Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne


Dofinansowano ze środków:

Budżetu Państwa

Rodzaj zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nazwa zadania publicznego:

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wartość dofinansowania:  576 240,00 zł

Wartość całkowita: 576 240,00 zł


Dla kogo?
ROZWIŃ

 • Mieszkańców Miasta Łodzi
 • osób niepełnosprawnych, przewlekle cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych,
 • osób niesamodzielnych z powodu zaburzeń psychicznych w zakresie podstawowych czynności życiowych i wymagających indywidualnego wsparcia w tym zakresie
 • osób niezaradnych z powodu zaburzeń psychicznych, często samotnych, które w wyniku pogłębiającej się choroby nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych`

Co wchodzi w zakres świadczonej opieki?
ROZWIŃ

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
  • Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 • pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
 • Pomoc mieszkaniowa,
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych


Jak to załatwić?
ROZWIŃ

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Punktu Pracy Socjalnej MOPS w miejscu zamieszkania osoby chorującej.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje ośrodek pomocy społecznej.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi ze szczególnym podkreśleniem, iż w bardzo wielu przypadkach na podstawie sytuacji materialno-życiowych można starać się o zwolnienie z odpłatności.

Wydział Pracy Środowiskowej musi w ciągu 30 dni od momentu skompletowania dokumentacji wydać decyzję administracyjną na piśmie o przyznaniu (bądź nie) tej formy pomocy.


Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi- adresy
ROZWIŃ


I WPŚ, ul. Tybury 16
telefon: 42 640 70 07


II WPŚ, ul. Grota Roweckiego 30
telefon: 42 677 15 50


III WPŚ, ul. Będzińska 5
telefon: 42 684 44 81Kontakt z nami
ROZWIŃ

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Staszica 1/3
osoba do kontaktu:

Kamila Ściślewska
tel. 42 616 06 20


JAK DO NAS TRAFIĆ
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską