Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zakład Aktywności Zawodowej wraz z Mieszkaniami Chronionymi


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn. "Adaptacja budynku zlokalizowanego na ul. Wrześnieńskiej 64 w Łodzi na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej i Mieszkań Chronionych"

Wartośc projektu: 5 439 258, 85 zł

Kwota dofinansowania: 3 751 864,66 zł

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu kompleksowych prac remontowych oraz przebudowy istniejącego, nieużytkowanego budynku szkoły znajdującego się przy ulicy Wrześnieńskiej 64 w Łodzi i adaptacji go na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Dobry Start" oraz mieszkań chronionych.
Zadania realizowane w ramach projektu to:
1. Przygotowanie projektu
2. Prace remontowo-budowlane
3. Wyposażenie

Bezpośrednimi użytkownikami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będą osoby pełnoletnie, niepełnosprawne psychicznie o stopniu niepełnosprawności znacznym iumiarkowanym zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej "Dobry Start" i mieszkańcy mieszkań chronionych. Korzyścią podstawową dla tych osób będzie to, że znajdą się w placówce zlokalizowanej blisko środowiska życia, co sprzyjać będzie realizacji procesu deinstytucjonalizacji.
W celu zapewnia dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na zasadzie równości szans z innymi użytkownikami, we wszystkich podejmowanych działaniach
inwestycyjnych stosowana będzie zasada uniwersalnego projektowania.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską