Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

RODO

INFORMACJA RODO T.P.N.
ROZWIŃ


Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO ?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych ?

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (dalej : Administrator), adres: ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20, e-mail: siedziba@tpn.org.pl

Kim jest inspektor danych u Administratora i jak się z nim kontaktować ?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iodo@tpn.org.pl lub listownie na adres:
ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub konieczność podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Będzie to miało miejsce np. przy dokonywaniu darowizny (dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu podczas dokonywania darowizny), czy też przeprowadzania rekrutacji do udziału w projektach realizowanych przez Administratora.

Wskazać należy również, że nieraz do ustalenia tego czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie realizowanym przez Administratora może być niezbędne podanie danych dotyczących stanu zdrowia. W odniesieniu do danych takich jak np. informacje o zdrowiu, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie przede wszystkim art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. gdy osoba której dane dotyczą wyraziła na to zgodę oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – gdy wiąże się to z zapewnieniem opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. rozliczenie otrzymanych darowizn (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora doprecyzowywany jest w wyniku podejmowanych działań przez osobę, której dane dotyczą.

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora to w szczególności:

a)                prowadzenie rekrutacji do udziału w projektach realizowanych przez  Administratora

b)              udzielanie darowizn;

c)               prowadzenie rekrutacji nowych pracowników/zleceniobiorców/wolontariuszy.

d)              zapytania dotyczące współpracy czy też wsparcia.

e)              korespondencja oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczącej naszej działalności.

Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje Dane Osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

Czy podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prawidłową realizację opisanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Czy Twoje Dane mogą być przekazywane do państw trzecich? (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator nie korzysta też z narzędzi służących wspieraniu bieżącej działalności, a które umożliwiałyby przekazywanie danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. narzędzi Google.)

Czy i komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe ?

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę internetową Administratora (www.tpn.org.pl), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

a)                dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b)              do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;

c)               do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d)              do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)              do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

f)                 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

g)               W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

a)               osobiście w siedzibie Administratora

b)              elektronicznie na adres mailowy: iodo@tpn.org.pl;

c)               listownie na adres: Biura siedziby Administratora

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, dane kontaktowe).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

 


INFORMACJA RODO PROJEKT "TRANSFER..."
ROZWIŃ


Szanowni Państwo,         

W związku z przystąpieniem do projektu pn. TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu (dalej : Projekt), działając na podstawie art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)informujemy iż  :

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Projekcie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie  danych osobowych w ramach Projektu  jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

1)     w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c)      ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

2)     w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

a)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c)      ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

d)      rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 2. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt  tj. Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu:
 • Fundacja Celeste - pl. Wolności  7/8B, lok. 1U 91-416 Łódź
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny" - ul. Piotrkowska 38 lok 9U, 90-265  Łódź.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak sądy czy też urzędy.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 2. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie  danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:

1)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

2)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

3)     ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

4)     ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt  - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –

 • Fundacja Celeste - pl. Wolności  7/8B, lok. 1U 91-416 Łódź
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny" - ul. Piotrkowska 38 lok 9U, 90-265  Łódź

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

 1. Dane osobowe uczestników Projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe uczestników Projektu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe uczestników Projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 4. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Administratora: iod@miir.gov.pl lub adres poczty elektronicznej Beneficjenta projektu :  iod@tpn.org.pl
 5. Każdemu uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Każdemu uczestnikowi Projektu, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

 

 

 

 [1]Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską