ŚRODOWISKOWA AKTYWIZACJA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE – IV


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Szansa - Rozwój- Niezależność".


Jest to projekt skierowany do osób korzystających ze wsparcia Mieszkań Chronionych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi i realizowany jest w terminie od kwietnia 2019r do marca 2022r

Celem  projektu jest prowadzenie systematycznych i zróżnicowanych działań rehabilitacyjnych oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Opis projektu:

Projekt zakłada ciągłą rehabilitację i integrację 35 osób niepełnosprawnych psychicznie, funkcjonujących na zróżnicowanym poziomie samodzielności. Wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia służą wspieraniu osób chorujących psychicznie – głównie cierpiących na schizofrenię, prowadzą do wzrostu ich aktywności i zwiększenia samodzielności życiowej. Wsparcie prowadzone będzie codziennie w postaci treningu kulinarnego, treningu higieniczno-porządkowego, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności dnia codziennego, treningu pedagogicznego oraz indywidualnego wsparcia ze strony psychologa. Zapewnione będzie również wsparcie w postaci zabezpieczenia terapeutycznego w godzinach nocnych. Zaplanowane w projekcie oddziaływania mają wzmocnić grupę uczestników przy jednoczesnym zbudowaniu perspektywy życiowej podopiecznych Mieszkań Chronionych, co do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Spodziewane oddziaływanie projektu:

–                 obniżenie poziomu lęku i napięć psychicznych

–                 wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego

–                 wzrost umiejętności związanych z samodzielnym życiem

–                 wzrost umiejętności w obszarze utrzymania higieny własnej i otoczenia

–                 wzrost umiejętności praktycznych dnia codziennego

–                 wzrost pożądanych postaw i nawyków

–                 wzrost umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków

–                 zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych

–                 wzrost poczucia bezpieczeństwa

–                 wzrost aktywności oraz interaktywności z otoczeniem

–                 wzrost poczucia własnej wartości i swobody w relacjach społecznych

 

Jeśli chcesz wziąć udział w w/w działaniach lub uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Mieszkaniami Chronionymi przy ul. Krawieckiej 10 abc i koordynatorem projektu Kamilą Niedźwiedzką tel. (42) 657 02 25.                                              Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy