Projekt Trzecia młodość: czas na aktywność

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020, Priorytetu II- Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową realizuje zadanie publiczne „Trzecia młodość: czas na aktywność”. Finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów będących w wieku 60+, zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, realizowana poprzez szereg działań służących ich aktywizacji społecznej, m. in. na polu kultury i sztuki, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej poprzez włączanie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych.

W ramach zadania planowane są działania indywidualne i grupowe realizowane przez seniorów oraz  dla seniorów- powstające we współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów i opiekunów grup i obejmować będą: utworzenie lokalnego radiowęzła, prowadzenie cyklicznych audycji w jego ramach, nagrywanie audycji, wydawanie lokalnej gazetki (miesięcznika), organizacje cyklicznych kulturalno-rozrywkowych imprez tematycznych, przygotowywanych we współpracy z muzykiem i aktorem, wyjścia do kina, teatrów, muzeów na wystawy, na wydarzenia kulturalne w regionie,  pod wspólnym hasłem "Z kulturą pod rękę", biblioterapię i muzykoterapię prowadzoną w placówce. Powyższe działania będą wspierane także przez wolontariuszy.

Efektem realizacji planowanych działań będzie nabywanie, rozwijanie, odtwarzanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do reintegracji społecznej, zwiększanie aktywności własnej oraz podnoszenie jakości codziennego życia seniorów będących mieszkańcami DPS w Zgierzu. Współpraca na w/w polach przyczyni się do transferu wiedzy i umiejętności pomiędzy grupą seniorów a grupą juniorów, zaowocuje integracją międzypokoleniową, przyczynią się do nabycia poczucia, że są potrzebni i mogą służyć własną wiedzą i doświadczeniem innym ludziom. Działania realizowane przez seniorów dla seniorów - przyczynią się do integracji wewnątrzpokoleniowej, pozwolą na lepsze poznanie się mieszkańców DPS między sobą, przyczynią się do niwelowania ich poczucia wyobcowania i osamotnienia.

 

 

 


TUTAJ REALIZUJEMY PROJEKT
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy