Oferta pracy


Poszukujemy animatora czasu>>>
ROZWIŃ

Animator czasu/ Terapeuta zajęciowy

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku animatora czasu w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Głównym zadaniem animatora czasu jest ogólna poprawa dobrostanu lokatorów mieszkań wspomaganych poprzez organizację czasu wolnego, rehabilitację oraz wsparcie społeczne.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Trening w zakresie użytkowania mieszkania wspomaganego przez lokatorów;
 • Diagnoza potrzeb, preferencji i ograniczeń w zakresie czasu wolnego i aktywizacji podopiecznych;
 • Ustalenie indywidualnych planów dnia oraz zakresu i form organizacji czasu wolnego podopiecznym (zajęcia kulinarne, biblioterapia, plastyczne, literackie, czytelnicze itp.);
 • Realizacja tych planów przy współudziale pozostałych członków zespołu mieszkania wspomaganego;
 •  Diagnoza ograniczeń i potrzeb podopiecznego w zakresie rehabilitacji;
 •  Organizacja i realizacja rehabilitacji podopiecznego;
 • Organizacja czasu i aktywizacja podopiecznych leżących;
 • Diagnoza kryzysów psychicznych i zagrożeń zdrowia psychicznego podopiecznych;
 • Tworzenie i realizacja planów psychoterapii dla podopiecznych;
 • Tworzenie i realizacja planów terapii zajęciowej dla podopiecznych;
 • Monitoring realizacji planów terapeutycznych;
 • Ewaluacja planów terapeutycznych i ocena poprawy stanu psychofizycznego podopiecznego;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Współpraca z podmiotami świadczącymi wsparcie w przedmiotowym zakresie (aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa; terapia zajęciowa);
 • Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego mieszkańcom; prowadzenie dokumentacji mieszkańców i innych wymaganych dokumentów; prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonych działań terapeutycznych.

 

Wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy, animacja czasu wolnego /animator czasu wolnego lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności animacja czasu wolnego /animator czasu wolnego oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy lub  wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu terapia zajęciowa / terapeuta zajęciowy lub wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej/niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: zdolności organizacyjne, kreatywność, komunikatywność, cierpliwość, empatyczność, dyspozycyjność.

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2930zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 


Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej>>>
ROZWIŃ

Opiekun / asystent osoby niepełnosprawnej

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Głównym zadaniem asystenta / opiekuna osoby niepełnosprawnej jest poprawa jakości życia osób starszych lub chorych neurologicznie w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Wspieranie podopiecznego w codziennych czynnościach i aktywnościach;
 • Towarzyszenie podopiecznemu w robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, czynnościach codziennych (sprzątanie, gotowanie), dojazdach do miejsc docelowych, wizytach lekarskich, rehabilitacji, zajęciach psychoterapeutycznych, terapii zajęciowej, zajęciach aktywizujących, w zależności od zakresu niesamodzielności podopiecznego;
 • Pomoc podopiecznemu w tworzeniu dokumentów, pism urzędowych;
 • Współpraca z rodziną podopiecznego;
 • Ocena stanu funkcjonalnego podopiecznego i monitoring tego stanu;
 • Pielęgnacja i opieka nad podopiecznym w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb będących efektem choroby, kalectwa, starości (karmienie, ubieranie, zmiana pościeli itp.);
 • Asystowanie podopiecznemu umierającemu;
 • Motywowanie podopiecznego do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się;
 • Stawianie się na każde wezwanie podopiecznego, szczególnie leżącego i niesamodzielnego
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznego;
 • Edukacja podopiecznego w zakresie prawidłowego odżywiania się, odpowiedzialnego przyjmowania leków, zarządzania mieszkaniem wspomaganym, użytkowania mieszkania wspomaganego zachowań prozdrowotnych, zachowań konsumpcyjnych, przedsiębiorczości, zarządzania budżetem domowym, przysługujących podopiecznemu praw;
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb podopiecznego;
 • Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań;
 • Współpraca z pozostałymi członkami mieszkania wspomaganego.

 

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończona szkoła policealna publiczna/niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej z tytułem zawodowy opiekuna medycznego lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekun osoby starszej; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, odporność na stres, cierpliwość, umiejętności komunikacyjne, asertywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godziny w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2512zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl  

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.


Poszukujemy pracownika socjalnego>>>
ROZWIŃ

Pracownik socjalny

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Planowane uruchomienie mieszkań wspomaganych: lipiec 2019r (2 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki oraz 2 mieszkania w gminie Witonia).

 

Do zadań tej osoby należy wsparcie udzielane podopiecznemu w zależności od jego zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb.

 

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki lub Kuchary (gmina Witonia)

 

Do szczegółowych zadań tej osoby należą:

 

 • Przeprowadzenie wywiadów z nowo przyjętymi mieszkańcami, diagnoza ich sytuacji socjalno-bytowej, rodzinnej i środowiskowej i tworzenie planów socjalnych dla lokatorów mieszkań wspomaganych;
 • Współtworzenie i nadzorowanie prawidłowej realizacji indywidualnego planu wsparcia lokatora mieszkania wspomaganego;
 •  Ewaluacja osiągniętych efektów indywidualnego planu socjalnego;
 • Pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych i bytowych; wspieranie mieszkańców w zależności od ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb i na bieżąco pojawiających się kwestii problemowych; łagodzenie konfliktów w rodzinie, miejscu zamieszkania, pracy;
 • Współpraca z  pozostałymi członkami kadry mieszkania wspomaganego w realizacji zadań wynikających z zakresu usług świadczonych lokatorom mieszkań wspomaganych;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań i interwencji podejmowanych na rzecz lokatorów mieszkań wspomaganych; prowadzenie dokumentacji mieszkańców i innych wymaganych dokumentów; prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonej pracy socjalnej;
 • Prowadzenie z mieszkańcami treningów umiejętności społecznych (trening budżetowy, załatwianie spraw urzędowych);
 • Udzielanie mieszkańcom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz z otoczeniem zewnętrznym – instytucjami świadczącymi pomoc społeczną na poziomie gminy (ośrodki pomocy społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, fundacje, stowarzyszenia, centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki uzależnień).

 

Wymagania: zgodne z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 7 listopada 2016 roku; dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych (tytuł zawodowy pracownika socjalnego) lub ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna lub studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna; doświadczenie w zakresie współpracy i udzielania wsparcia osobom z grupy użytkowników niniejszego projektu; gotowość do podjęcia bezpłatnego szkolenia przed rozpoczęciem pracy w wymiarze 160h; gotowość do podpisania umowy o pracę.

 

Kompetencje: umiejętności organizacji pracy, komunikatywność, kooperatywność, dyspozycyjność, odporność na stres

 

Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godziny w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenie : 2930 zł brutto

 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: kweglarska@tpn.org.pl

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy