Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

WiP: Wsparcie i promocja osób niepełnosprawnych - druga edycja


Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

  • doradztwo zawodowe,
  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Tytuł Projektu

„WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja”


I rok realizacji projektu

Dofinasowanie - 732 160,00zł

Całkowita Wartość- 813 601,80 zł

II rok realizacji projektu

Dofinansowanie- 856 388,23,00 zł

Całkowita wartość - 951 588,23 zł

III rok realizacji projektu

Dofinansowanie - 936 556,13 zł

Całkowita warość - 1 041 556,13 zł


Projekt WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01-04-2019 – 31-03-2022. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Zadań zlecanych: Konkurs 1/2018 pn.: Szansa-Rozwój-Niezależność, Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 


Celem głównym projektu jest wejście na rynek pracy 26 osób szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy, tj. osób niepełnosprawnych, w tym również osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w rezultacie ich udziału w programie aktywizacji i readaptacji społeczno-zawodowej w ramach projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do powrotu do aktywności zawodowej osób szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy: niepełnosprawnych, w tym również niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej, poprzez ich uczestnictwo w cyklu szkoleniowo-doradczo-stażowym, przygotowującym do podjęcia pracy na otwartym rynku, oraz poprzez wspieranie - z ramienia wnioskodawcy - uczestników projektu podczas odbywania przez nich staży oraz w początkowym okresie ich pracy na otwartym rynku przez trenerów pracy.

W toku wdrażania projektu wieloletniego, wsparcie w postaci cyklu doradczo - szkoleniowego, jak również wsparcie podczas odbywania staży zawodowych oraz w początkowym okresie pracy na otwartym rynku, otrzyma łącznie 47 niepełnosprawnych uczestników projektu.

W ramach projektu planowane jest również wsparcie tworzenia środowiska pracy sprzyjającego utrzymaniu się na stanowiskach pracy osób powracających na rynek pracy, rekrutujących się spośród

osób niepełnosprawnych. Wsparcie to będzie realizowane poprzez nawiązanie i ciągłą współpracę trenerów pracy z pracodawcami na otwartym rynku(również z organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy)w regionie, w którym realizowany będzie projekt. Współpraca będzie polegała na wspieraniu pracodawców w organizacji miejsc stażowych oraz miejsc pracy dla uczestników projektu, oraz na oferowaniu pracodawcom szkoleń z zakresu wiedzy dot. niepełnosprawności. 

Udział beneficjentów w cyklu szkoleniowo-doradczo-stażowym oraz we wspieranym wejściu na rynek pracy przyczyni się do przełamywania lęku przed podjęciem aktywności

zawodowej oraz postaw biernych, prezentowanych częstokroć przez osoby defaworyzowane na rynku pracy-zwłaszcza przez osoby niepełnosprawne z przyczyny choroby psychicznej. W wyniku udziału w projekcie nastąpi poprawa sytuacji życiowej uczestników projektu, dzięki ich udziałowi w stażach zawodowych oraz dzięki podjęciu przez nich pracy na wolnym rynku.

Promowanie w ramach projektu zatrudnienia wspieranego przyczyni się do wzrostu otwartości pracodawców na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym również osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej.

Wartością dodaną realizacji projektu będzie przełamywanie w społeczności lokalnej, na obszarze, na którym realizowane będą staże oraz powstaną miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, wciąż funkcjonujących, negatywnych stereotypów - krzywdzących wobec osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wobec osób chorujących psychicznie. Społeczeństwo, w tym pracodawcy, wciąż często postrzegają bowiem osoby niepełnosprawne, zwłaszcza chorujące psychicznie, jako ludzi i pracowników "drugiej kategorii", niezdolnych do pełnienia pełnowartościowych ról społecznych.

Jako wartość dodaną realizacji projektu należy również wymienić nawiązanie i kontynuowania owocnej współpracy organizacji pozarządowych z pracodawcami, organizacjami pracodawców oraz instytucjami rynku pracy (PUP).


NASZ PLAKAT


Plakat Projektu WiP
Plakat Projektu WiP

ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIAGALERIA PROJEKTU


Popołudnie z gawędą góralską
Popołudnie z gawędą góralską
Wyprawa na Kasprowy Wierch
Wyprawa na Kasprowy Wierch
Wyprawa do Doliny Kościeliskiej
Wyprawa do Doliny Kościeliskiej


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską