RODO TPN


Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (dalej : Administrator), adres: ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20, e-mail: siedziba@tpn.org.pl

Kim jest inspektor danych u Administratora i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iodo@tpn.org.pl lub listownie na adres:
 ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Będzie to miało miejsce np. przy dokonywaniu darowizny. (dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu podczas dokonywania darowizny.

Wskazać należy również, że podczas przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy u Administratora, podstawą przetwarzania również będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. rozliczenie otrzymanych darowizn (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody osoby której dane są przetwarzane lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych działań :

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora to w szczególności:

 • udzielenie darowizn;
 • prowadzenie rekrutacji nowych pracowników/zleceniobiorców/wolontariuszy.
 • Zapytania dotyczące współpracy czy też wsparcia.
 • Korespondencja oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczącej naszej działalności.

Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje Dane Osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

Czy podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prawidłową realizację opisanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Czy Twoje Dane mogą być przekazywane do państw trzecich? (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator nie korzysta też z narzędzi służących wspieraniu bieżącej działalności, a które umożliwiałyby przekazywanie danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. narzędzi Google.)

Czy i komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe ?

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę internetową Administratora (www.tpn.org.pl), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora
 • elektronicznie na adres mailowy: iodo@tpn.org.pl;
 • listownie na adres: Biura siedziby Administratora

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy