholog, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy,
 • pobyt w Domu będzie nieodpłatny,
 • zapewniamy całodzienne wyżywienie,
 • placówka będzie pozbawiona barier architektonicznych,
 • zapewniamy dowóz podopiecznych z miejsca zamieszkania do Domu w godzinach porannych i w odwrotnej kolejności w godzinach popołudniowych,
 • Dom usytuowany będzie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć,
 • położenie Domu przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego/Armii Krajowej (Retkinia) w otoczeniu zieleni, w budynku jedno-piętrowym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta BOK:

Adres Biura: 91-746 Łódź  ul Ks. Staszica 1/3

tel. 42 616 06 20 wew. 108


NASZA GALERIA-REMONT TRWA

Struktury funkcjonujące w ramach projektu
ROZWIŃ

Dział Patronażowy

Dział Patronażowy cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród rodzin osób chorujących psychicznie, które poszukując wsparcia dla swoich bliskich, mogą otrzymać również wsparcie dla siebie. Na ten moment opieką Patronów objętych jest 40 osób, którym  w procesie wspólnego wypracowywania ścieżki zdrowienia, zostały zaproponowane możliwości skorzystania z kolejnych form pomocy jak np.: Rodzinne Mieszkania Chronione, staże zawodowe, Wirtualny Ośrodek Wsparcia i wielu innych form. Patron wspiera realizację założonych wspólnie z Klientem celów, poprzez motywowanie i towarzyszenie osobie wspieranej.

 

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta to miejsce gdzie zgłaszają się wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące pomocy. Działamy w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Każdą sytuację i sprawę z jaką zgłaszają się do nas osoby poszukujące wsparcia traktujemy indywidualnie i staramy się w ramach naszych możliwości udzielić im odpowiedniej pomocy. Czasem jest to porada, czasem rozmowa, czy też umówienie na spotkanie w siedzibie Powiatowego Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej z Patronem, czyli osobą która wspiera i może towarzyszyć osobom chorującym psychicznie w ich ścieżce zdrowienia.

Biuro Obsługi Klienta funkcjonuje już od blisko 6 miesięcy, do tej pory zgłosiło się do nas ponad 100 osób poszukujących pomocy dla siebie lub bliskich. Ze swojej strony dokładamy wszelkich możliwych starań, aby każda ze zgłaszających się osób wiedziała, że Biuro Obsługi Klienta Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych to miejsce gdzie doradcy z empatią i wrażliwością wysłuchają, udzielą poszukiwanych informacji oraz doradzą osobie chorującej psychicznie oraz jej bliskim.

Jeżeli jesteś osobą chorującą psychicznie lub jesteś bliskim takiej osoby, zamieszkujesz teren powiatu Miasto Łódź lub powiatu zgierskiego i potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym Biurem pod numerem 42 616 06 20 wew. 108 lub przyjdź do naszej siedziby przy ul. Stanisława Staszica 1/3 w Łodzi.

 

Wirtualny Ośrodek Wsparcia

Pierwsze 11 osób zostało już objęte wsparciem przez Wirtualny Ośrodek Wsparcia.

Klienci ci są  bardzo zadowoleni, że mogą liczyć na zwykłą rozmowę oraz na pomoc wielu specjalistów.

Przypominamy, że cały czas trwa nabór osób chętnych do objęcia pomocą poprzez Wirtualny Ośrodek Wsparcia. Jeśli jesteś mieszkańcem Łodzi lub osobą zamieszkałą na terenie powiatu zgierskiego, masz problem z dojazdem do miejsc świadczenia usług przez specjalistów – rozważ możliwość skorzystania z naszych usług.

Wirtualny Ośrodek Wsparcia świadczy usługi zdalne poprzez komunikator internetowy, telefon, e-mail lub forum internetowe.

Możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, konsultacji psychiatrycznych, wsparcia pracownika socjalnego, usług patrona oraz usług wybranych specjalistów m. in.: prawnika, doradcy zawodowego, seksuologa, dietetyka.

 

Rodzinne Mieszkania Chronione

W ramach Rodzinnych Mieszkań chronionych cyklicznie odwiedzamy 3 rodziny biorące udział w projekcie. Pomagamy uczestnikom w sprawach urzędowych, socjalnych, udzielamy wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania. 

8 maja 2019 r. nawiązaliśmy kontakt z pierwszą, potencjalną rodziną goszczącą, która wyraziła chęć przyjęcia pod swój dach osobę chorującą psychicznie. Jesteśmy na etapie poszukiwania chętnej osoby do zamieszkania ze wspomnianą rodziną. 

12 maja 2019 r.  wzięliśmy udział w Łódzkich Senioraliach, podczas których informowaliśmy zainteresowanych o wszystkich formach wsparcia oferowanych przez TPN, w tym RMCH.

 

Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych

Celem funkcjonowania hostelu jest umożliwienie osobom uzależnionym godnych warunków trzeźwienia i rozwoju. Pobyt w hostelu to czas, który mieszkańcy mogą  wykorzystać na kontynuowanie terapii oraz podjęcie aktywności zawodowej. Dzięki swobodzie opuszczania ośrodka jaką oferujemy, oraz możliwości dysponowania czasem wolnym od zajęć i pracy, uczestnicy mają okazję, by uczyć się na nowo życia w społeczeństwie, wywiązywania się z obowiązków względem grupy, dbania o zdrowy styl życia i  rozwój duchowy oraz  zdrowe relacje międzyludzkie.

W połowie maja 2019 r., po blisko 5 miesiącach od uruchomienia placówki, w hostelu jest już pełna, zakładana liczebność grupy: 20 mieszkańców. Wśród osób zamieszkujących w hostelu jest również rodzina z dzieckiem. Mieszkańcy oprócz terapii i pracy, mogą zagospodarować teren wokół hostelu wedle swoich potrzeb. Aktualnie są w trakcie organizowania siłowni oraz ogródka warzywnego.

 

Oddział Interwencji Kryzysowej

Zadaniem OIK jest zapewnienie oparcia osobom, które znalazły się w kryzysie psychicznym,  nie wymagającym hospitalizacji oraz nie mającym myśli i tendencji suicydalnych.

Świadczymy wsparcie osobom zamieszkałym na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim, w wieku od 18 roku życia. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

OIK zapewnia szybkie reagowanie szczególnie w sytuacji pojawienia się symptomów nawrotu choroby psychicznej. Celem uniknięcia hospitalizacji osoby w kryzysie mogą skorzystać z natychmiastowego wsparcia a także z łóżek interwencyjnych na czas 72h. W czasie pobytu osoby te uzyskają pomoc psychologiczna oraz konsultację z Patronem, celem wspólnego zaplanowania dalszego postępowania.

Terapeuci zatrudnieni w OIK legitymują się wyższym wykształceniem odpowiadającym zakresowi zadań (zatrudniamy psychologów, pedagogów), oraz bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami wymagającymi wsparcia.

OIK czynny jest 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Kontaktować z OIK można się osobiście , ul. Staszica 1/3, (III piętro) lub telefonicznie 42 616 06 29 wew. 108 , +48 534 555 255, oraz mailowo oik@tpn.org.pl.

W okresie od uruchomienia Ośrodka w dniu 01.04.2019 r. prowadziliśmy następujące działania:                                                    Przygotowaliśmy informację upowszechniającą i propagującą OIK, w formie ulotki.

Nawiązaliśmy kontakt z Policją, między innymi rozpoczęliśmy współpracę z komisariatem Policji Rejon 13, przy ul. Organizacji WiN

Przygotowaliśmy listę instytucji wsparcia kryzysowego, do których będziemy mogli przekierować  klienta OIK, w sytuacjach braku miejsca stacjonarnego, konieczności schronienia się z dzieckiem lub inną osobą zależną, itp.


 Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską