Nowy projekt Kłosa "NAPAZ"Projekt: „Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ” realizowany jest przez KŁOS Sp. z o.o. w okresie od 01.10.2017 do 30.11.2018, w ramach Poddziałania IX.1.2  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych.

Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej 40 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Projekt skierowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.

Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w połączeniu z blokiem coachingowym oraz 6-miesięcznymi stażami zawodowymi wdrażanymi zgodnie z Polskimi Ramami Praktyk i Staży. 


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

BLOK SZKOLENIOWY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH

 

Termin realizacji: 06-30.11.2017

 

Formy realizacji: szkolenia zawodowe, warsztaty psychologiczne,  zajęcia hipoterapeutyczne, indywidualne spotkania z psychologiem

 

Szczegóły realizacji:

Szkolenia zawodowe – 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 72 godziny prowadzone przez trenerów zawodu na 4 stanowiskach przewidzianych w projekcie. Szkolenia realizowane są w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9:00 – 14:00 w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Warsztaty grupowe z psychologiem – 2 godziny dydaktyczne/tydzień, łącznie 8 godzin. Warsztaty realizowane są w czwartki w godzinach 9:00 – 11:00 w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Zajęcia hipoterapeutyczne – 2 godziny dydaktyczne/tydzień, łącznie 8 godzin. Warsztaty realizowane są w czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 w Stajni „Pod Jodłami” ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Indywidualne spotkania z psychologiem - 8 godzin/tydzień, odbywają się według ustalonych Kontraktów Socjalnych dla uczestników, zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji

 

W ramach bloku szkoleniowego uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, obiadów (w dni, w których odbywają się szkolenia zawodowe) oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsca realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

 

STAŻE ZAWODOWE

 

Termin realizacji: 01.12.2017-31.05.2018

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w firmie społecznej Ośrodku Szkoleniowym KŁOS ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki oraz w Stajni „Pod Jodłami” i ORW „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki:

  • konserwator terenów zielonych/pracownik gospodarczy
  • pomocnik masztalerza
  • pokojowa /y
  • technik prac biurowych/magazynier /-ka

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.TUTAJ REALIZUJEMY PROJEKT
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy