Środowiskowa aktywizacja osób niepełnosprawnych psychicznie - kontynuacja


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych".Projekt skierowany jest do osób korzystających ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Mieszkań Chronionych działających w Łodzi.

Cel projektu:

Prowadzenie systematycznych i zróżnicowanych działań rehabilitacyjnych oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie u nich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Ważnym celem projektu jest także zapobieganie degradacji psychicznej wynikającej z negatywnych skutków przewlekłej choroby psychicznej.

Opis projektu:

Projekt zakłada ciągłą rehabilitację i integrację osób niepełnosprawnych psychicznie, funkcjonujących na zróżnicowanym poziomie samodzielności w dwóch rodzajach placówek prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych przewlekle chorujących psychicznie. Wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia służą wspieraniu osób chorujących psychicznie – głównie cierpiących na schizofrenię, prowadzą do wzrostu ich aktywności i zwiększenia samodzielności życiowej. Ważnym elementem tych działań jest również nauka wypełniania różnorodnych ról społecznych i spędzania wolnego czasu. Służą one także wsparciu w rozwiązywaniu problemów, które dotykają ludzi chorujących psychicznie, takich jak odrzucenie społeczne, izolacja, lęk przed kontaktami z innymi ludźmi, wycofanie i bierność oraz uczą, jak sobie z nimi radzić.

Założenia oddziaływania projektu:

• Zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia środowiskowego oraz integracji społecznej.

• Zapewnienie wsparcia psychicznego i łagodzenie napięć emocjonalnych, związanych z chorobą psychiczną.

• Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez działania wspierające i treningi umiejętności społecznych.

• Uaktywnienie osób chorujących psychicznie poprzez nabycie praktycznych umiejętności życia codziennego.

• Integracja osób o różnym poziomie samodzielności życiowej, wzajemne inspirowanie się i wzmacnianie w sprawach życia codziennego.

• Podejmowanie wczesnych interwencji terapeutycznych w okresach nawrotów choroby.

• Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, materialnych i adaptacji w społeczeństwie.

• Poprawa komunikacji i polepszenie relacji społecznych.

• Nauka organizacji czasu wolnego.

• Rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

• Wzrost poczucia własnej wartości i swobody w relacjach społecznych.

 Naszą misją jest wspieranie i towarzyszenie osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy