Informacja o otrzymaniu grantu


Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wnioskodawcą  jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Chełmska 16/18 na zlecenie Starostwa Zgierskiego.

Obszar realizacji : Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych
95-100 Zgierz, ul. Chełmska 16/18

Termin  realizacji grantu: od 01 stycznia do 14 maja 2021 r.

Celem wykorzystania grantu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią Covid- 19 w ramach projektu Łódzkie pomaga.

Działania realizowane:

1. Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS w związku z wystąpieniem epidemii Covid- 19.

Dofinansowanie Grantu:

ze środków UE 101.523,88zł

ze środków budżetu państwa 18.936,35złNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy