Specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

Dla kogo?
ROZWIŃ

 • Mieszkańców Miasta Łodzi
 • osób niepełnosprawnych, przewlekle cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych,
 • osób niesamodzielnych z powodu zaburzeń psychicznych w zakresie podstawowych czynności życiowych i wymagających indywidualnego wsparcia w tym zakresie
 • osób niezaradnych z powodu zaburzeń psychicznych, często samotnych, które w wyniku pogłębiającej się choroby nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych`

Co wchodzi w zakres świadczonej opieki?
ROZWIŃ

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
  • Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 • pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
 • Pomoc mieszkaniowa,
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych


Jak to załatwić?
ROZWIŃ

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Punktu Pracy Socjalnej MOPS w miejscu zamieszkania osoby chorującej.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje ośrodek pomocy społecznej.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi ze szczególnym podkreśleniem, iż w bardzo wielu przypadkach na podstawie sytuacji materialno-życiowych można starać się o zwolnienie z odpłatności.

Wydział Pracy Środowiskowej musi w ciągu 30 dni od momentu skompletowania dokumentacji wydać decyzję administracyjną na piśmie o przyznaniu (bądź nie) tej formy pomocy.


Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi- adresy
ROZWIŃ


I WPŚ, ul. Tybury 16
telefon: 42 640 70 07


II WPŚ, ul. Grota Roweckiego 30
telefon: 42 677 15 50


III WPŚ, ul. Będzińska 5
telefon: 42 684 44 81Kontakt z nami
ROZWIŃ

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Staszica 1/3
osoba do kontaktu:

Magdalena Majchrzak
tel. 42 616 06 20


JAK DO NAS TRAFIĆ
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy