Rekrutacja Personelu


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje pracowników do nowo otwieranego hostelu długoterminowego na 20 miejsc, przeznaczonego dla OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osób na następujące stanowiska:    LEKARZ PSYCHIATRA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym lekarskim i specjalizacją w dziedzinie psychiatrii, legitymującej się co najmniej kilkuletnim (min. 2-letnim) doświadczeniem w zakresie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo z osobami z uzależnieniem.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia psychiatrycznego pacjenta, opracowywanie indywidualnego programu leczenia pacjenta we współpracy z samym pacjentem i pozostałym zespołem merytorycznym hostelu, wspieranie mieszkańców hostelu w zakresie realizacji planu leczenia, realizacja zajęć edukacyjnych, w tym warsztatowych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji pacjentów wg ustalonych dla hostelu procedur, wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 5 800,00 PLN brutto/miesiąc

 
Psychoterapeuta uzależnień                    

Poszukujemy osoby, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra/ magistra pielęgniarstwa/ lekarza, oraz ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii, posiadająca certyfikat wydany przez PARPA (min. ukończenie 2 lat szkolenia psychoterapeutycznego oraz pracowanie pod superwizją osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii), legitymującej się kilkuletnim (co najmniej 2-letnim) doświadczeniem w udzielaniu wsparcia psychoterapeutycznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi z obszaru uzależnień i ich rodzinom.

 

Do podstawowego zakresu zadańpracownika na tym stanowisku należeć będzie: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, diagnoza predyspozycji społecznych, opracowywanie indywidualnego programu wspierania mieszkańca hostelu wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym mieszkańcem, wspieranie mieszkańców w zakresie realizacji indywidualnego planu, prowadzenie psychoterapeutycznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach hostelu, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji mieszkańców wg ustalonych dla hostelu procedur. Do zadań psychoterapeuty należeć będzie również: udzielanie pomocy i wsparcia w obszarze usuwania objawów chorobowych u osób z zaburzeniami osobowości, nerwicami i dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym. Praca psychoterapeuty będzie niezbędnym elementem terapii i rehabilitacji realizowanej w ramach hostelu. Psychoterapeuta, we współpracy z lekarzem psychiatrą, realizował będzie wspieranie i mentoring dla pozostałego personelu merytorycznego hostelu w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii mieszkańców, w tym - ich readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 4 500,00 PLN brutto/miesiąc

 


 
Pielęgniarka                     

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej się wieloletnim (min. 2-letnim) doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby zaangażowanej na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 3 400,00 PLN brutto/miesiąc

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy