Ogłoszenie o zmianie informacji o ogłoszeniu z dnia 24.09.2018 r.

Łódź, dnia 24.09.2018 r.

 

 

 

   

dot. ogłoszenia nr 617622-N-2018 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające dostosowaniu parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Ogłoszenie o zmianie informacji o ogłoszeniu

zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

(dot. ogłoszenia nr 617622-N-2018 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2018 r.)

 

Zamawiający dokonał następujących zmian w informacji o ogłoszeniu zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych :

  1. 1.    W punkcie 8 informacji o ogłoszeniu :

Jest :

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie

                       

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane, elektryczne, wodno-            kan., instalacje wentylacyjne w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

                       

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ)             

           

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr  5 do SIWZ)

 

Zgodnie z art. 22a Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. a) – d) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 

Warunek określony w pkt b) oraz c) powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem oferty.

            Powinno być :

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr  5 do SIWZ). Ponadto,    Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

c) Zdolności technicznej i zawodowej

 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali 2 roboty budowlane o wartości  co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane, elektryczne, wodno -kan., instalacje wentylacyjne w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Zgodnie z art. 22a Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. a) – c) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 

Warunek określony w pkt b)  powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem oferty.

 

  1. 2.              W punkcie 11 informacji o ogłoszeniu :

           Jest :

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  10 000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych)  w terminie do 2 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe : 861090 2705 0000 0006 7200 0141.

           Powinno być :

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  10 000 zł (słownie : dziesięć     tysięcy złotych)  w terminie do 8 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe :               861090 2705 0000 0006 7200 0141.

  1. 3.              W punkcie 12 informacji o ogłoszeniu :

            Jest :

            do 3 października 2018 r. do godz. 10:00

            Powinno być :

            do 8 października 2018 r. do godz. 10:00

4.         W sekcji „Załączniki”, dodano załącznik o nazwie : „Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7”Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy