Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Środowiskowa Aktywizacja Osób Chorujących Psychicznie- V


Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

 

Tytuł Projektu

„Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie V”

 

I rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 1 057 756,67zł

Całkowita wartość – 1 127 756,67 zł

 

 


Projekt „Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie V” skierowany jest do osób korzystających ze wsparcia w Całodobowym Centrum Opieki Środowiskowej w Łodzi i realizowany jest w terminie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025r

Celem  projektu jest prowadzenie systematycznych i zróżnicowanych działań rehabilitacyjnych oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Opis projektu:

Projekt zakłada ciągłą rehabilitację i integrację 55 osób z niepełnosprawnością psychiczną, funkcjonujących na zróżnicowanym poziomie samodzielności w 7 lokalizacjach w Łodzi. Wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia służą wspieraniu osób chorujących psychicznie – głównie cierpiących na schizofrenię, prowadzą do wzrostu ich aktywności i zwiększenia samodzielności życiowej. Wsparcie prowadzone będzie codziennie w postaci treningu kulinarnego, treningu higieniczno-porządkowego, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności dnia codziennego, treningu pedagogicznego oraz indywidualnego wsparcia ze strony psychologa. Zapewnione będzie również wsparcie w postaci zabezpieczenia terapeutycznego w godzinach nocnych. Zaplanowane w projekcie oddziaływania mają wzmocnić grupę uczestników przy jednoczesnym zbudowaniu perspektywy życiowej podopiecznych, co do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania.

Spodziewane oddziaływanie projektu:

–                 obniżenie poziomu lęku i napięć psychicznych

–                 wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego

–                 wzrost umiejętności związanych z samodzielnym życiem

–                 wzrost umiejętności w obszarze utrzymania higieny własnej i otoczenia

–                 wzrost umiejętności praktycznych dnia codziennego

–                 wzrost pożądanych postaw i nawyków

–                 wzrost umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków

–                 zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych

–                 wzrost poczucia bezpieczeństwa

–                 wzrost aktywności oraz interaktywności z otoczeniem

–                 wzrost poczucia własnej wartości i swobody w relacjach społecznych

 

Jak wskazano wyżej, projekt skierowany jest do mieszkańców mieszkań chronionych prowadzonych w ramach Centrum. Jeśli chciałbyś wziąć udział w w/w działaniach lub uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Całodobowym Centrum Opieki Środowiskowej przy ul. Krawieckiej 10 abc i koordynatorem projektu Kamilą Niedźwiedzką tel. 42 616 06 20 wew. 1204.                                              


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z PAR 12 UMOWY REALIZACYJNEJ 

 

Informujemy, że projekt „Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie V” jest dofinasowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską