Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej

Zadanie polegające na: prowadzeniu mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi
 


CAŁODOBOWE CENTRUM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ W ŁODZI


Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej jest jak sama nazwa wskazuje jest całodobową formą wsparcia i rehabilitacji dla osób mających znaczne problemy z samodzielnym funkcjonowaniem oraz niskie kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne, w postaci mieszkań chronionych, zorganizowanych w zróżnicowanej formule, dostosowanej do poziomu funkcjonowania mieszkańca. Centrum funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy w Łodzi od 2018 roku.

Przeznaczone jest dla osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych, wychowanków Domów Dziecka, osób uzależnionych oraz starszych, posiadających meldunek w Łodzi. Pobyt w Centrum jest odpłatny. Wysokość odpłatności określa decyzja administracyjna wydawana przez Miasto Łódź. Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej oferuje wsparcie w różnych lokalizacjach tj.: w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, przy ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90, ul. Łagiewnickiej 102/116, ul. Wojska Polskiego 136/138 oraz przy ul. Staszica 1/3.

Oferta Całodobowego Centrum Opieki Psychiatrycznej jest zróżnicowana i dostosowana do możliwości i potrzeb mieszkańców. Treningi i wsparcie prowadzone są 7 razy w tygodniu w sposób ciągły przez cały rok kalendarzowy. Wsparcie dla mieszkańców odbywa się w formie: treningu kulinarnego, treningu higieniczno-porządkowego, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności dnia codziennego, treningu pedagogicznego oraz indywidualnego wsparcia ze strony psychologa i pracownika socjalnego. Centrum oferuje również wsparcie w postaci zabezpieczenia terapeutycznego w godzinach nocnych (dyżury nocne), które zapewnia warunki bezpieczeństwa mieszkańcom. Zaplanowane w projekcie oddziaływania wzmacniają grupę uczestników przy jednoczesnym zbudowaniu perspektywy życiowej dla mieszkańców Całodobowego Centrum Opieki Środowiskowej, co do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Proponowana oferta rehabilitacyjna dostosowana jest do potrzeb odbiorców, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w Indywidualnym Planie Działania.

Oferta terapeutyczna Centrum:

Trening psychologiczny, trening umiejętności społecznych, trening twórczego rozwiązywania problemów, trening umysłu, trening umiejętności praktycznych, terapia zajęciowa, trening lekowy, trening higieniczny, trening kulinarny, psychoedukacja, dyskusyjny klub filmowy, indywidualne spotkania z psychologiem i pracownikiem socjalnym, zebrania społeczności.


CAŁODOBOWE CENTRUM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ - PROCEDURA PRZYJĘCIA


Procedurę przyjęcia rozpoczyna złożenie dokumentów o przyjęcie do MCh (wniosek lekarski do Mieszkań Chronionych oraz wniosek kandydata do Mieszkań Chronionych).

Kontakt:

tel. (42) 657 02 25 wew.1204

Łódź, ul. Krawiecka 10 abc

Osoba do kontaktu - Kamila Niedźwiedzka
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską