Nabór personelu do projektu TRANSFER


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje personelu do RODZINNYCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH

i WIRTUALNEGO OŚRODKA WSPARCIA dla osób chorujących psychicznie

 

Adres do przesyłania aplikacji: akwasniewska@tpn.org.plpracownik socjalny w rodzinnych mieszkaniach chronionych, pracownik socjalny w wirtualnym ośrodku wsparcia
ROZWIŃ

PRACOWNIK SOCJALNY W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

PRACOWNIK SOCJALNY W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA

Poszukujemy osoby/osób z wykształceniem  kierunkowym i doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika socjalnego w ramach RMCh/WOW należeć będzie wspieranie osób wymagających pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca pracownika socjalnego będzie działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem będzie niesienie pomocy mieszkańcom RMCh/WOW i ich rodzinom,  znajdującym się w różnych, trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Będzie on integrował działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Pracownik socjalny w ramach RMCh/WOW będzie przyczyniać się do wzmacniania zdolności mieszkańców i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować ich zawodowo i społecznie, w czym współpracować będzie z pozostałym personelem RMCh/WOW.

Rodzinne Mieszkania Chronione

Miejsce wykonywania pracy: powiat miejski łódzki, powiat zgierski, praca w środowiskach (6 środowisk)

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 42 h/miesięcznie

Wynagrodzenie: 800,00 PLN brutto/0,25 etatu lub 974,70 PLN brutto/umowa-zlec.

Zatrudnienie od zaraz

Wirtualny Ośrodek Wsparcia

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, biuro projektu

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 126 h/miesięcznie

Wynagrodzenie: 2 400,00 PLN brutto/0,75 etatu lub 2 924,10 PLN brutto/umowa-zlec.

UWAGA: większość porad i wsparcia udzielane będzie w WOW w formie wirtualnej: Skype, czat, telefon (z biura projektu w Łodzi)

Zatrudnienie od marca 2019 r.


terapeuta zajęciowy w rodzinnych mieszkaniach chronionych
ROZWIŃ

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

Poszukujemy osoby z wykształceniem  kierunkowym i doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Do głównego zakresu zadań terapeuty zajęciowego w RMCh należeć będzie: prowadzenie różnych form oddziaływań terapeutycznych: zajęć warsztatowych, o charakterze zajęć świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych; wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć prac ogrodniczych (jeśli będzie taka możliwość dla danego RMCh), wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.; współdziałanie z pozostałym zespołem prowadzącym rehabilitację pacjenta w RMCh; tworzenie indywidualnego i grupowego (dla wszystkich mieszkańców danego RMCh) programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich; nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym (jeśli będzie dotyczyć) oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia

Miejsce wykonywania pracy: powiat miejski łódzki, powiat zgierski, praca w środowiskach (6 środowisk)

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 42 h miesięcznie

Wynagrodzenie: 720,00 PLN brutto/0,25 etatu lub 875,00 PLN brutto/umowa-zlec.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje personelu do nowo otwieranego hostelu długoterminowego na 20 miejsc, przeznaczonego

dla OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 Adresy do przesyłania aplikacji: akwasniewska@tpn.org.plkszewc@tpn.org.pllekarz psychiatra
ROZWIŃ

LEKARZ PSYCHIATRA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym lekarskim i specjalizacją w dziedzinie psychiatrii (również w trakcie specjalizacji), legitymującej się doświadczeniem w zakresie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z uzależnieniem.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia psychiatrycznego pacjenta, opracowywanie indywidualnego programu leczenia pacjenta we współpracy z samym pacjentem i pozostałym zespołem merytorycznym hostelu, wspieranie mieszkańców hostelu w zakresie realizacji planu leczenia, realizacja zajęć edukacyjnych, w tym warsztatowych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji pacjentów wg ustalonych dla hostelu procedur, wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: kontrakt (szczegóły podamy osobom zainteresowanym)

Wynagrodzenie: 5 800,00 PLN brutto/miesiącpielęgniarka/pielęgniarz
ROZWIŃ


PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ               

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej się doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby zaangażowanej na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat lub umowa zlecenie w wymiarze odpowiadającym 1 etatowi

Wynagrodzenie: 4 100,00 PLN brutto/miesiąc

Forma pracy: grafik, dyżury 12 godzinne

Uwaga: możemy zatrudnić na tym stanowisku więcej niż jedną osobę, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi


opiekunka/opiekun
ROZWIŃ


Poszukujemy osób z wykształceniem korespondującym z zakresem zadań, legitymujących się doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych.

Do głównych zadań opiekunek/opiekunów zatrudnionych w hostelu należeć będzie towarzyszenie mieszkańcom oraz podejmowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb i rozwój mieszkańców przebywających w placówce. Stymulowanie rozwoju i aktywizowanie osób przebywających w placówce oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii. Aktywne włączanie się w działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w placówce.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: łącznie 3,5 etatu

Wynagrodzenie: 2 900,00 PLN brutto/miesiąc/1 etat

Forma pracy: grafik, dyżury 12 godzinne

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy