Projekt Start: Staż - reintegracja - terapia.


Projekt: Program START: STAż-Reintegracja-Terapia realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01-02-2016 – 31-03-2018, w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków krajowych i wspólnotowych.

Projekt służy aktywizacji społeczno-zawodowej 60 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności, w tym zwłaszcza niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Projekt skierowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż te osoby najrzadziej znajdują zatrudnienie.

Proces przywracania zdolności do zatrudnienia uczestników projektu odbywa się w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji w postaci Indywidualnego Programu Działania, opracowanego przez psychologa, wraz z uczestnikiem, u progu jego udziału w projekcie, z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji, zasobów, potencjału i predyspozycji zawodowych i społecznych oraz potrzeb - w ścisłej współpracy z OPS udzielającym na co dzień wsparcia danemu uczestnikowi. 

Program oferowany w projekcie zawiera elementy reintegracji społecznej i aktywnej integracji (każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach dot. nabywania/treningu kompetencji społecznych, służących m.in. zdolności do wytyczania i osiągania celów, realizowanych również poprzez nowatorską metodę hipoterapii dla osób niepełnosprawnych), oraz reintegracji zawodowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, tj. nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 6-miesięczne staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, zakończone egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia, odbywane pod kierunkiem opiekuna.

W projekcie oferowane są staże w zawodach deficytowych na łódzkim rynku pracy, na stanowiskach łączących kilka profesji, co dodatkowo pomoże w przywróceniu zdolności do zatrudnienia dla uczestników projektu poprzez poszerzenie ich kompetencji zawodowych.

Realizacja projektu oparta jest na innowacyjnym rozwiązaniu, opracowanym i testowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w projekcie KŁOS wdrażanym w programie EQUAL.


HARMONOGRAM PROJEKTU


I etap: Readaptacja społeczna

 

Termin realizacji: 01.04.-31.05.2016 r.

 

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

 

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane są we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane są w poniedziałki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

 

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

II etap: Staże zawodowe

 

Termin realizacji: 01.06.-30.11.2016 r.

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • technik prac biurowych/magazynier

oraz na następującym stanowisku stażowym w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Del Cielo):

 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na poszczególnych stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.

 

III etap: Readaptacja społeczna dla drugiej tury projektu START


Termin realizacji: 01.12.2016 r.-31.01.2017 r.

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane będą w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane będą w piątki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystać będą z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

IV etap: Staże zawodowe dla drugiej tury projektu START

 

Termin realizacji: 01.02.-31.07.2017 r.

 

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Szczegóły realizacji:

 

Staże realizowane będą na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • · pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • · opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • · technik prac biurowych/magazynier

 

oraz na następujących stanowiskach stażowych w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Del Cielo):

 • · pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków
 • · pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik mastalerza
 • · technik prac biurowych/magazynier

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

 

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

 

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

 

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na stanowiskach stażowych.

 

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.

 


V etap: Readaptacja społeczna dla trzeciej tury projektu START


Termin realizacji: 01.08.2017 r.-30.09.2017 r.

Formy realizacji: warsztaty z psychologiem, zajęcia z hipoterapii

Szczegóły realizacji:

Warsztaty z psychologiem: 18 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 144 godziny dydaktyczne w dwumiesięcznym cyklu. Warsztaty realizowane są we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową), w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu (95-100), przy ul. Chełmskiej 16/18

Hipoterapia: 6 godzin dydaktycznych/tydzień, łącznie 48 godzin dydaktycznych w dwumiesięcznym cyklu. Zajęcia realizowane są w piątki, w godzinach 10:00-15:00 (z przerwą kawową) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczu A, ul. Jedlinowa 42/44 (Grotniki, 95-073)

W ramach Readaptacji społecznej uczestnicy korzystają z przerw kawowych, finansowanych w ramach projektu, oraz z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia i dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie).

 

VI etap: Staże zawodowe dla trzeciej tury projektu START


Termin realizacji: 01.10.2017-31.03.2018 r.

Formy realizacji: staże zawodowe realizowane pod kierunkiem opiekunów stażystów, w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły realizacji:

Staże realizowane są na następujących stanowiskach stażowych w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18 (organizatorem staży jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych):

 • pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni/robotnik gospodarczy/pomocnik masztalerza
 • opiekun w domu pomocy społecznej/opiekun osoby starszej
 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków w domu pomocy społecznej
 • technik prac biurowych/magazynier

oraz na następujących stanowiskach stażowych w restauracji Filharmonia smaku w Łodzi (ul. Pabianicka 132, Łódź) (organizatorem stażu jest Fundacja Celeste):

 • pokojowa/pomoc kuchenna/zmywacz naczyń/wydawca posiłków

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy otrzymują Program stażu, zakres zadań oraz jest z nimi podpisywana umowa stażowa.

W ramach staży zawodowych uczestnicy korzystają z refundacji kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji wsparcia lub dowozu busem organizowanego przez realizatora projektu (forma dojazdu uzależniona jest od indywidualnych możliwości uczestników w tym zakresie) oraz mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi, na czas udziału beneficjentów projektu w stażach.

Podczas udziału w stażach uczestnicy projektu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na stanowiskach stażowych, na których obowiązuje odzież robocza/ochronna – stażyści taką odzież otrzymują w ramach wydatków projektu.

W ramach projektu finansowane są również koszty niezbędnych badań lekarskich dla stażystów oraz szczepień WZW, obowiązkowych na stanowiskach stażowych w DPS, jak również koszty szkolenia BHP i PPOŻ na stanowiskach stażowych.

Na każdym stanowisku stażowym uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy