Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "Zacisze"

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY "ZACISZE"


Czym jest Centrum Zdrowia Psychicznego(CZP)? Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym zorganizowane są zróznicowane formy  pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Takie miejsce stworzyliśmy na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego „Zacisze”. Na 3,5 hektarowej działce powstały: zakład opiekuńczo- leczniczy i hostel, mieszkania chronione, zakład aktywności zawodowej, poradnia zdrowia psychicznego, stajnia w której prowadzona jest hipoterapia. Wszystkie te placówki powstały w jednym celu, po to aby wspierać proces powrotu do zdrowia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Poniżej Znajdziesz opis struktur udzielających całodobowej opieki, w części dotyczącej aktywizacji zawodowej możesz przeczytać o zakładzie aktywności zawodowej oraz firmie społecznej „KŁOS”Zakład Opiekuńczo-Leczniczy TPN (ZOL)
ROZWIŃ


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy TPN (ZOL) jako forma stacjonarnej opieki długoterminowej prowadzony jest w Jedliczu A, k. Grotnik, ul. Jedlinowa 42/44 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osobom przewlekle chorującym psychicznie (głównie na schizofrenię), nie wymagającym już hospitalizacji, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałej opieki fachowego personelu. ZOL zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia oraz terapię zajęciową. ZOL w Jedliczu dostępny jest dla wszystkich osób, w stosunku do których MOPS wydał stosowną decyzję. Zakład dysponuje 22 miejscami.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • pobyt w 3, 4 osobowych pokojach,
 • całodzienne wyżywienie,
 • opiekę psychiatryczno-psychologiczną (konsultacje lekarza psychiatry) oraz stałą opiekę psychologów,
 • opiekę pielęgniarską – zapewnienie całodobowej pielęgnacji przez profesjonalny personel,
 • opiekę socjalno-bytową sprawowaną przez doświadczonych pracowników socjalnych (pomoc w sprawach finansowych i prawnych, realizacja zakupów, kontakt z rodzinami chorych, ),
 • zajęcia usprawniające oraz poprawiające wydolność fizyczną, prowadzone przez fizjoterapeutę,
 • bogaty program zajęć rehabilitacyjnych m.in. grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię.

Zasady przyjmowania

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego winny przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie (pobierz),
 • wniosek lekarski (pobierz) stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji ale, że w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 • wywiad pielęgniarski (pobierz),
 • orzeczenie ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie.

Decyzję o kwalifikacji do ZOL podejmuje Komisja Kwalifikacyjna TPN, w oparciu o opinię lekarza psychiatry Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Pobyt w ZOL jest odpłatny
(szczegółowe zasady określone są w regulaminie odpłatności 
zakładu opiekuńczo-leczniczego Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych).

Osoby zainteresowane ofertą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o kontakt:

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”

Jedlicze A, ul Jedlinowa 42/44
tel/fax. 42 717 91 67
Kierownik: Monika Juszczyk
Hostel TPN
ROZWIŃ

Hostel TPN prowadzony jest w Jedliczu A, k/Grotnik, ul. Jedlinowa 42/44 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Hostel przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt ma celu poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania oraz przywrócenie umiejętności społecznych. W tym celu prowadzone są profilowane programy psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Hostel przeznaczony jest dla pacjentów z całego kraju. Dysponuje 10 miejscami.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • pobyt w 3, 4 osobowych pokojach,
 • całodzienne wyżywienie,
 • opiekę psychiatryczno-psychologiczną (konsultacje lekarza psychiatry) oraz stałą opiekę psychologów,
 • opiekę pielęgniarską – zapewnienie całodobowej pielęgnacji przez profesjonalny personel,
 • opiekę socjalno-bytową sprawowaną przez doświadczonych pracowników socjalnych (pomoc w sprawach finansowych i prawnych, realizacja zakupów, kontakt z rodzinami chorych).
 • bogaty program zajęć rehabilitacyjnych m.in. grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię.

Zasady przyjęcia

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Hostelu winny przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie potwierdzający zgodę na pobyt osoby zainteresowanej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie w Hostelu),
 • skierownie do zol (hostel jest komórką organizacyjną zol-u)
 • wniosek lekarski, stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Hostelu w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 • wywiad pielęgniarski,
 • orzeczenie ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu.

Decyzję o kwalifikacji do Hostelu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna TPN, w oparciu o opinię lekarza psychiatry Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Skierowanie do Hostelu wydaje się na czas określony (zgodnie z umową z NFZ maksymalny możliwy czas pobytu wynosi 6 miesięcy).

Pobyt w Hostelu jest odpłatny
(szczegółowe zasady określone są w regulaminie odpłatności
hostelu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych).

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o kontakt:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
Jedlicze A, ul Jedlinowa 42/44
tel/fax. 42 717 91 67
Kierownik: Monika Juszczyk
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską