Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej


Jest nam niezwykle miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu pod nazwą:

„Innowacyjny dom pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako element transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy”

Projekt jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 6 598 715,85 ZŁ

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności procesu inkluzji społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu choroby psychicznej, które w wyniku destruktywnych efektów, jakie wywarła na nie choroba, utraciły szeroko rozumiane kompetencje społeczne umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku ich życia. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku na Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej (IDPS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako elementu transformacji systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z instytucjonalnego w środowiskowy w systemie zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 dz. 328/6 w gminie Łódź, w powiecie łódzkim, w obrębie ewidencyjnym Łódź G-40.

W trakcie realizacji projektu zakładamy zrealizowanie następujących celów szczegółowych:

  • umożliwienie zapewnienia dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych aktywnej reintegracji społecznej, odpowiadających potrzebom ich odbiorców,
  • ograniczenia wykluczenia społecznego,
  • podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • wspieranie i rozwijanie działań służących postępowi deinstytucjonalizacji usług społecznych i opieki,
  • rozwój usług opieki dla osób zależnych lub niesamodzielnych,
  • wsparcie rozwoju usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami
  • tworzenie warunków dla zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,
  • inicjowanie i rozwijanie działań mających na celu wypracowanie nowych standardów usług dla osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi,
  • zwiększenie na terenie całego województwa dostępności do usług opiekuńczych i usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy